Windows Essentials: Tải xuống Trên toàn thế giới

Chọn ngôn ngữ phù hợp với bạn. Bấm vào tùy chọn ngôn ngữ để tải xuống Windows Essentials 2012.

Xem yêu cầu hệ thống