Giữ an toàn cho con bạn trên PC

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Giới thiệu

Phần hướng dẫn này cho bạn biết về cách sử dụng gia đình Microsoft để tạo tài khoản cho con mình, bạn có thể thêm các tài khoản đó vào gia đình Microsoft của mình và con bạn có thể sử dụng chúng để đăng nhập trên thiết bị. Khi con bạn đăng nhập bằng tài khoản riêng, chúng sẽ được tự do cá nhân hóa màn hình nền và khám phá các ứng dụng, trò chơi. Và khi bạn thêm con mình vào gia đình Microsoft, bạn sẽ có thể chọn những giới hạn và quyền khác được áp dụng cho trẻ.

Với gia đình Microsoft, bạn có thể bảo đảm rằng con mình sẽ không nhìn thấy những nội dung không phù hợp trên mạng, có thể đặt các giới hạn thời gian sử dụng màn hình để chắc chắn rằng con mình cân đối thời gian một cách thông minh; ngoài ra, bạn sẽ nhận được báo cáo hoạt động về các website chúng đã truy cập, những nội dung chúng tìm kiếm và những ứng dụng, trò chơi chúng đang sử dụng — tất cả đều là những khởi điểm tuyệt vời để bạn trò chuyện với con mình về việc giữ an toàn và xây dựng thói quen tốt.

Tiếp theo: Thêm trẻ em vào gia đình Microsoft của bạn

Các tài nguyên khác

Truy cập gia đình Microsoft

Thay đổi thiết đặt gia đình Microsoft của bạn.

Thiết lập An toàn Gia đình

Tìm hiểu cách thêm tài khoản vào gia đình Microsoft của bạn.

Trợ giúp từ cộng đồng

Đặt câu hỏi trong diễn đàn cộng đồng.