Thư mục AppData là gì?

Thư mục AppData có chứa các thiết đặt ứng dụng, tệp và dữ liệu cụ thể cho các ứng dụng trên PC của bạn. Thư mục này được mặc định ẩn trong File Explorer và có ba thư mục con ẩn: Cục bộ, Thấp Cục bộ, và Chuyển vùng.

  • Chuyển vùng. Thư mục này (%appdata%) có chứa dữ liệu có thể di chuyển cùng hồ sơ người dùng của bạn từ PC này đến PC khác—giống như khi bạn trên một miền—vì dữ liệu này có thể đồng bộ với một máy chủ. Ví dụ, nếu bạn đăng nhập vào một PC khác trên một miền, các mục ưa thích hoặc đánh dấu trang trong trình duyệt web của bạn sẽ khả dụng.

  • Cục bộ. Thư mục này (%localappdata%) có chứa dữ liệu không thể di chuyển cùng hồ sơ người dùng của bạn. Dữ liệu này thường cụ thể cho một PC hoặc quá lớn không thể đồng bộ được với máy chủ. Ví dụ, các trình duyệt web thường lưu các tệp tạm thời của chúng ở đây.

  • Thấp Cục bộ. Thư mục này (%appdata%/…/locallow) không chỉ có chứa dữ liệu không thể di chuyển, mà còn có mức truy cập thấp hơn. Ví dụ, nếu bạn đang chạy trình duyệt web trong chế độ bảo vệ hoặc chế độ an toàn, ứng dụng sẽ chỉ có thể truy cập dữ liệu từ thư mục Thấp Cục bộ.

Tự ứng dụng sẽ chọn lưu vào thư mục Cục bộ, Thấp Cục bộ, hay Chuyển vùng. Hầu hết ứng dụng bàn làm việc sử dụng thư mục Chuyển vùng theo mặc định, trong khi hầu hết ứng dụng Windows Store sử dụng thư mục Cục bộ theo mặc định.

Cảnh báo

  • Chúng tôi không khuyến khích việc di chuyển, xóa hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho tệp hoặc thư mục trong thư mục AppData. Làm vậy có thể khiến ứng dụng của bạn chạy kém hoặc dừng làm việc hoàn toàn.

Cần thêm trợ giúp?