Chia sẻ máy in

Nếu bạn có máy in, bạn có thể chia sẻ để những người khác trên mạng của bạn có thể in.

Để chia sẻ máy in

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Thiết bị và Máy in vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thiết bị và Máy in.

 3. Dưới phần Máy in, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải máy in bạn muốn chia sẻ rồi chọn Thuộc tính máy in.

  Nếu bạn không thấy máy in bạn muốn chia sẻ, bạn phải thêm nó. Để biết thông tin, hãy xem Cài đặt máy in.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Chia sẻ.

 5. Nếu bạn thấy nút Thay đổi Tùy chọn Chia sẻ, gõ nhẹ hoặc bấm vào nó. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

 6. Chọn Chia sẻ máy in này.

 7. Gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Mọi người trên mạng giờ có thể in vào máy in đó bất cứ khi nào PC dùng được. (Họ không thể in nếu PC tắt hoặc ở chế độ ngủ.)

Ngoài ra, những người muốn sử dụng máy in đó cần có tên người dùng và mật khẩu cho PC. Nếu bạn muốn mọi người sử dụng máy in chia sẻ mà không cần có tên người dùng và mật khẩu cho PC, bạn có thể tắt chia sẻ có mật khẩu bảo vệ. Cách thực hiện:

Để tắt chia sẻ máy in có mật khẩu bảo vệ

 1. Mở Thiết đặt chia sẻ chuyên sâu bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập chia sẻ chuyên sâu vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý thiết đặt chia sẻ chuyên sâu.

 2. Dưới phần Chia sẻ có mật khẩu bảo vệ, chọn Tắt chia sẻ có mật khẩu bảo vệ.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Lưu thay đổi. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?