Khắc phục sự cố tải tệp lên trang web OneDrive

Sau đây là một số thông báo lỗi bạn có thể nhận được khi cố tải lên các tệp từ trang web OneDrive , cùng với các giải pháp có thể áp dụng. Để được trợ giúp cho các tệp không đồng bộ hóa, hãy xemGỡ lỗi sự cố đồng bộ trên OneDrive.

Hiển thị tất cả

OneDrive không thể tải lên tệp này

Bạn có thể nhận được thông báo này vì một trong các lý do sau:

  • Đã có sự cố với OneDrive. Thử tải lại tệp lên.

  • Kết nối tới OneDrive bị mất trong khi truyền tệp hoặc bạn chưa đăng nhập vào OneDrive. Đăng nhập vào OneDrive bằng tài khoản Microsoft của bạn, sau đó thử tải lại tệp lên.

  • Bạn không có quyền truy cập tệp này. Nếu tệp ở trên máy chủ, hãy đảm bảo bạn có thể mở tệp, sau đó thử tải lại tệp lên. Để biết thêm thông tin về cách nhận quyền truy cập tệp, hãy liên hệ với quản trị viên mạng của bạn.

  • Bạn không có quyền tải tệp lên thư mục mà bạn đã chọn. Chọn thư mục mà bạn có quyền chỉnh sửa rồi thử tải lại tệp lên.

Đã tồn tại tệp có tên này

Bấm Thay thế để thay thế tệp hiện có hoặc Giữ cả hai để đổi tên tệp bạn đang tải lên.

Lưu ý

  • Nếu tệp không có phần mở rộng, không thể tải tệp đó lên vị trí có thư mục cùng tên.

Rất tiếc, OneDrive không thể tải lên các thư mục hoặc tệp bị trống

Để tải tệp lên một thư mục mới trong OneDrive, trước tiên hãy tạo thư mục, sau đó tải tệp lên thư mục đó. Không thể tải lên các tệp có dung lượng 0 byte từ trang web OneDrive.

Mẹo

  • Nếu bạn sử dụng Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1, hoặc đã cài đặt ứng dụng OneDrive miễn phí dành cho máy tính để bàn, bạn có thể tải toàn bộ thư mục lên OneDrive mà thậm chí không cần phải truy cập trang web OneDrive.

Tệp này quá lớn

Nếu bạn sử dụng Internet Explorer 10 hoặc phiên bản gần đây của các trình duyệt web thông dụng khác, bạn có thể tải các tệp có kích thước tối đa là 10 GB lên OneDrive. Nếu sử dụng trình duyệt web cũ hơn, bạn không thể tải lên các tệp lớn hơn 300 MB.

Mẹo

Bạn đã dùng hết dung lượng lưu trữ

Bạn không thể tải tệp lên bởi vì tệp không vừa với dung lượng lưu trữ trống của bạn. Để xem dung lượng còn lại của bạn hoặc lấy thêm dung lượng, hãy truy cập trang Quản lý dung lượng.

OneDrive không thể tải tệp này lên vị trí này

Đường dẫn đầy đủ (bao gồm cả tên tệp) quá dài. Đường dẫn phải chứa ít hơn 442 ký tự. Rút ngắn tên tệp hoặc tên thư mục con trong OneDrive hoặc chọn một thư mục con gần thư mục cấp cao nhất hơn, sau đó thử tải lại tệp lên.

Tệp này chứa các ký tự bị hạn chế

Tên tệp chứa các ký tự không được phép. Thay đổi tên tệp sao cho tên tệp không bắt đầu hoặc kết thúc bằng dấu cách, kết thúc bằng dấu chấm hoặc bao gồm bất kỳ ký tự nào trong số các ký tự sau: / \ < > : * " ? |

Các tên sau không được phép cho tệp hoặc thư mục: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

OneDrive không thể tìm thấy tệp này

Có thể tệp đã bị di chuyển, đổi tên hoặc xoá trước khi bạn cố gắng tải tệp lên. Định vị tệp, sau đó thử tải lại tệp đó lên.

OneDrive không thể truy cập tệp này

Tệp có thể đang mở trong một chương trình khác. Lưu mọi thay đổi đối với tệp, đóng chương trình, sau đó thử tải lại tệp lên.

Nếu tệp ở trên thiết bị lưu trữ phương tiện di động, chẳng hạn như CD hoặc ổ đĩa USB flash, tệp có thể không khả dụng. Đảm bảo rằng thiết bị lưu trữ phương tiện di dộng được lắp đúng cách vào máy tính, sau đó cố gắng tải lại tệp lên.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ


Đi tới OneDrive

Cần thêm trợ giúp?