Cách đồng bộ các dịch vụ Google với Windows

Kể từ ngày 30 tháng Một năm 2013, Google ngừng hỗ trợ kết nối EAS mới (Exchange ActiveSync) trong một số trường hợp. EAS là công nghệ giúp bạn đồng bộ lịch, email và danh bạ của bạn trên nhiều thiết bị (như máy tính để bàn, máy tính xách tay và máy tính bảng). Điều này có nghĩa là từ ngày 30 tháng Một năm 2013, các dịch vụ Google có thể đồng bộ với PC chạy Windows 8.1Windows RT 8.1, và cách đồng bộ chúng sẽ thay đổi.

Để đồng bộ email và danh bạ, bạn cần loại bỏ tài khoản Google hiện có và kết nối lại với chúng. Điều quan trọng đáng lưu ý là nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản Google, bạn chỉ có thể lấy danh bạ của bạn cho một tài khoản. Bạn sẽ không thể đồng bộ lịch Google với ứng dụng Lịch nhưng bạn có thể xem sự kiện của mình bằng cách di chuyển chúng đến Outlook.com. Để biết thêm thông tin, xem Cách xem sự kiện Google của bạn trong ứng dụng Lịch.

Để đồng email của bạn

 1. Nếu có bất kỳ email nháp nào, bạn nên sao và dán các email này vào một tệp riêng (như ứng dụng xử lý văn bản) và lưu lại trước khi kết nối lại thư của bạn.

 2. Trong ứng dụng Thư, tìm bất kỳ tài khoản Gmail nào có thông báo Cần chú ý, gõ nhẹ hoặc bấm vào nó rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để đồng danh bạ của bạn

Có hai cách để đồng bộ danh bạ—từ ứng dụng Thư hoặc từ ứng dụng Mọi người.

 • Từ ứng dụng Thư. Nếu bạn kết nối lại email trong ứng dụng thư bằng phương pháp mô tả trước đây, bạn có thể nhìn thấy một thông báo nói rằng bạn có thể thêm danh bạ Google. Nếu bạn thực hiện, nhập vào địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản Google bạn muốn đồng bộ danh bạ từ đó (xin nhớ là bạn chỉ có thể đồng bộ danh bạ cho một tài khoản) rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

 • Từ ứng dụng Mọi người. Bạn cũng có thể kết nối lại tài khoản Google từ ứngn dụng Mọi người nhưng trước hết bạn cần loại bỏ tất cả tài khoản có thông báo Cần chú ý. Cách thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Mọi người, trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt. (Nếu dùng chuột, trỏ vào góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt).

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, tìm tài khoản Gmail có thông báo Cần chú ý, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào nó.

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ tài khoản.

  Hiện bạn đã sẵn sàng để kết nối lại tài khoản Google để đồng bộ danh bạ của bạn. Trước hết kiểm tra xem có tài khoản Google nào khác được liệt kê trong ứng dụng Mọi người không. Nếu bạn thấy một và nó là tài khoản bạn muốn đồng bộ danh bạ của bạn từ đó, thì bạn đã làm xong. Nếu nó không bải là tài khoản bạn muốn, đây là cách để loại bỏ và thêm một tài khoản Google khác:

  1. Gõ nhẹ hoặc bấm tài khoản Gmail, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý tài khoản này trực tuyến.

  2. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ hoàn toàn kết nối này. Để biết thêm thông tin về tài khoản Microsoft, xem

  3. Hiện bạn có thể kết nối tài khoản Google bạn muốn đến ứng dụng Mọi người. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện điều này, xem Trợ giúp ứng dụng Mọi người.

Để đồng bộ lịch của bạn

Dù bạn không thể đồng bộ lịch Google với ứng dụng Lịch, nhưng bạn có thể nhìn thấy sự kiện lịch Google của mình bằng cách di chuyển chúng đến Outlook.com. Để biết thêm thông tin về cách làm việc đó, xem Cách xem sự kiện Google của bạn trong ứng dụng Lịch.

Bạn cần được trợ giúp thêm?