Các kết nối Internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng: Các câu hỏi thường gặp

Đây là các câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về kết nối Internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng. Nếu nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn tính phí đối với lượng dữ liệu bạn sử dụng, bạn sẽ cần biết về điều này.

Hiển thị tất cả

Kết nối Internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng là gì?

Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn có thể tính phí đối với lượng dữ liệu bạn sử dụng (lượng dữ liệu bạn đã gửi và nhận bởi PC). Đó gọi là kết nối Internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng. Các gói này thường có giới hạn dữ liệu và nếu bạn vượt qua giới hạn, bạn có thể phải trả thêm phí. Trong một vài trường hợp, bạn không bị tính thêm phí nhưng tốc độ kết nối chậm hơn cho đến khi chu kỳ thanh toán kết thúc.

Nếu bạn có kết nối Internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng, đặt kết nối mạng là theo lưu lượng sử dụng trong Windows có thể giảm lượng dữ liệu bạn gửi và nhận

Thiết đặt đề xuất là gì?

Tùy vào việc nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn có tính phí theo lượng dữ liệu bạn sử dụng hay không. Đây là một vài hướng dẫn chung:

 • Mạng Wi‑Fi—Windows đặt mạng Wi‑Fi là không theo lưu lượng sử dụng theo mặc định. Nhưng nếu nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn tính phí theo lượng dữ liệu bạn sử dụng, đặt kết nối mạng là theo lưu lượng sử dụng có thể giúp bạn giới hạn việc sử dụng dữ liệu.

 • Mạng băng rộng di động—Windows đặt mạng băng rộng di động là theo lưu lượng sử dụng theo mặc định. Nhưng nếu dịch vụ băng rộng di động thực sự không giới hạn, khi đó bạn nên thay đổi thiết đặt mạng là không theo lưu lượng sử dụng.

Nếu bạn không chắc phải làm gì, hãy chú ý đến việc sử dụng dữ liệu của bạn. Nếu bạn phát hiện đang bị tính phí vì sử dụng thêm dữ liệu, đặt kết nối mạng là theo lưu lượng sử dụng có thể giúp bạn xử lý vấn đề này.

Ghi chú

 • Không thể đặt kết nối mạng ethernet là theo lưu lượng sử dụng.

Việc đặt kết nối mạng là theo lưu lượng sử dụng ảnh hưởng đến PC của tôi như thế nào?

Bất kỳ ứng dụng nào dựa vào kết nối Internet để cập nhật hoặc hiển thị thông tin có thể bị giới hạn về lượng dữ liệu tải xuống hoặc hiển thị. Bạn có thể chú ý đến các ảnh hưởng này cùng các ảnh hưởng khác:

 • Windows Update sẽ chỉ tải xuống các cập nhật ưu tiên.

 • Tải xuống ứng dụng từ Cửa hàng Windows có thể bị tạm dừng.

 • Hình xếp trên Màn hình bắt đầu có thể dừng cập nhật.

 • Các tệp ngoại tuyến có thể không tự động đồng bộ.

Làm thế nào để tôi thay đổi kết nối mạng hiện tại là theo lưu lượng sử dụng (hoặc không theo lưu lượng sử dụng)?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Kết nối.

 3. Gõ nhẹ và bấm kết nối bạn muốn thay đổi, rồi trong Sử dụng dữ liệu, bật hoặc tắt Thiết lập như một kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng.

Để biết thêm thông tin về việc đặng nhập là người quản trị, xem Tài khoản người dùng: Câu hỏi thường gặp

Tôi đã bật Thiết đặt đồng bộ. Làm thế nào tôi có thể tránh bị tính phí sử dụng thêm dữ liệu khi kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm OneDrive.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng, rồi, trong Thiết đặt đồng bộ, tắt cả hai con trượt.

Tôi đã bật thiết lập thiết bị tự động. Làm thế nào tôi có thể tránh bị tính phí sử dụng thêm dữ liệu khi kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và các thiết bị.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thiết bị, rồi đảm bảo Tải về qua các kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng được đặt là Tắt.

  Việc này sẽ chặn tải xuống trình điều khiển thiết bị từ Windows Update và thông tin thiết bị cho thiết bị của bạn trong khi kết nối Internet được đặt là theo lưu lượng sử dụng. (Các bản tải xuống sẽ tiếp tục vào lần tiếp theo khi bạn sử dụng kết nối Internet không thuộc gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng)

Tôi nhận các kết quả web và gợi ý tìm kiếm từ Bing. Làm thế nào tôi có thể tránh bị tính phí sử dụng thêm dữ liệu khi kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tìm kiếm và các ứng dụng.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tìm kiếm, sau đó, trong Kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng ở cuối trang, tắt cả hai con trượt.

  Việc này sẽ giúp bạn nhận được các kết quả web và gợi ý tìm kiếm từ Bing khi bạn đang trên một kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng.

Nếu tôi nhận được thông báo: "Thiết lập không thể hoàn tất do kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng" khi tôi thiết lập một thiết bị ngoại vi thì sao?

Bạn có thể nhận được thông báo này khi kết nối một thiết bị và thiết bị đó cố kết nối Internet sử dụng kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng để kiểm tra phần mềm thiết bị mới. Để tránh bị tính phí dữ liệu không mong muốn, PC của bạn sẽ không cho phép thiết bị đó tự động kiểm tra phần mềm mới khi bạn sử dụng kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng. Để luôn tải xuống phần mềm thiết bị với kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và các thiết bị.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thiết bị, rồi gõ nhẹ hoặc bấm chuyển đổi dưới phần Tải xuống qua kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng.

  Sau khi bạn đã hoàn tất tải xuống các cập nhật thiết bị của mình, bạn có thể tắt thiết đặt này đi để tránh bị tính phí không mong muốn khi bạn đang trên mạng kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng.

Ghi chú

 • Các gói phần mềm thiết bị có thể có dung lượng lớn, làm phát sinh thêm phí khi tải xuống trên các mạng kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng.

Bạn cần được trợ giúp thêm?