Giữ an toàn cho con bạn trên PC

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Giới thiệu

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách sử dụng An toàn gia đình. Bạn có thể tạo tài khoản cho con bạn và bật giám sát An toàn Gia đình, chọn các giới hạn và các cho phép bổ sung bạn muốn con bạn có, diễn giải các báo cáo hoạt động bạn nhận được về việc sử dụng PC của con bạn với độ tin cậy.

Nếu bạn đã từng băn khoăn con bạn làm gì trên PC và trực tuyến, An toàn Gia đình có thể giúp bạn. An toàn Gia đình cho phép bạn biết được các trang web con bạn đã truy cập, những ứng dụng và trò chơi chúng đã sử dụng. Bạn cũng có thể chọn để chặn hoặc cho phép các trang web cụ thể hoặc nội dung khác, và thậm chí giới hạn thời gian con bạn có thể sử dụng trên PC. Bây giờ bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu xem chúng đang làm gì. Với Windows, bạn có thể giúp con bạn sử dụng PC một cách có trách nhiệm.

Tiếp theo: Bật An toàn Gia đình cho tài khoản của con bạn

Các tài nguyên khác

Đi tới An toàn Gia đình

Thay đổi thiết đặt của bạn trên trang web An toàn Gia đình.

An toàn Gia đình: Các câu hỏi thường gặp

Bạn có câu hỏi? Khám phá câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Trợ giúp từ cộng đồng

Đặt câu hỏi trong diễn đàn cộng đồng.