Cách báo cáo một ứng dụng hoặc một nhận xét tới Microsoft

Nếu bạn thấy một ứng dụng hoặc một nhận xét chứa nội dung phản cảm, từ ngữ thiếu tôn trọng hoặc nội dung mà bạn nghĩ vi phạm Điều khoản Sử dụng Windows Store, vui lòng cho chúng tôi biết.

Ghi chú

Để báo cáo một ứng dụng tới Microsoft vì đã vi phạm Điều khoản Sử dụng Windows Store.

  1. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn hoặc nhấp vào Cửa hàng để mở Windows Store.

  2. Tìm hoặc duyệt ứng dụng đó, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào nó.

  3. Cuộn xuống phần Chi tiết của trang mô tả ứng dụng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Báo cáo ứng dụng này đã vi phạm Điều khoản Sử dụng của Store.

  4. Làm theo những hướng dẫn về cách báo cáo một ứng dụng, bao gồm các chi tiết về lý do bạn báo cáo nó, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Gửi.

Để báo cáo một ứng dụng tới Microsoft vì đã vi phạm Điều khoản Sử dụng Windows Store.

  1. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn hoặc nhấp vào Cửa hàng để mở Windows Store.

  2. Tìm hoặc duyệt ứng dụng đó, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào nó.

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm Xếp loại và nhận xét, sau đó tìm kiếm nhận xét vi phạm Điều khoản Sử dụng của Store.

  4. Gõ nhẹ hoặc bấm Báo cáo nhận xét này, sau đó chọn lý do báo cáo nhận xét.

Bạn cần được trợ giúp thêm?