Bạn không đang sử dụng Internet Explorer

Nếu bạn đang sử dụng một PC chạy Windows, có lẽ bạn đã có Internet Explorer được cài đặt, nhưng có thể nó không được thiết lập là trình duyệt mặc định của bạn. Để biết cách thực hiện, xem Đặt Internet Explorer làm trình duyệt mặc định của bạn.

Lấy phiên bản mới nhất của Internet Explorer cho hệ điều hành của bạn

Lấy Internet Explorer mới nhất cho phiên bản của bạn về Windows.

Hệ điều hành Windows của bạn
Phiên bản mới nhất của Internet Explorer

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Internet Explorer 11

Windows 8, Windows RT, Windows 7

Internet Explorer 10

Windows Vista

Windows Internet Explorer 9

Windows XP

Windows Internet Explorer 8

Duy trì cập nhật

Đảm bảo bạn luôn có phiên bản mới nhất của Internet Explorer bằng cách bật nâng cấp tự động. Bạn sẽ nhận các cập nhật Internet Explorer qua Windows Cập nhật, bao gồm việc nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

Để bật tự động nâng cấp

  1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ (hoặc gõ nhẹ hoặc bấm Trợ giúp trong thanh Menu), rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thông tin về Internet Explorer.
  3. Chọn hộp kiểm Tự động cài đặt phiên bản mới, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Đóng.

Để tắt tự động nâng cấp

  1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ (hoặc gõ nhẹ hoặc bấm Trợ giúp trong thanh Menu), rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thông tin về Internet Explorer.
  3. Bỏ chọn hộp kiểm Tự động cài đặt phiên bản mới, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Đóng.


Bạn cần được trợ giúp thêm?