Ứng dụng Thư cho Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Lối tắt bàn phím cho ứng dụng Thư

Đây là danh sách lối tắt bàn phím bạn có thể sử dụng với ứng dụng Thư:

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Ctrl+R

Để làm điều này

Trả lời

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+R

Để làm điều này

Trả lời tất cả

Nhấn phím này

Ctrl+F

Để làm điều này

Chuyển tiếp

Nhấn phím này

Ctrl+M

Để làm điều này

Chuyển mục đến thư mục khác

Nhấn phím này

Ctrl+J

Để làm điều này

Chuyển đổi giữa việc đánh dấu thư là thư rác hoặc không phải thư rác

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+U

Để làm điều này

Chỉ hiện thư chưa đọc

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+A

Để làm điều này

Hiện tất cả thư

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+E

Để làm điều này

Hiện tùy chọn Thư mục

Nhấn phím này

Ctrl+U

Để làm điều này

Đánh dấu là chưa đọc

Gạch dưới văn bản (khi bạn viết email)

Nhấn phím này

Ctrl+Q

Để làm điều này

Đánh dấu là đã đọc

Nhấn phím này

Ctrl+A

Để làm điều này

Chọn tất cả thư

Nhấn phím này

Insert

Để làm điều này

Chuyển đổi giữa cờ Loại bỏ và Gắn cờ cho thư

Nhấn phím này

Ctrl+N

Để làm điều này

Thư Mới

Nhấn phím này

F5

Để làm điều này

Đồng bộ

Nhấn phím này

Alt+B

Để làm điều này

Đặt tiêu điểm trên nút bcc

Nhấn phím này

Alt+C

Để làm điều này

Đặt tiêu điểm trên nút cc

Chấp nhận

Nhấn phím này

Alt+D

Để làm điều này

Từ chối

Nhấn phím này

Alt+T

Để làm điều này

Đặt tiêu điểm trên nút Đến

Do dự

Nhấn phím này

Alt+V

Để làm điều này

Mở lời mời trong Lịch

Nhấn phím này

Alt+S

Để làm điều này

Gửi thư

Nhấn phím này

Ctrl+O

Để làm điều này

Mở thư trong cửa sổ mới

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+S

Để làm điều này

Cho bạn tùy chọn để xóa một hoặc tất cả thư khỏi một người gửi cụ thể

Nhấn phím này

Alt+I

Để làm điều này

Chèn tệp đính kèm

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+F

Để làm điều này

Chọn phông chữ

Nhấn phím này

Ctrl+Phím cách

Để làm điều này

Xóa định dạng

Nhấn phím này

Ctrl+Y

Để làm điều này

Làm lại

Nhấn phím này

F4

Để làm điều này

Làm lại

Nhấn phím này

Ctrl+[

Để làm điều này

Giảm cỡ phông xuống một điểm

Nhấn phím này

Ctrl+]

Để làm điều này

Tăng cỡ phông lên một điểm

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+,

Để làm điều này

Giảm cỡ phông chữ

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+.

Để làm điều này

Tăng cỡ phông chữ

Nhấn phím này

Ctrl+K

Để làm điều này

Thêm một liên kết

Nhấn phím này

Ctrl+E

Để làm điều này

Giữa

Nhấn phím này

Ctrl+L

Để làm điều này

Thụt lề trái

Nhấn phím này

Ctrl+R

Để làm điều này

Thụt lề phải

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+L

Để làm điều này

Dấu đầu dòng

Nhấn phím này

Ctrl+M

Để làm điều này

Thụt lề khi văn bản được chọn

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+M

Để làm điều này

Nhô lề

Nhấn phím này

Tab hoặc Shift+Tab

Để làm điều này

Thụt lề/nhô lề khi văn bản được chọn hoặc khi tiêu điểm nằm trong danh sách

Nhấn phím này

Shift+Tab

Để làm điều này

Khi tiêu điểm không nằm trong danh sách, quay vòng các tab theo trình tự ngược lại.

Nhấn phím này

Ctrl+'

Để làm điều này

Dấu sắc

Nhấn phím này

Ctrl+,

Để làm điều này

Dấu móc dưới

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+6

Để làm điều này

Dấu mũ

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+;

Để làm điều này

Dấu tách đôi

Nhấn phím này

Ctrl+`

Để làm điều này

Dấu huyền

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+7

Để làm điều này

Dấu gạch nối

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+2

Để làm điều này

Dấu tròn

Nhấn phím này

Ctrl+/

Để làm điều này

Dấu chéo

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+`

Để làm điều này

Dấu sóng

Nhấn phím này

Alt+Ctrl+Shift+1

Để làm điều này

Dấu chấm than ngược

Nhấn phím này

Alt+Ctrl+Shift+/

Để làm điều này

Dấu hỏi ngược

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+S

Để làm điều này

Quét dọn

Nhấn phím này

Ctrl+E

Để làm điều này

Tìm kiếm

Nhấn phím này

Ctrl + Z

Để làm điều này

Hoàn tác

Nhấn phím này

Ctrl + B

Để làm điều này

Đậm

Nhấn phím này

Ctrl + I

Để làm điều này

In nghiêng

Nhấn phím này

Ctrl + U

Để làm điều này

Gạch dưới

Nhấn phím này

Ctrl + C

Để làm điều này

Sao

Nhấn phím này

Ctrl + V

Để làm điều này

Dán

Nhấn phím này

Ctrl + S

Để làm điều này

Lưu nháp

Nhấn phím này

F6

Để làm điều này

Khi viết email, chuyển tiêu điểm sang nút gửi.

Tiếp theo: Loại bỏ tài khoản