PC chạy Windows của bạn đã được cài đặt Internet Explorer. Nếu bạn gặp vấn đề khi mở Internet Explorer, đảm bảo nó đã được đặt làm trình duyệt mặc định của bạn và ghim nó vào Màn hình bắt đầu và thanh tác vụ.

Làm cách nào để đặt Internet Explorer làm trình duyệt mặc định của tôi?

Internet Explorer là một ứng dụng được cài đặt với Windows trên PC của bạn. Nếu bạn đặt một trình duyệt khác làm mặc định, các liên kết sẽ không tự động mở trong Internet Explorer, và bạn sẽ chỉ có thể sử dụng Internet Explorer cho màn hình nền.

Để đặt Internet Explorer làm trình duyệt mặc định của bạn

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Chương trình mặc định, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Chương trình Mặc định.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Đặt chương trình mặc định của bạn.

 4. Chọn Internet Explorer từ danh sách các chương trình.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Đặt chương trình này làm mặc định, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Bạn có thể cần phải ghim lại Internet Explorer vào Màn hình bắt đầu khi bạn đặt nó làm trình duyệt mặc định.

Ô xếp Internet Explorer ở đâu?

Nếu bạn không tìm thấy ô xếp Internet Explorer trên Màn hình bắt đầu, có thể nó đã bị vô tình tháo ghim.

Để ghim Internet Explorer vào Màn hình bắt đầu

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Internet Explorer.

 3. Trong các kết quả tìm kiếm, nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) Internet Explorer, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu.

Làm cách nào ghim Internet Explorer vào thanh tác vụ trong màn hình nền?

Để ghim Internet Explorer vào thanh tác vụ

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Internet Explorer.

 3. Trong các kết quả tìm kiếm, nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) Internet Explorer, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Thanh tác vụ.

Tại sao Internet Explorer chỉ mở trong màn hình nền?

Nếu bạn gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp Internet Explorer và Internet Explorer mở trong màn hình nền thì Internet Explorer chưa được đặt làm trình duyệt mặc định.Bạn cần được trợ giúp thêm?