Sử dụng tài khoản Microsoft của bạn để cài đặt ứng dụng trên nhiều PC

Bạn có thể sử dụng tài khoản Microsoft của mình để đăng nhập vào Windows Store và cài đặt ứng dụng trên các PC khác nhau.

Để cài đặt ứng dụng của bạn cho một PC khác

  1. Đăng nhập vào PC mà bạn muốn cài đặt ứng dụng bằng cách sử dụng tài khoản Microsoft của mình.

  2. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Cửa hàng để mở Cửa hàng Windows.

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ứng dụng của tôi.

  4. Trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải các ứng dụng bạn muốn cài đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cài đặt.

Bạn có thể gỡ bỏ ứng dụng khỏi tài khoản của mình, nếu không còn sử dụng PC mà bạn đã cài đặt ứng dụng. Bạn cũng sẽ cần gỡ bỏ PC khỏi tài khoản của mình nếu đã sử dụng tài khoản để cài đặt ứng dụng trên số lượng PC tối đa cho phép.

Để loại bỏ một PC ra khỏi tài khoản của bạn

  1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Cửa hàng để mở Cửa hàng Windows.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản của tôi.

  3. Dưới PC của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ kế bên PC bạn muốn loại bỏ khỏi tài khoản.

Ghi chú

  • Bạn có thể loại bỏ PC ra khỏi tài khoản của mình khi bạn đăng nhập vào Store trên bất kỳ PC nào.

  • Sau khi bạn đã loại bỏ PC ra khỏi tài khoản của mình, bạn sẽ không thể sử dụng ứng dụng đã được cài đặt từ Store trên PC đó.

  • Nếu bạn không nhìn thấy Tài khoản thì PC của bạn chưa có bản cập nhật mới nhất cho Store. Thay vào đó, hãy trượt nhanh xuống từ cạnh trên của màn hình (hoặc bấm chuột phải nếu bạn dùng chuột) sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Ứng dụng của bạn hoặc Tài khoản của bạn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?