Bạn có thể dùng lối tắt bàn phím Internet Explorer để thực hiện nhiều tác vụ khác nhau một cách nhanh chóng hoặc để làm việc mà không cần đến chuột. Không phải tất cả lối tắt đều hoạt động trong cả Internet Explorer và Internet Explorer dành cho bàn làm việc.

Các lối tắt hàng đầu

Để làm điều nàyNhấn in nàyInternet Explorer 11Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc
Để làm điều này

Thêm trang hiện tại vào ưa chuộng

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

Ctrl+D

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

Crtl+D

Để làm điều này

Đóng thẻ

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

Ctrl+W

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

Ctrl+W

Để làm điều này

Đến trang chủ của bạn

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

(không sẵn có)

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

Alt+Home

Để làm điều này

Xóa lịch sử duyệt

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

(không sẵn có)

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

Ctrl+Shift+Delete

Để làm điều này

Nhận trợ giúp & hỗ trợ

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

F1

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

F1

Để làm điều này

Mở lịch sử trình duyệt

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

(không sẵn có)

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

Ctrl+H

Để làm điều này

Mở một thẻ mới

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

Ctrl+T

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

Ctrl+T

Để làm điều này

Mở một cửa sổ Duyệt InPrivate mới

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

Ctrl+Shift+P

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

Ctrl+Shift+P

Để làm điều này

In trang hiện tại

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

Ctrl+P

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

Ctrl+P

Để làm điều này

Làm mới trang

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

F5

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

F5

Để làm điều này

Chuyển đổi giữa các thẻ

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

Ctrl+Tab

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

Ctrl+Tab

Để làm điều này

Xem lệnh ứng dụng (thanh địa chỉ, các trang thường truy cập, v.v...)

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

Alt+D

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

(không sẵn có)

Để làm điều này

Xem mục tải xuống

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

Ctrl+J

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

Ctrl+J

Tìm kiếm

Để làm điều nàyNhấn in nàyInternet Explorer 11Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc
Để làm điều này

Mở một truy vấn tìm kiếm trong thanh địa chỉ

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

Ctrl+E

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

Ctrl+E

Để làm điều này

Mở truy vấn tìm kiếm trong thẻ mới

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

(không sẵn có)

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

Alt+Enter

Để làm điều này

Mở thanh Địa chỉ (để xem lịch sử, mục ưa chuộng và nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm)

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

Ctrl+mũi tên Xuống

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

Ctrl+Mũi tên xuống

Để làm điều này

Tìm kiếm bằng văn bản đã sao

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

Ctrl+Shift+L

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

Ctrl+Shift+L

Quang

Để làm điều nàyNhấn in nàyInternet Explorer 11Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc
Để làm điều này

Phóng to (+ 10%)

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

Ctrl+dấu Cộng

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

Ctrl+dấu Cộng

Để làm điều này

Thu nhỏ (- 10%)

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

Ctrl+dấu Trừ

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

Ctrl+dấu Trừ

Để làm điều này

Phóng đến 100%

Nhấn in nàyInternet Explorer 11

Ctrl+0

Nhấn in nàyInternet Explorer dành cho bàn làm việc

Ctrl+0

Các lối tắt cho Internet Explorer dành cho bàn làm việc

Các lối tắt này chỉ hoạt động trong trình duyệt dành cho bàn làm việc.

Hiển thị tất cả

Thanh địa chỉ

Để làm điều nàyNhấn cái này
Để làm điều này

Thêm www. ở đầu .com ở cuối của dòng đã nhập vào thanh Địa chỉ.

Nhấn cái này

Ctrl+Enter

Để làm điều này

Hiển thị danh sách địa chỉ mà bạn đã nhập

Nhấn cái này

F4

Để làm điều này

Tại thanh Địa chỉ, di chuyển con trỏ về bên trái đến chỗ ngắt tiếp theo trong câu

Nhấn cái này

Ctrl+mũi tên Trái

Để làm điều này

Tại thanh Địa chỉ, di chuyển con trỏ về bên phải đến chỗ ngắt tiếp theo trong câu

Nhấn cái này

Ctrl+mũi tên Phải

Để làm điều này

Di chuyển lùi qua danh sách các kết quả trùng khớp của tính năng Tự động Hoàn tất

Nhấn cái này

Mũi tên Xuống

Để làm điều này

Duyệt qua danh sách các kết quả trùng khớp của tính năng Tự động Hoàn tất

Nhấn cái này

Mũi tên Lên

Để làm điều này

Chọn văn bản trong thanh Địa chỉ

Nhấn cái này

Alt+D

Duyệt

Để làm điều nàyNhấn cái này
Để làm điều này

Kích hoạt liên kết đã chọn

Nhấn cái này

Enter

Để làm điều này

Hiện menu lối tắt cho liên kết

Nhấn cái này

Shift+F10

Để làm điều này

Tìm kiếm gì đó trên trang này

Nhấn cái này

Ctrl+F

Để làm điều này

Đến trang chủ của bạn

Nhấn cái này

Alt+Home

Để làm điều này

Đến trang tiếp theo

Nhấn cái này

Alt+mũi tên Phải

Để làm điều này

Đến trang trước đó

Nhấn cái này

Backspace hoặc Alt+mũi tên Trái

Để làm điều này

Di chuyển trở lại qua các mục trên trang web (chỉ hoạt động khi tắt tính năng duyệt theo thẻ)

