Tôi có thể gửi bao nhiêu ảnh có độ phân giải cao khi sử dụng email ảnh?

Khi bạn gửi email ảnh, bạn sẽ tạo và tải ảnh lên một album trên Windows Live OneDrive, sau đó gửi email ảnh giúp người nhận dễ dàng tìm thấy, xem và tải xuống ảnh của bạn. Với email ảnh, bạn có thể tùy ý tải số lượng ảnh có độ phân giải cao lên một album OneDrive—rồi chia sẻ ảnh với bạn bè và gia đình.

Các ghi chú

Bạn cần được trợ giúp thêm?