Yêu cầu hệ thống của Internet Explorer 9

Computer/Processor

 • Computer with a 1 gigahertz (GHz) 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor.

Operating System

 • Windows Vista 32-bit with Service Pack 2 (SP2) or higher

 • Windows Vista 64-bit with Service Pack 2 (SP2) or higher

 • Windows 7 32-bit or higher

 • Windows 7 64-bit or higher

 • Windows Server 2008 32-bit with Service Pack 2 (SP2) or higher

 • Windows Server 2008 64-bit with Service Pack 2 (SP2) or higher

 • Windows Server 2008 R2 64-bit

Memory

 • Windows Vista 32-bit – 512 megabytes (MB)

 • Windows Vista 64-bit – 512 MB

 • Windows 7 32-bit – 512 MB

 • Windows 7 64-bit – 512 MB

 • Windows Server 2008 32-bit – 512 MB

 • Windows Server 2008 64-bit – 512 MB

 • Windows Server 2008 R2 64-bit – 512 MB

Hard Drive Space

 • Windows Vista 32-bit – 70 MB

 • Windows Vista 64-bit – 120 MB

 • Windows 7 32-bit – 70 MB

 • Windows 7 64-bit – 120 MB

 • Windows Server 2008 32-bit – 150 MB

 • Windows Server 2008 64-bit – 200 MB

 • Windows Server 2008 R2 64-bit – 200 MB

Drive

 • CD-ROM drive (if installation is done from a CD-ROM)

Display

 • Super VGA (800 x 600) or higher-resolution monitor with 256 colors

Peripherals

 • Modem or Internet connection

 • Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse, or compatible pointing device

Điều này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn.
Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?
Cảm ơn bạn. Phản hồi của bạn giúp chúng tôi liên tục cải thiện nội dung của mình.
1200 400 Chúng tôi giúp điều này hữu ích hơn cho bạn như thế nào? Gửi Bỏ qua mục này Bạn có muốn thêm điều gì nữa không? Gửi Không cảm ơn