Trình quản lý Thiết bị nằm ở đâu?

Bạn có thể sử dụng Trình quản lý Thiết bị để xem các thiết bị được cài đặt trên PC, cập nhật phần mềm trình điều khiển cho thiết bị, kiểm tra xem liệu phần cứng có hoạt động đúng hay không và thay đổi thiết đặt phần cứng.

Để mở Trình quản lý Thiết bị

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

  2. Nhập Trình quản lý Thiết bị vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Trình quản lý Thiết bị. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

Gõ đúp hoặc bấm đúp vào thể loại thiết bị để mở rộng. Nếu xuất hiện biểu tượng cảnh báo màu vàng Biểu tượng cảnh báo màu vàng cho biết có thể có vấn đề với thiết bị trên tên thiết bị, có thể có vấn đề với thiết bị. Gõ nhẹ hoặc bấm vào thiết bị, gõ nhẹ hoặc bấm Hành động rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính để xem chi tiết về thiết bị.

Nếu bạn cần cập nhật trình điều khiển, xem Tải xuống và cài đặt trình điều khiển.

Để biết thêm thông tin về cách giải quyết các sự cố âm thanh với PC, xem Không có âm thanh trong Windows.

Để biết thêm thông tin về cách giải quyết các sự cố thiết bị không được hiển thị trong Trình quản lý Thiết bị, xem Tại sao Windows không tìm thấy thiết bị Bluetooth hay thiết bị không dây khác? và Nếu một thiết bị có dây không được cài đặt đúng thì sao?

Bạn cần được trợ giúp thêm?