Kết nối tài khoản Microsoft của bạn với các tài khoản bên ngoài

Nếu có tài khoản có dịch vụ web như Google, LinkedIn hoặc Twitter thì bạn có thể thêm tài khoản đó vào tài khoản Microsoft của mình. Điều này cho phép chia sẻ các thông tin cụ thể giữa hai tài khoản. Ví dụ: Nếu kết nối tài khoản Google, bạn có thể chọn xem các địa chỉ email của liên hệ Google trong các ứng dụng Mọi người và Thư. Microsoft sẽ không chia sẻ thông tin liên kết với tài khoản Microsoft khi bạn chưa cho phép.

Bạn có thể xem các tài khoản bạn đã kết nối bằng cách chuyển đến hồ sơ tài khoản Microsoft của bạn và xem các biểu tượng ở góc trên cùng bên phải.

Trang hồ sơ tài khoản có hình nhỏ hơn làm nổi bật biểu tượng "Đã kết nối với"

Thêm một tài khoản vào tài khoản Microsoft của bạn

  1. Chuyển đến hồ sơ tài khoản Microsoft của bạn rồi đăng nhập.

  2. Nhấn hoặc bấm vào Thêm ở góc trên cùng bên phải.

  3. Nhấn hoặc bấm vào tài khoản bạn muốn thêm và làm theo hướng dẫn để đăng nhập và kết nối.

Quản lý hoặc xóa tài khoản đã kết nối

  1. Chuyển đến hồ sơ tài khoản Microsoft của bạn rồi đăng nhập.

  2. Các biểu tượng ở trên cùng bên phải hiển thị các tài khoản bạn đã kết nối. Nhấn hoặc bấm vào một tài khoản bạn muốn quản lý.

  3. Sử dụng hộp kiểm để chọn cài đặt bạn muốn, sau đó nhấn hoặc bấm vào Lưu. Nếu bạn muốn xóa tài khoản, nhấn hoặc bấm vào Xóa hoàn toàn kết nối này.

Bạn cần được trợ giúp thêm?