Thỏa thuận Dịch vụ Microsoft

Cập nhật: 11/06/2014
Có hiệu lực: 31/07/2014

Chúng tôi đang cập nhật điều khoản sử dụng. Các điều khoản mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/08/2015. Xem các điều khoản mới tại đây.

Cảm ơn bạn đã lựa chọn Microsoft!

Đây là thỏa thuận giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong các chi nhánh của tập đoàn ở nơi bạn đang sống) mô tả các quyền của bạn trong việc sử dụng phần mềm và các dịch vụ được xác định trong phần 1.1. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã diễn đạt một vài điều khoản của Thỏa thuận này dưới dạng câu hỏi và câu trả lời. Bạn nên đọc toàn bộ Thỏa thuận, bởi tất cả các điều khoản đều quan trọng và hợp thành một thỏa thuận pháp lý được áp dụng cho bạn sau khi bạn đã chấp thuận.

1. Phạm vi thỏa thuận, sự chấp nhận và những thay đổi

1.1. Những dịch vụ nào nằm trong phạm vi của Thỏa thuận này? Outlook.com (trước đây là Hotmail), OneDrive (trước đây là SkyDrive), tài khoản Microsoft, An toàn Gia đình của Microsoft, Phòng Ảnh Windows, Trình làm phim Windows, Windows Live Mail, Windows Live Writer (những dịch vụ này được gọi chung là “Dịch vụ Windows”); Office.com, Microsoft Office 365 Home Premium, Microsoft Office 365 University và các dịch vụ khác mang thương hiệu Microsoft Office được liên kết với Thỏa thuận này thông qua một thỏa thuận bổ sung (“Dịch vụ Office”); Bing; và MSN là những dịch vụ cơ bản nằm trong Thỏa thuận này. Chúng tôi gọi chung những dịch vụ này, cũng như những phần mềm, trang web và dịch vụ khác liên kết với Thỏa thuận này, là "Dịch vụ". Dịch vụ có thể không tương thích với phần mềm hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn phải tuân thủ những điều khoản này (“Thỏa thuận này”).

1.2. Tôi chấp nhận thỏa thuận này như thế nào? Khi sử dụng hoặc truy nhập vào các Dịch vụ hoặc với việc đồng ý với những điều khoản để tùy chọn được cung cấp cho bạn trong giao diện người dùng, bạn đã đồng ý tuân theo Thỏa thuận này mà không cần sửa đổi gì. Nếu không đồng ý, bạn không được phép sử dụng Dịch vụ.

1.3. Microsoft có thể thay đổi Thỏa thuận này sau khi tôi đã chấp nhận hay không? Có. Đôi khi, Microsoft có thể thay đổi hoặc bổ sung các điều khoản này. Nếu chúng tôi thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn, thông qua giao diện người dùng, trong thông báo qua email hoặc thông qua các phương tiện phù hợp khác. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ sau ngày thay đổi bắt đầu có hiệu lực, thì bạn đã đồng ý với các điều khoản được thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi đó, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ, hủy mọi Dịch vụ trả tiền bằng cách làm theo hướng dẫn ở mục 9.10, đồng thời đóng tài khoản Microsoft của bạn. Nếu không, những điều khoản mới sẽ được áp dụng cho bạn.

1.4. Tôi có thể lường trước những loại thay đổi nào đối với Dịch vụ? Chúng tôi liên tục nghiên cứu để cải thiện Dịch vụ và có thể thay đổi Dịch vụ bất cứ lúc nào. Chúng tôi có thể phát hành Dịch vụ hoặc tính năng của chúng ở dạng beta, các phiên bản đó có thể không hoạt động đúng hoặc không hoạt động giống như phiên bản chính thức. Đôi khi, chúng tôi có thể ngừng cung cấp các phần của Dịch vụ, chẳng hạn, nếu việc cung cấp Dịch vụ không còn khả thi, hoặc những tiến bộ công nghệ, phản hồi của khách hàng chỉ ra rằng cần có sự thay đổi, hoặc những thỏa thuận của chúng tôi với bên thứ ba không còn cho phép chúng tôi sử dụng tư liệu của họ, hay những vấn đề bên ngoài phát sinh khiến việc tiếp tục dịch vụ trở thành hoạt động thiếu cẩn trọng hoặc không thực tế.

1.5. Tôi phải bao nhiêu tuổi để được phép sử dụng Dịch vụ? Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn thể hiện rằng bạn đã đến tuổi "thành niên" ở nơi bạn sống hoặc được phụ huynh hoặc người bảo hộ hợp pháp đồng ý chịu ràng buộc theo các điều khoản trong Thỏa thuận này. Nếu bạn không biết mình đã đến tuổi thành niên ở nơi mình sống hay chưa hoặc không hiểu phần này, vui lòng không tạo tài khoản trước khi bạn nhờ cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp giúp đỡ. Nếu bạn là cha/mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên đang tạo tài khoản, thì bạn sẽ thay mặt trẻ vị thành niên chấp nhận Thỏa thuận và chịu trách nhiệm đối với tất cả hoạt động sử dụng tài khoản hoặc Dịch vụ, bao gồm việc mua bán, bất kể tài khoản của trẻ vị thành niên đó được mở ngay hoặc tạo sau.

