Thay đổi thiết đặt đối với Internet Explorer

Bạn có thể tạo nhiều thay đổi để tùy chỉnh trải nghiệm duyệt trong Internet Explorer. Bạn có thể thay đổi một số thiết đặt thông thường—trang chủ, lịch sử duyệt, và mức thu phóng, để đặt tên cho một vài—khi sử dụng Internet Explorer được mở từ Màn hình bắt đầu. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
(Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)
Sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn.

Có nhiều thiết đặt và cách hơn để tùy chỉnh trình duyệt của bạn trong hộp thoại Tùy chọn Internet. Để xem tất cả thiết đặt và tùy chọn, mở Internet Explorer trong bàn làm việc, gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm nút Tùy chọn Internet.

Ghi chú

  • Khi bạn thay đổi thiết đặt cho Internet Explorer được mở từ Màn hình bắt đầu, những thay đổi đó cũng tác động Internet Explorer trong bàn làm việc.

Thiết đặt lại Internet Explorer

Bạn có thể đặt lại thiết đặt Internet Explorer về tình trạng ban đầu khi cài đặt Internet Explorer lần đầu trên PC của bạn. Việc này có thể hữu ích trong việc xử lý các vấn đề gây ra do thay đổi thiết đặt sau khi cài đặt. Thiết đặt lại Internet Explorer là thao tác không thể đảo nghịch và các thiết đặt trước đó sẽ mất hết sau khi thiết đặt lại.

Để thiết đặt lại Internet Explorer

  1. Đóng tất cả cửa sổ Internet Explorer hiện đang mở.

  2. Mở bàn làm việc, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ. Thay đổi thiết đặt sẽ ảnh hưởng cả Internet Explorer lẫn Internet Explorer dành cho bàn làm việc.

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Công cụCông cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào tùy chọn Internet.
  4. Gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Nâng cao, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt lại.

  5. Trong hộp thoại Thiết đặt lại Internet Explorer, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt lại.

  6. Khi Internet Explorer áp dụng xong các thiết đặt mặc định, gõ nhẹ hoặc bấm Đóng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK. Bạn cần khởi động lại PC để các thiết đặt này có hiệu lực.Bạn cần được trợ giúp thêm?