Internet Explorer cung cấp nhiều tùy chọn để giúp bạn duyệt web dễ dàng hơn.

Hiển thị tất cả

Thu phóng trên trang web

Phóng to trên trang web để đọc dễ hơn. Tính năng thu phóng sẽ phóng to hoặc thu nhỏ mọi thứ trên trang web, bao gồm văn bản và hình ảnh.

Để phóng to hoặc thu nhỏ trên một trang web

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Internet Explorer để mở Internet Explorer.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn.

 4. Dưới mục Diện mạo, di chuyển con trượt Thu phóng để tăng hoặc giảm thu phóng.

Để phóng to hoặc thu nhỏ trên một trang web trong bàn làm việc

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụNút Công cụ, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thu phóng.
 3. Chọn một mức thu phóng định sẵn, hoặc chọn một mức tùy chỉnh bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm Custom và nhập giá trị thu phóng.

Làm chữ to hoặc nhỏ hơn

Bạn có thể tăng hoặc giảm cỡ phông chữ trên một trang để dễ đọc hơn trong Internet Explorer trong bàn làm việc (nếu trang web cho phép điều này).

Để thay đổi cỡ chữ

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Bấm phím Alt để hiển thị thanh menu.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Xem, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cỡ chữ.

 4. Chọn làm chữ to hoặc nhỏ hơn so với kích cỡ trên màn hình.

Sử dụng bàn phím để lướt web

Nhấn phím Tab để đi tới và Shift+Tab để đi lùi qua các yếu tố màn hình như sau:

 • Các liên kết là văn bản hoặc hình ảnh

 • Trường văn bản trên biểu mẫu trang web

 • Các điểm nóng trên bản đồ hình ảnh

 • Thanh địa chỉ

 • Thanh thẻ

 • Khung HTML

Bạn cũng có thể nhấn phím F7 để sử dụng cách duyệt bằng bàn phím để chọn văn bản và di chuyển trong trang web bằng cách sử dụng các phím dẫn hướng chuẩn trên bàn phím của bạn—Home, End, Page Up, Page Down, và các phím mũi tên.

Để biết thêm về việc sử dụng bàn phím, xem Lối tắt bàn phím Internet Explorer.

Thay đổi phông chữ, định dạng, và màu sắc trên các trang trong bàn làm việc

Bạn có thể chọn kiểu phông và cỡ chữ cũng như màu tiền cảnh và màu nền được sử dụng để hiển thị các trang. Bạn cũng có thể chọn màu dùng cho các liên kết trong trang.

Để chọn phông chữ cho trang web

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chịn Internet.
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào thẻ Tổng quát, sau đó bên dưới Diện mạo, gõ nhẹ hoặc bấm Phông chữ.

 4. Chọn phông chữ bạn muốn dùng rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK, sau đó bấm OK lần nữa.

Để chọn màu cho trang web

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chịn Internet.
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào thẻ Tổng quát, sau đó bên dưới Diện mạo, gõ nhẹ hoặc bấm Màu.

 4. Bỏ chọn hộp kiểm Sử dụng màu Windows.

 5. Đối với từng loại màu mà bạn muốn đổi, gõ nhẹ hoặc bấm vào hộp màu, chọn màu mới rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm OK, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK lần nữa.

Để ghi đè lên tất cả thiết đặt phông chữ và màu cho trang web

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chịn Internet.
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào thẻ Tổng quát, sau đó bên dưới Diện mạo, gõ nhẹ hoặc bấm Trợ năng.

 4. Chọn các hộp kiểm Bỏ qua màu đã định trên trang web, Bỏ qua kiểu phông chữ đã định trên trang web, và Bỏ qua kích cỡ phông chữ đã định trên trang web.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm OK, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK lần nữa.

Tùy chỉnh Internet Explorer để nó hoạt động với bộ đọc màn hình hoặc phần mềm nhận diện giọng nói

Một số tính năng của Internet Explorer có thể khiến bộ đọc màn hình đưa ra thông tin sai hoặc gây lầm lẫn.

Để Internet Explorer hoạt động tốt hơn với bộ đọc màn hình

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chịn Internet.
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Nâng cao.

 4. Thực hiện một hay nhiều thay đổi sau:

  • Thiết đặt con trỏ để xác định chỗ cần đọc hoặc phóng to. Dưới phần Trợ năng, chọn hộp kiểm Di chuyển dấu nháy hệ thống với những thay đổi tiêu điểm/lựa chọn.

  • Hiển thị văn bản ở vị trí của hình ảnh. Dưới phần Trợ năng, chọn hộp kiểm Luôn mở rộng văn bản thay thế cho hình ảnh. Dưới phần Đa phương tiện, bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị ảnh.

  • Tránh sự cố gây ra do chuyển trang với bộ đọc màn hình hoặc phần mềm nhận diện giọng nói. Dưới phần Duyệt web, bỏ chọn hộp kiểm Sử dụng chế độ cuộn mượt. Dưới phần Đa phương tiện, bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị ảnh.

  • Ngăn âm thanh trang web làm ảnh hưởng đến bộ đọc màn hình của bạn. Dưới phần Đa phương tiện, bỏ chọn hộp kiểm Phát âm thanh trong trang web.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm OK.Bạn cần được trợ giúp thêm?