Chỉnh sửa phương thức thanh toán cho Cửa hàng Windows và xem lịch sử thanh toán

Khi bạn muốn mua một ứng dụng từ Cửa hàng Windows, bạn sẽ cần thêm một phương thức thanh toán cho tài khoản của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa phương thức thanh toán hoặc xem tất cả các lần mua hàng và lịch sử thanh toán sau.

Để thêm hoặc chỉnh sửa phương thức thanh toán cho tài khoản Cửa hàng Windows của bạn

 1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Cửa hàng để mở Cửa hàng Windows.

 2. Trượt nhanh xuống từ cạnh trên của màn hình rồi gõ nhẹ Tài khoản của bạn. (Nếu bạn đang sử dụng chuột, bấm chuột phải, rồi bấm Tài khoản của bạn.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm phương thức thanh toán hoặc Chỉnh sửa phương thức thanh toán, chỉnh sửa bất kỳ thông tin cần thiết nào, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Gửi.

Ghi chú

 • Nếu bạn muốn mua ứng dụng từ Cửa hàng trong một quốc gia hoặc vùng cụ thể, bạn cần sử dụng phương thức thanh toán từ quốc gia hoặc vùng đó. Để biết thêm thông tin, xem Sử dụng Cửa hàng Windows tại một quốc gia hoặc vùng khác nhau.

 • Khi bạn thêm thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán, Microsoft sẽ cho phép thẻ bằng cách tính một khoản phí nhỏ, tạm thời đối với tài khoản của bạn. Bạn sẽ không phải trả tiền cho tới khi bạn mua hàng từ Cửa hàng.

 • Công ty thẻ tín dụng của bạn có thể tính Phí Giao dịch Quốc tế hoặc phí chuyển đổi tiền tệ khi bạn mua hàng từ cửa hàng.

Để loại bỏ phương thức thanh toán khỏi tài khoản của bạn

 1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Cửa hàng để mở Cửa hàng Windows.

 2. Trượt nhanh xuống từ cạnh trên của màn hình rồi gõ nhẹ Tài khoản của bạn. (Nếu bạn đang sử dụng chuột, bấm chuột phải, rồi bấm Tài khoản của bạn.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ.

 4. Đăng nhập trang web thanh toán và bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm tùy chọn thanh toán.

 6. Chọn phương thức thanh toán, gõ nhẹ hoặc bấm loại bỏ, rồi gõ nhẹ hoặc bấm loại bỏ.

Để xem lịch sử thanh toán của bạn

 1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Cửa hàng để mở Cửa hàng Windows.

 2. Trượt nhanh xuống từ cạnh trên của màn hình rồi gõ nhẹ Tài khoản của bạn. (Nếu bạn đang sử dụng chuột, bấm chuột phải, rồi bấm Tài khoản của bạn.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Xem lịch sử thanh toán

 4. Đăng nhập trang web thanh toán bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm tùy chọn thanh toán.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm giao dịch, rồi chọn từ các tùy chọn để xem lịch sử hóa đơn của bạn.

Ghi chú

 • Bạn chỉ có thể xem được lịch sử thanh toán sau khi bạn thêm phương thức thanh toán vào tài khoản của bạn.

 • Để in lịch sử thanh toán của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm hiện màn hình in, rồi gõ nhẹ hoặc bấm in.

 • Nếu bạn có thắc mắc về thanh toán liên quan đến Cửa hàng Windows, đi tới Microsoft hỗ trợ trang web, chọn Thể loại cho câu hỏi của bạn, rồi chọn một tùy chọn hỗ trợ.