Làm cách nào để tắt các tính năng dành cho gia đình?

Để tắt hoặc ngừng sử dụng các tính năng dành cho gia đình mà Microsoft cung cấp, hãy làm theo hướng dẫn dành cho phiên bản Windows bạn đang sử dụng.

Đối với Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1: Xóa mọi người khỏi tài khoản Microsoft dành cho gia đình của bạn

 1. Từ trình duyệt web, truy cập http://account.microsoft.com/family và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của một người lớn trong gia đình.

 2. Để xóa một trẻ em, chọn Xóa ở đầu mục có nhãn Chọn một trẻ em để xem hoặc chỉnh sửa cài đặt.

  Để xóa một người lớn, bao gồm cả tài khoản bạn sử dụng để đăng nhập, hãy chọn Xóa ở đầu mục Người lớn. Nếu bạn là người lớn duy nhất trong gia đình thì bạn sẽ cần xóa tất cả bọn trẻ trước khi bạn có thể xóa chính mình.

 3. Chọn người bạn muốn xóa khỏi gia đình.

 4. Chọn nút Xóa xuất hiện sau khi bạn chọn người muốn xóa.

Đối với Windows 7 hoặc Windows Vista đang chạy An toàn Gia đình thông qua Windows Essentials: Gỡ cài đặt An toàn Gia đình

 1. Bấm nút Bắt đầuHình ảnh nút Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển, sau đó trong Chương trình, bấm Gỡ cài đặt chương trình.
 2. Bấm Windows Essentials.

 3. Bấm Gỡ cài đặt (hoặc Gỡ cài đặt/Thay đổi). Bấm Tiếp tục nếu được nhắc.

 4. Chọn hộp kiểm bên cạnh An toàn Gia đình rồi bấm Tiếp tục.

 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình của bạn.

 6. Sau khi gỡ cài đặt Bộ lọc An toàn Gia đình, hãy khởi động lại PC.

 7. Từ trình duyệt web, truy cập http://account.microsoft.com/family và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của phụ huynh, người thiết lập gia đình.

 8. Nếu có tài khoản trẻ em được liệt kê:

  1. Chọn Xóa ở đầu mục có nhãn Chọn một trẻ em để xem hoặc chỉnh sửa cài đặt.

  2. Chọn tài khoản trẻ em đầu tiên trong danh sách, sau đó chọn Xóa. Lặp lại cho đến khi tất cả trẻ em đều được xóa.

 9. Quay lại trang chính gia đình, sau đó chọn Xóa ở đầu mục Người lớn.

 10. Chọn tài khoản mà bạn đăng nhập bằng, sau đó chọn Xóa.

Đối với Windows 7 có bật Kiểm soát của Cha mẹ

 1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Panel Điều khiển.

 2. Bấm đúp vào Tài khoản Người dùng và An toàn Gia đình.

 3. Bấm Kiểm soát của Cha mẹ.

 4. Trong Kiểm soát của Cha mẹ, bấm Tắt.

Đối với Windows XP đang chạy An toàn Gia đình

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển, sau đó bấm đúp vào Thêm hoặc Xóa Chương trình.

 2. Trong hộp Chương trình hiện đã cài đặt, bấm Windows Essentials , sau đó bấm Xóa. Bấm Tiếp tục nếu được nhắc.

 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh An toàn Gia đình rồi bấm Tiếp tục.

 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình của bạn.

 5. Sau khi gỡ cài đặt Bộ lọc An toàn Gia đình, hãy khởi động lại PC.

 6. Từ trình duyệt web, truy cập http://account.microsoft.com/family và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của phụ huynh, người thiết lập gia đình.

 7. Nếu có tài khoản trẻ em được liệt kê:

  1. Chọn Xóa ở đầu mục có nhãn Chọn một trẻ em để xem hoặc chỉnh sửa cài đặt.

  2. Chọn tài khoản trẻ em đầu tiên trong danh sách, sau đó chọn Xóa. Lặp lại cho đến khi tất cả trẻ em đều được xóa.

 8. Quay lại trang chính gia đình, sau đó chọn Xóa ở đầu mục Người lớn.

 9. Chọn tài khoản mà bạn đăng nhập bằng, sau đó chọn Xóa.

Bạn cần được trợ giúp thêm?