Điều gì đã xảy ra với Windows Live Essentials 2011?

Windows Live Essentials 2011 không còn có sẵn để tải xuống cho Windows Vista.

Nếu bạn đã có Windows Live Essentials 2011, vui lòng đọc thông báo bảo mật này của Microsoft để biết thông tin quan trọng.

Bạn cần được trợ giúp thêm?