Ứng dụng Thư cho Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Thiết lập Thư và thêm liên hệ

Xem thư từ Outlook.com, Gmail, Yahoo! và các tài khoản khác

Để xem email từ các tài khoản khác trong ứng dụng Thư, bạn cần thêm chúng vào.

  1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Thư.

  2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản.

  4. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tài khoản, chọn loại tài khoản bạn muốn thêm rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Ứng dụng Thư không hỗ trợ tài khoản email sử dụng POP (Giao thức Bưu điện). Để lấy các tài khoản này trong Thư, xem Sử dụng các tài khoản email qua giao thức POP trên Windows 8.1 và Windows RT 8.1.

Thêm liên hệ

Ứng dụng Thư và Mọi người hoạt động cùng nhau, so đó nếu bạn đã thêm tài khoản Outlook.com hoặc Exchange, liên hệ của bạn được tự động thêm vào ứng dụng Mọi người. Đối với các tài khoản khác, bạn cần thêm các tài khoản giống nhau vào ứng dụng Mọi người để lấy liên hệ, giống như bạn đã thực hiện trong ứng dụng Thư. Xem cách thực hiện điều đó trong phần "Thêm hoặc nhập liên hệ" của Trợ giúp ứng dụng Mọi người.

Tiếp theo: Viết và gửi email