Bạn cần trợ giúp vấn đề khác?

Các ghi chú

  • Hỗ trợ không có sẵn ở tất cả quốc gia hoặc vùng.

  • Bạn phải có thể đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để liên hệ với bộ phận hỗ trợ và tạo yêu cầu hỗ trợ. Nếu bạn không thể đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình, hãy tạo tài khoản tạm thời tại https://signup.live.com.