Điều khoản về quyền riêng tư trong Cài đặt và Trợ giúp Nâng cấp Windows 8.1

Cập nhật lần cuối: Tháng 5, 2013

Điều khoản về quyền riêng tư này giải thích về các phương pháp thu thập và sử dụng dữ liệu của Trợ giúp Nâng cấp Windows 8.1 (“Trợ giúp Nâng cấp”) và Cài đặt Windows 8.1 ("Cài đặt"). Nó tập trung vào các tính năng giao tiếp với Internet. Nó không được áp dụng trên các dịch vụ, sản phẩm hoặc các trang web Microsoft trực tuyến hay ngoại tuyến khác của .

  • Khi bắt đầu từ web, Trợ giúp Nâng cấp Windows 8.1 giúp bạn xác định xem PC hiện tại có sẵn sàng nâng cấp lên Windows 8.1 chưa và cung cấp thông tin về tính tương thích liên quan đến chương trình và thiết bị. Khi bạn xác định PC đã sẵn sàng, bạn có tùy chọn mua, tải xuống và cài đặt Windows 8.1..

  • Khi bắt đầu từ web, Cài đặt Windows 8.1 cho phép bạn tải xuống và cài đặt Windows 8.1 sau khi nhập mã sản phẩm bạn có.

Thu thập, xử lý hoặc truyền tải thông tin

Sau khi chạy Trợ giúp Nâng cấp Windows 8.1 hoặc Cài đặt Windows 8.1, chúng tôi sẽ kiểm tra xem có cập nhập nào không để đảm bảo bạn chạy và tải xuống phiên bản mới nhất. Nếu tìm thấy cập nhật, chúng tôi sẽ tự động tải xuống và cài đặt chúng trên PC của bạn. Loại cập nhật có thể tải xuống bao gồm:

Cập nhật cài đặt
Các cập nhật phần mềm quan trọng cho tệp cài đặt để giúp bảo đảm quá trình cài đặt thành công.

Cập nhật trình điều khiển cài sẵn
Cập nhật trình điều khiển quan trọng cho phiên bản Windows mà bạn đang cài đặt.

Khi xác định tính tương thích trong Trợ giúp Nâng cấp, chúng tôi thu thập thông tin nhất định về trải nghiệm nâng cấp của bạn như khả năng của phần cứng máy tính, thiết bị kết nối với máy tính và chương trình cài đặt trên máy tính của bạn. Thỉnh thoảng, thông tinh của nhà phát hành chương trình có thể chứa các thông tin như tên hoặc địa chỉ email của nhà phát hành.

Chúng tôi gửi thông tin liên quan đến phiên bản Windows hiện đang được cài đặt của bạn đến Arvato Digital Services, LLC ("Arvato"), để đề xuất phiên bản Windows 8.1 cần mua trong Trợ giúp Nâng cấp hoặc tải xuống trong Cài đặt. Arvato là công ty bên thứ ba quản lý danh mục sản phẩm điện tử và trải nghiệm mua hàng cho Trợ giúp Nâng cấp và Cài đặt Windows 8.1. Để đề xuất phiên bản Windows 8.1 cần mua, một số thông tin có thể được gửi đến Arvato bao gồm:

  • Kiến trúc

  • Ngôn ngữ

  • Phiên bản

  • Tình trạng giấy phép

  • Mã sản phẩm

  • Mã quốc gia từ vị trí địa lý

Nếu bạn chọn mua, tất cả thông tin thanh toán sẽ được thu thập và xử lý bởi Arvato, là bên bán chương trình này.

Sử dụng thông tin

Thông tin   chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được sử dụng bởi Microsoft cũng như các chi nhánh và công ty con của họ để kích hoạt các tính năng mà bạn đang sử dụng và cung cấp (các) dịch vụ hoặc thực hiện (các) giao dịch mà bạn yêu cầu hay ủy quyền. Cụ thể, chúng tôi sử dụng thông tin thu thập để xác định các trình điều khiển phù hợp với PC và xác định khả năng tương tính của PC, chương trình và thiết bị với Windows 8.1.. Arvato sử dụng thông tin để xác định phiên bản Windows 8.1 nào cần đề xuất mua trong Trợ giúp Nâng cấp và Cài đặt. Thông tin này cũng được tổng hợp cho phân tích thống kê. Chúng cũng có thể được sử dụng để phân tích và cải thiện sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Nếu bạn mua Windows 8.1 trong Trợ giúp Nâng cấp, tất cả thông tin thanh toán sẽ được thu thập và xử lý bởi Arvato, là bên bán chương trình này. Thông tin thanh toán của bạn (như địa chỉ thanh toán, số điện thoại và email) có thể được cung cấp cho Microsoft với mục đích hỗ trợ khách hàng; số thẻ tính dụng đầy đủ của bạn sẽ không được gửi.

