Xem ảnh trên bàn làm việc, màn hình Bắt đầu và màn hình khóa

Trong Windows 8.1Windows RT 8.1, có một vài địa điểm mới để xem ảnh yêu thích của bạn: màn hình Bắt đầu và màn hình khóa.

Bạn có thể sử dụng ảnh của mình hoặc tải xuống một số ảnh từ Thư viện Cá nhân hóa. Để tìm hiểu thêm về cá nhân hóa PC của bạn, hãy xem Cá nhân hóa máy tính của bạnBắt đầu với chủ đề.

Để lưu hình nền từ Thư viện Cá nhân hóa

Nếu bạn muốn sử dụng hình ảnh từ Thư viện Cá nhân hóa trên màn hình Bắt đầu hoặc màn hình khóa, trước tiên bạn cần lưu hình ảnh đó vào PC.

 1. Truy cập Thư viện Cá nhân hóa và chạm hoặc bấm Hình nền.

 2. Khi bạn tìm thấy hình nền bạn muốn, chạm và bấm vào hình ảnh để hình ảnh mở trong trình duyệt của bạn.

 3. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào hình ảnh và chạm hoặc bấm Lưu hình ảnh làm.

 4. Đảm bảo bạn đang lưu hình ảnh vào trong thư viện Hình ảnh của mình và chạm hoặc bấm Lưu. Sau đó làm theo các bước để xem hình ảnh trên bàn làm việc, màn hình Bắt đầu hoặc màn hình khóa.

Lưu ý

 • Nếu bạn đang sử dụng Internet Explorer 11, nhấn và giữ hình ảnh và chạm Lưu hình ảnh để lưu hình ảnh vào thư viện Hình ảnh của bạn. (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy bấm chuột phải vào hình ảnh và bấm Lưu vào thư mục hình ảnh.)

Để thay đổi hình nền của bạn

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập hình nền rồi chạm hoặc bấm Thay đổi hình nền.

 3. Duyệt vào hình ảnh bạn muốn sử dụng. Nếu bạn chỉ muốn một hình nền, chạm hoặc bấm vào hình ảnh để chọn.

  Nếu bạn muốn thấy một trình chiếu xoay các hình ảnh, hãy chọn hộp kiểm cho các hình ảnh bạn muốn để đưa vào trình chiếu.

 4. Chạm hoặc bấm Lưu thay đổi.

Để xem hình nền của bạn trên màn hình Bắt đầu

Bạn có thể đặt hình nền của mình làm hình nền trên màn hình Bắt đầu. Màn hình Bắt đầu sẽ tự động cập nhật bất cứ khi nào hình nền thay đổi.

 1. Mở màn hình Bắt đầu bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình rồi nhấn Bắt đầu. (Hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột tới góc dưới bên trái màn hình, di chuyển chuột hết cỡ vào góc rồi bấm Bắt đầu).

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Chạm hoặc bấm Cá nhân hóa rồi chạm hoặc bấm vào xem trước hình nền của bạn.

Để thay đổi hình ảnh màn hình khóa của bạn

Bạn có thể chọn chỉ một ảnh yêu thích để sử dụng làm hình ảnh màn hình khóa hoặc chọn một vài ảnh để tạo một trình chiếu màn hình khóa.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Chạm hoặc bấm PC và thiết bị, rồi chạm hoặc bấm Màn hình khóa.

 3. Nếu bạn chỉ muốn sử dụng một ảnh trên màn hình khóa, chạm hoặc bấm Duyệt, rồi chọn ảnh bạn muốn (bạn có thể chọn ảnh trên PC của mình hoặc OneDrive).

 4. Chạm hoặc bấm vào hình ảnh bạn muốn sử dụng để chọn, rồi chạm hoặc bấm Chọn Ảnh.

 5. Để phát trình chiếu trên màn hình khóa của mình, chạm hoặc bấm Phát trình chiếu trên màn hình khóa để bật.

 6. Chạm hoặc bấm Thêm thư mục và duyệt qua thư mục bạn đã lưu hình ảnh bạn muốn sử dụng.

 7. Chạm hoặc bấm vào thư mục để chọn thư mục đó, chạm hoặc bấm Chọn thư mục này, rồi chạm hoặc bấm OK. Bạn có thể chọn tối đa mười thư mục.

Lưu ý

 • Theo mặc định, Windows sẽ chỉ sử dụng ảnh phù hợp nhất với màn hình của bạn cho trình chiếu màn hình khóa. Nhưng nếu bạn muốn sử dụng tất cả các ảnh trong thư mục mình đã chọn cho trình chiếu, chạm hoặc bấm vào thanh trượt Chỉ dùng ảnh phù hợp nhất trên màn hình của tôi để tắt.

Bạn cần được trợ giúp thêm?