Trực quan hoá cho Windows Media Player

Mẫu trực quan hoá là màu sắc, hình dáng và khuôn mẫu di chuyển theo nhạc trong chế độ Đang Phát của Windows Media Player. Player đi kèm với một số trực quan hóa và bạn có thể tải xuống nhiều hơn trên trang này. Tìm hiểu thêm.

Màu sắc Sặc sỡ

Màu sắc Sặc sỡ
Kích thước tệp: 169 KB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống

Khối Màu

Khối Màu
Kích thước tệp: 169 KB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống

Dungeon Siege

Dungeon Siege
Kích thước tệp: 837 KB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống

Thiên đường Năng lượng

Thiên đường Năng lượng
Kích thước tệp: 521 KB
Tạo bởi: Microsoft và Averett & Associates
Tải xuống

G-Force

G-Force
Kích thước tệp: 3.4 MB
Tạo bởi: SoundSpectrum
Tải

Đua ngựa nhảy rào

Đua ngựa nhảy rào
Kích thước tệp: 2,37 MB
Tạo bởi: Microsoft và Warner Bros.
Tải xuống

Morphyre

Morphyre
Kích thước tệp: 8,71 MB
Tạo bởi: Pur3 Ltd
Tải xuống

Hình ảnh Viz I

Hình ảnh Viz I
Kích thước tệp: 184 KB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống

Hình ảnh Viz II

Hình ảnh Viz II
Kích thước tệp: 192 KB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống

Gói Psychedelia Viz

Gói Psychedelia Viz
Kích thước tệp: 5,6 KB
Tạo bởi: Tim Cowley và Stephen Coy
Tải xuống

Màu sắc Xung động

Màu sắc Xung động
Kích thước tệp: 170 KB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống

Người tuyết Mềm mại II

Người tuyết mềm mại II
Kích thước tệp: 558 KB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống

Bầu trời Mềm mại

Bầu trời Mềm mại
Kích thước tệp: 7,2 MB
Tạo bởi: SoundSpectrum
Tải

Kẻ hủy diệt III

Kẻ hủy diệt III
Kích thước tệp: 2,54 MB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống

Tác phẩm bộ ba I

Tác phẩm bộ ba I
Kích thước tệp: 177 KB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống

Tác phẩm bộ ba II

Tác phẩm bộ ba II
Kích thước tệp: 177 KB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống

Tác phẩm bộ ba III

Tác phẩm bộ ba III
Kích thước tệp: 177 KB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống

Sóng bạc đầu

Sóng bạc đầu
Kích thước tệp: 753 KB
Tạo bởi: SoundSpectrum
Tải

Windows Media 9 Series

Windows Media 9 Series
Kích thước tệp: 366 KB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống

Xem thêm

Tải phiên bản cũ hơn của Player.

Tùy chỉnh Player của bạn với các phần bổ trợ âm thanh và hình ảnh.

Tìm trợ giúp cho phiên bản Player của bạn.