Nhằm mang đến cho bạn một trải nghiệm cá nhân hóa và nhất quán hơn trong tương tác với Microsoft, thông tin thu được thông qua một dịch vụ Microsoft có thể được kết hợp với thông tin thu được từ các dịch vụ khác của Microsoft. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin thu được từ các công ty khác để bổ sung cho thông tin của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ các công ty khác cho phép chúng tôi lấy thông tin chung về vùng địa lý dựa trên địa chỉ IP của bạn để tùy chỉnh các dịch vụ cụ thể cho phù hợp với khu vực của bạn.

Ngoại từ những gì được mô tả trong điều khoản này, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chuyển đến bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Thỉnh thoảng, chúng tôi thuê những công ty khác để cung cấp một số dịch vụ trên danh nghĩa của mình, như trả lời thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ hoặc thực hiện phân tích thống kê về dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cung cấp cho những công ty này thông tin cá nhân mà họ cần để thực hiện dịch vụ và họ bị cấm sử dụng thông tin đó vào bất kỳ mục đích nào khác.

Microsoft có thể truy cập hoặc tiết lộ thông tin về bạn, bao gồm nội dung thông tin liên lạc của bạn để: (a) tuân thủ theo pháp luật hoặc đáp ứng yêu cầu pháp luật hay thủ tục pháp lý; (b) bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của Microsoft hoặc khách hàng của chúng tôi, bao gồm việc bắt buộc tuân thủ các thỏa thuận hoặc chính sách chi phối việc sử dụng dịch vụ của bạn; hoặc (c) hành động với niềm tin rằng việc truy cập và tiết lộ như thế là cần thiết để bảo vệ an toàn cá nhân cho nhân viên và khách hàng của Microsoft hoặc cho công chúng. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân như một phần của giao dịch của công ty chẳng hạn như sát nhập và bán tài sản.

Thông tin được thu thập hoặc gửi đến Microsoft bởi Hỗ trợ Nâng cập hoặc Cài đặt có thể được lưu và xử lý tại Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Microsoft hay các chi nhánh và công ty con hoặc nhà cung cấp dịch vụ có cơ sở vật chất ở đó. Microsoft tuân thủ chương trình cảng an toàn theo quy định của Bộ Thương mại Mỹ về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ dữ liệu từ Liên minh Châu Âu, Khu vực Kinh tế Châu Âu và Thụy Sỹ.

Thu thập và sử dụng thông tin về máy tính của bạn

Khi bạn sử dụng Internet, hoặc phần mềm với tính năng Internet được kích hoạt, thông tin về máy tính của bạn ("thông tin máy tính chuẩn") sẽ được gửi đến trang web bạn truy cập và các dịch vụ trực tuyến bạn sử dụng. Microsoft sử dụng thông tin máy tính chuẩn để cung cấp cho bạn các dịch vụ cho phép dùng Internet, giúp cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và cũng để phân tích thông kê. Thông tin máy tính chuẩn thường bao gồm thông tin như địa IP, phiên bản hệ điều hành, phiên bản trình duyệt và thiết đặt vùng và ngôn ngữ. Trong một số trường hợp, thông tin máy tính chuẩn còn có thể bao gồm ID phần cứng cho biết nhà sản xuất thiết bị, tên thiết bị và phiên bản. Nếu một tính năng cụ thể hoặc dịch vụ gửi thông tin đến Microsoft thì thông tin máy tính chuẩn cũng sẽ ̣được gửi.

Lựa chọn và kiểm soát.

Khi bạn chạy Trợ giúp Nâng cấp Windows 8.1 hoặc Cài đặt Windows 8.1 từ web, thông tin mô tả ở trên sẽ được gửi đến Microsoft và Arvato. Hơn nữa, nếu bạn chọn mua Windows 8.1, thông tin thanh toán của bạn sẽ được thu thập bởi Arvato.

Bảo mật thông tin của bạn

Microsoft cam kết bảo vệ tính bảo mật cho thông tin của bạn. Chúng tôi sử dụng công nghệ và quy trình bảo mật đa dạng để bảo vệ thông tin của bạn không bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Ví dụ, chúng tôi lưu trữ thông tin mà bạn cung cấp trên hệ thống máy tính với truy cập hạn chế, được đặt ở những cơ sở có kiểm soát an ninh.

Những thay đổi trong điều khoản về quyền riêng tư này

Chúng tôi thường xuyên cập nhật điều khoản về quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi trong sản phẩm, dịch vụ và phản hồi từ khách hàng của chúng tôi. Khi thông báo thay đổi, chúng tôi sẽ sửa lại ngày "cập nhật lần cuối" ở phần đầu của điều khoản này. Nếu có thay đổi về tài liệu đối với điều khoản này hoặc cách thức Microsoft sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi đó bằng cách đưa ra thông báo trước khi thực hiện thay đổi hoặc gửi thông báo trực tiếp đến bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn nên định kỳ xem lại điều khoản này để được cập nhật cách Microsoft bảo vệ thông tin của bạn.

Để biết thêm thông tin

Microsoft mong nhận được những nhận xét của bạn về điều khoản về quyền riêng tư này. Nếu bạn có thắc mắc về điều khoản này hoặc tin rằng chúng tôi chưa tuân thủ, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu web.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA