Ứng dụng Thư cho Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Quét dọn, thư rác và xóa

Giữ hộp thư đến của bạn gọn gàng và ngăn nắp bằng cách loại bỏ các thư cũ và không quan trọng.

Hiển thị tất cả

Quét dọn (chỉ có cho Outlook.com)

Quét dọn giúp bạn xóa tất cả thư bạn không muốn–—cũ, hiện tại và tương lai—từ một người gửi.

  1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào khoảng trắng trước thư từ người gửi mà bạn muốn xóa thư của họ

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Quét dọn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đánh dấu email là thư rác

Bạn có thể đánh dấu thư là thư rác và chúng tôi sẽ nhớ những người gửi này do đó bạn sẽ không thấy các thư đó trong hộp thư đến của bạn về sau.

  1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào khoảng trắng trước thư rồi chọn thư bạn muốn chuyển vào thư mục thư rác.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thư rác và thư sẽ được chuyển đến thư mục Thư rác.

Nếu bạn đã di chuyển nhầm thư vào thư mục thư rác:

  1. Gõ nhẹ hoặc bấm Thư mục rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thư rác để đi tới thư mục thư rác.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào khoảng trắng trước thư rồi chọn các hộp kế bên thư bạn muốn.

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm Không phải thư rác và thư sẽ được di chuyển về lại vị trí cũ.

Xóa

Nếu bạn chỉ muốn xóa một thư hoặc một nhóm thư khỏi những người gửi khác nhau, đây là cách bạn thực hiện điều đó:

  1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào khoảng trắng trước thư rồi chọn các hộp kế bên thư bạn muốn xóa.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa.

Tiếp theo: Thiết đặt