2. Tài khoản Microsoft

2.1. Tài khoảnMicrosoft là gì? Tài khoản Microsoft là một dịch vụ cho phép bạn đăng nhập vào các sản phẩm, trang web và dịch vụ của Microsoft, cũng như của các đối tác chọn lọc của Microsoft. Khi bạn tạo tài khoản Microsoft, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin, như: tên và mật khẩu, ngày sinh, thông tin nhất định về nhân khẩu học và thông tin bảo mật như số điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế. Địa chỉ email hay tên người dùng mà bạn sử dụng để tạo tài khoản Microsoft sẽ được dành riêng cho bạn, miễn là tài khoản Microsoft của bạn còn hoạt động. Trong trường hợp tài khoản Microsoft của bạn bị đóng do bạn hay do Microsoft theo những điều khoản của Thỏa thuận này, thì địa chỉ email hoặc tên người dùng có thể được luân chuyển trong hệ thống của chúng tôi và được giao cho người dùng khác. Chủ tài khoản Microsoft hiện tại có thể cần phải cung cấp thông tin bảo mật để tiếp tục sử dụng tài khoản Microsoft của họ. Để truy nhập và quản lý thông tin bảo mật và tài khoản Microsoft của bạn, bạn có thể đến trang web Thông tin Bảo mật (https://account.live.com/proofs/Manage). Để truy nhập vào Dịch vụ Windows và Dịch vụ Office, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Vui lòng xem lại Điều khoản về Quyền riêng tư (như định nghĩa dưới đây) để hiểu cách Microsoft thu thập và sử dụng thông tin được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn. Bạn chịu trách nhiệm giữ kín thông tin tài khoản và mật khẩu của mình và chịu trách nhiệm với tất cả các hoạt động diễn ra với tài khoản Microsoft của mình. Bạn có thể sử dụng tài khoản Microsoft của mình để có quyền truy nhập vào các sản phẩm, trang web hoặc dịch vụ khác của Microsoft (như: Dịch vụ Windows, Xbox và Windows Phone). Nếu bạn làm như vậy, các điều khoản và điều kiện cho những sản phẩm, trang web hoặc dịch vụ đó, bao gồm cả những điều khoản quyền riêng tư tương ứng, nếu khác với Thỏa thuận này, có thể cũng được áp dụng cho việc bạn sử dụng những sản phẩm, trang web hoặc dịch vụ đó. Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Microsoft định kỳ, tối thiểu là hàng năm, để duy trì hiệu lực hoạt động của các dịch vụ được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn, trừ khi có quy định khác trong đề nghị cho phần trả phí của Dịch vụ. Nếu bạn không đăng nhập trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ đóng tài khoản của bạn (điều đó có nghĩa là bạn sẽ không có quyền truy nhập vào Dịch vụ Windows, Dịch vụ Office, Nội dung được lưu trong tài khoản của bạn và bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào sử dụng tài khoản Microsoft). Nếu Dịch vụ của bạn bị hủy, chúng tôi sẽ xóa thông tin hoặc Nội dung (như định nghĩa dưới đây) được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn hoặc sẽ tách dữ liệu đó khỏi bạn và tài khoản Microsoft của bạn, trừ khi luật pháp quy định chúng tôi phải giữ dữ liệu đó.

2.2. Điều gì xảy ra nếu tôi không thể truy nhập vào tài khoản Microsoft của mình? Nếu bạn quên mật khẩu hoặc không thể truy nhập vào tài khoản Microsoft của mình, thì bạn có thể khôi phục tài khoản Microsoft bằng cách truy cập vào trang web Đặt lại mật khẩu của bạn (https://account.live.com/password/reset). Chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp bạn khôi phục tài khoản Microsoft của mình; tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng tài khoản Microsoft của bạn sẽ được khôi phục hay Nội dung của bạn sẽ được phục hồi.

2.3. Điều gì xảy ra nếu tôi nhận tài khoản Microsoft từ một người khác, không phải từ Microsoft? Microsoft không cho phép người dùng chuyển nhượng tài khoản Microsoft của họ, mặc dù trong một số trường hợp, chúng tôi cho phép bạn nhận tài khoản Microsoft thông qua một bên thứ ba, như: trường học, doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc quản trị viên của một miền được quản lý (http://www.domains.live.com). Trong các trường hợp đó, bên thứ ba có thể có thêm quyền đối với tài khoản Microsoft của bạn, như khả năng đặt lại mật khẩu của bạn, xem được việc sử dụng tài khoản hoặc dữ liệu hồ sơ của bạn, đọc hoặc lưu trữ Nội dung trong tài khoản của bạn hoặc đình chỉ hay hủy tài khoản Microsoft của bạn. Trong những trường hợp này, bạn phải tuân thủ Thỏa thuận này và mọi điều khoản bổ sung về việc sử dụng của bên thứ ba, được bên thứ ba đó quy định đối với bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về các điều khoản sử dụng bổ sung của bên thứ ba. Nếu bạn là quản trị viên của miền được quản lý, thì bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong các tài khoản trên miền đó.

