Chia sẻ phim trong Trình làm phim qua email

Sau khi hoàn thành phim trong Trình làm phim, bạn có thể chia sẻ phim bằng nhiều cách khác nhau, kể cả dưới dạng tệp có độ phân giải thấp trong email.

Cách chia sẻ phim trong email

  1. Mở Trình làm phim.

  2. Mở phim bạn muốn chia sẻ trong Trình làm phim và trên tab Trang chủ, trong nhóm Chia sẻ, bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh Lưu phim, rồi bấm Cho email.

  3. Đặt một tên riêng cho phim bạn muốn lưu để chia sẻ trong email, rồi bấm Lưu.

  4. Mở chương trình email của bạn, soạn thư mới, rồi đính kèm phim bạn vừa lưu trước khi gửi thư đi.

Lưu ý

  • Một số nhà cung cấp dịch vụ email hạn chế kích cỡ tệp bạn có thể gửi trong email. Giới hạn này khác nhau tùy theo nhà cung cấp dịch vụ email.

Bạn cần được trợ giúp thêm?