Xếp loại độ tuổi tại Cửa hàng Windows

Tất cả các ứng dụng có trong Cửa hàng Windows đều có xếp hạng độ tuổi để chỉ rõ loại nội dung được phép dùng trong một ứng dụng. Một số ứng dụng có bảng xếp loại do hội đồng xếp loại của bên thứ ba cung cấp, như là Entertainment Software Rating Board (ESRB) hoặc Pan European Game Information (PEGI), thay cho cách xếp loại riêng của Cửa hàng cho mỗi ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về các nội dung được phép ở các độ tuổi khác nhau hoặc các hội đồng xếp loại của bên thư ba, xem xếp loại độ tuổi và hội đồng xếp loại .

Bạn cần được trợ giúp thêm?