Nếu bạn không thể tìm thấy Internet Explorer trên màn hình Bắt đầu hoặc thanh tác vụ trong bàn làm việc, kiểm tra để đảm bảo rằng nó không bị vô tình tháo ghim.

Để ghim lại Internet Explorer vào màn hình Bắt đầu

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Internet Explorer vào hộp tìm kiếm.

 3. Trong các kết quả tìm kiếm, nhấn và giữ Internet Explorer, rồi gõ nhẹ Ghim vào Màn hình Bắt đầu.

  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải Internet Explorer, sau đó bấm Ghim vào màn hình Bắt đầu.)

Để ghim lại Internet Explorer vào thanh tác vụ

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Internet Explorer vào hộp tìm kiếm.

 3. Trong các kết quả tìm kiếm, trượt nhanh xuống trên biểu tượng Internet Explorer, sau đó gõ nhẹ Ghim vào thanh tác vụ.

  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải Internet Explorer, sau đó bấm Ghim vào thanh tác vụ.)

Đôi khi việc cài đặt một trình duyệt khác tắt đi Internet Explorer, vì thế bạn sẽ không thể tìm ra nó bằng cách sử dụng nút Tìm kiếm. Nếu điều này xảy ra, thử các bướs sau để bật lại nó. Thực hiện việc này cũng sẽ ghim lại Internet Explorer vào màn hình Bắt đầu.

Để bật Internet Explorer

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Pa-nen điều khiển vào hộp tìm kiếm, và trong kết quả tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Pa-nen điều khiển.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Chương trình, và dưới Xem theo:, chọn Thể loại.

 4. Dưới Chương trình và Tính năng, gõ nhẹ hoặc bấm Bật hoặc tắt tính năng Windows.

 5. Trong hộp thoại, chọn hộp kiểm Internet Explorer 11, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm OK.

 6. Khi được yêu cầu khởi động lại PC của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm Khởi động lại Ngay.

 7. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 8. Nhập Internet Explorer vào hộp tìm kiếm.

 9. Trong các kết quả tìm kiếm, nhấn và giữ Internet Explorer, rồi gõ nhẹ Ghim vào Màn hình bắt đầu và Ghim vào thanh tác vụ.

  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải vào Internet Explorer, sau đó bấm Ghim vào màn hình Bắt đầu và Ghim vào thanh tác vụ.)





Bạn cần được trợ giúp thêm?