Nhấn cái này

Ctrl+Shift+Tab

Để làm điều này

Di chuyển qua các mục trên trang web (chỉ hoạt động khi tắt tính năng duyệt theo thẻ)

Nhấn cái này

Ctrl+Tab hoặc F6

Để làm điều này

Di chuyển đến đầu tài liệu

Nhấn cái này

Home

Để làm điều này

Di chuyển đến cuối tài liệu

Nhấn cái này

End

Để làm điều này

Mở tài liệu mới trong Internet Explorer

Nhấn cái này

Ctrl+O

Để làm điều này

Mở một cửa sổ mới

Nhấn cái này

Ctrl+N

Để làm điều này

Lưu trang hiện tại

Nhấn cái này

Ctrl+S

Để làm điều này

Cuộn đến đầu tài liệu

Nhấn cái này

Mũi tên lên

Để làm điều này

Cuộn đến cuối tài liệu

Nhấn cái này

Mũi tên xuống

Để làm điều này

Dừng tải trang xuống

Nhấn cái này

Esc

Để làm điều này

Chuyển đổi giữa chế độ xem thường và toàn màn hình

Nhấn cái này

F11

Để làm điều này

Bắt đầu chế độ Duyệt bằng bàn phím

Nhấn cái này

F7

Bảng tạm

Để làm điều nàyNhấn cái này
Để làm điều này

Sao các mục đã chọn vào Bảng tạm

Nhấn cái này

Ctrl+C

Để làm điều này

Cắt các mục đã chọn và sao chúng vào Bảng tạm

Nhấn cái này

Ctrl+X

Để làm điều này

Dán các mục đã chọn từ Bảng tạm

Nhấn cái này

Ctrl+V

Để làm điều này

Chọn toàn bộ khoản mục trong trang web hiện tại

Nhấn cái này

Ctrl+A

Ưa chuộng, lịch sử và nguồn cấp

Để làm điều nàyNhấn cái này
Để làm điều này

Thêm trang vào ưa chuộng

Nhấn cái này

Ctrl+D

Để làm điều này

Di chuyển mục được chọn đi lên trong danh sách Ưa chuộng (trong hộp thoại Sắp xếp mục Ưa chuộng)

Nhấn cái này

Alt+mũi tên Lên

Để làm điều này

Di chuyển mục được chọn đi xuống trong danh sách Ưa chuộng (trong hộp thoại Sắp xếp mục Ưa chuộng)

Nhấn cái này

Alt+mũi tên Xuống

Để làm điều này

Mở menu Thêm vào mục ưa chuộng

Nhấn cái này

Alt+Z

Để làm điều này

Mở menu Ưa chuộng từ thanh menu

Nhấn cái này

Alt+A

Để làm điều này

Mở hộp thoại Sắp xếp mục Ưa chuộng

Nhấn cái này

Ctrl+B

Để làm điều này

Ghim Trung tâm Ưa chuộng và hiển thị lịch sử của bạn

Nhấn cái này

Ctrl+Shift+H

Để làm điều này

Xem ưa chuộng

Nhấn cái này

Ctrl+I và Alt+C

Để làm điều này

Xem nguồn cấp

Nhấn cái này

Ctrl+G

Để làm điều này

Xem lịch sử

Nhấn cái này

Ctrl+H

Thanh menu

Để làm điều nàyNhấn cái này
Để làm điều này

Mở menu Tệp

Nhấn cái này

Alt+F

Để làm điều này

Mở menu Chỉnh sửa

Nhấn cái này

Alt+E

Để làm điều này

Mở menu Xem

Nhấn cái này

Alt+V

Để làm điều này

Mở menu Ưa chuộng

Nhấn cái này

Alt+A

Để làm điều này

Mở Công cụ

Nhấn cái này

Alt+T

Để làm điều này

Mở menu Trợ giúp

Nhấn cái này

Alt+H

Thanh thông báo

Để làm điều nàyNhấn cái này
Để làm điều này

Di chuyển tiêu điểm đến thanh Thông báo

Nhấn cái này

Alt+N

Để làm điều này

Bấm vào thanh Thông báo

Nhấn cái này

Spacebar (Cách trống)

Tab

Để làm điều nàyNhấn cái này
Để làm điều này

Đóng thẻ

Nhấn cái này

Ctrl+W

Để làm điều này

Đóng thẻ tại nền

Nhấn cái này

Ctrl+F4

Để làm điều này

Mở các liên kết trên một thẻ mới dưới nền

Nhấn cái này

Ctrl+bấm chuột

Để làm điều này

Mở các liên kết trên một thẻ mới ở trên nền

Nhấn cái này

Ctrl+Shift+click

Để làm điều này

Nhân đôi thẻ

Nhấn cái này

Ctrl+K

Để làm điều này

Mở một thẻ mới

Nhấn cái này

Ctrl+T

Để làm điều này

Mở lại thẻ cuối cùng mà bạn đã đóng

Nhấn cái này

Ctrl+Shift+T

Để làm điều này

Chuyển đổi giữa các thẻ

Nhấn cái này

Crtl+Tab hoặc Crtl+Shift+Tab

Để làm điều này

Chuyển đến thẻ cuối

Nhấn cái này

Ctrl+9

Để làm điều này

Chuyến đến một thẻ với số thứ tự nhất định

Nhấn cái này

Ctrl+n ( "n" là số từ 1 đến 8)Bạn cần được trợ giúp thêm?