3. Nội dung

3.1. Ai sở hữu Nội dung mà tôi đưa lên Dịch vụ? Chính bạn. Một vài Dịch vụ cho phép bạn giao tiếp với người khác và chia sẻ hoặc lưu trữ các loại tệp khác nhau, ví dụ như ảnh, tài liệu, nhạc và video. Những nội dung giao tiếp và tệp của bạn là “Nội dung” của bạn và, ngoại trừ tài liệu có thể được tích hợp vào Nội dung của chính bạn (như các hình ảnh mẫu) mà chúng tôi cấp phép cho bạn, chúng tôi không tuyên bố quyền sở hữu Nội dung do bạn cung cấp trên Dịch vụ. Nội dung của bạn vẫn là của bạn và bạn chịu trách nhiệm đối với nội dung đó. Chúng tôi không kiểm soát, xác minh, thanh toán, chứng thực, hay chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho Nội dung do bạn và người khác cung cấp trong Dịch vụ.

3.2. Ai có thể truy nhập vào Nội dung của tôi? Bạn có quyền kiểm soát trước tiên về những người có thể truy nhập Nội dung của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chia sẻ Nội dung ở những khu vực công cộng trong Dịch vụ, thông qua các tính năng cho phép chia sẻ Nội dung công khai, hoặc ở những khu vực chia sẻ mà những người bạn chọn có thể tiếp cận, thì bạn đồng ý rằng bất cứ ai mà bạn chia sẻ Nội dung đều có thể sử dụng, lưu trữ, sao chép lại, phát tán, hiển thị và truyền dẫn miễn phí Nội dung đó trong quá trình sử dụng Dịch vụ và các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft hoặc người được Microsoft cấp phép. Nếu bạn không muốn người khác làm như vậy, vui lòng không sử dụng Dịch vụ để chia sẻ Nội dung của bạn. Bạn thể hiện và bảo đảm rằng trong suốt thời hạn của Thỏa thuận này, bạn có (và sẽ có) tất cả các quyền cần thiết đối với Nội dung mà bạn tải lên hoặc chia sẻ trên Dịch vụ và việc sử dụng Nội dung đó, như được dự liệu trong mục 3.2 này, sẽ không vi phạm bất cứ đạo luật nào.

3.3. Microsoft làm gì với Nội dung của tôi? Khi bạn truyền dẫn hay tải Nội dung lên Dịch vụ, bạn đang giao cho Microsoft quyền sử dụng Nội dung trên toàn cầu, nếu cần thiết: để cung cấp Dịch vụ cho bạn, để bảo vệ bạn và để nâng cao dịch vụ và sản phẩm của Microsoft. Microsoft sử dụng và bảo vệ Nội dung của bạn như được nêu ra trong Điều khoản về Quyền riêng tư của Dịch vụ Windows (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=253457), Điều khoản về Quyền riêng tư củaBing (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686), Điều khoản về Quyền riêng tư của MSN (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248688), và Điều khoản về Quyền riêng tư của Dịch vụ Office (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327851) (gọi chung là “Điều khoản về Quyền riêng tư”).

3.4. Dịch vụ sử dụng loại hình quảng cáo nào? Một vài Dịch vụ được hỗ trợ quảng cáo. Chức năng kiểm soát khả năng cá nhân hóa quảng cáo của Microsoft có sẵn trong trang web Quảng cáo được cá nhân hóa của Microsoft và quyền riêng tư của bạn (http://choice.microsoft.com). Chúng tôi không sử dụng những gì bạn nói trong email, cuộc trò chuyện hay cuộc gọi video để nhắm mục tiêu quảng cáo đến bạn. Chúng tôi không sử dụng tài liệu, ảnh hay tệp cá nhân khác của bạn để nhắm mục tiêu quảng cáo đến bạn. Những chính sách quảng cáo của chúng tôi được trình bày chi tiết trong Điều khoản về Quyền riêng tư.

3.5. Microsoft có các dịch vụ sử dụng thoại không? Có. Nếu bạn sử dụng một Dịch vụ sử dụng thoại, bạn đồng ý cho Microsoft ghi âm và thu thập giọng nói của bạn để Microsoft sử dụng nhằm nâng cao chất lượng và độ chính xác của các dịch vụ sử dụng thoại và như đã được miêu tả rõ hơn trong Điều khoản về Quyền riêng tư.

3.6. Những loại Nội dung hay hành vi nào không được cho phép? Nhằm bảo vệ khách hàng và Dịch vụ, chúng tôi đã thiết lập Quy tắc Ứng xử này nhằm điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ. Các hành vi hay nội dung vi phạm Thỏa thuận này đều bị cấm.

 1. i. Không sử dụng Dịch vụ để làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.

 2. ii. Không tham gia vào mọi hoạt động lạm dụng, gây tổn hại hay đe dọa gây tổn hại cho trẻ em.

 3. iii. Không gửi thư rác hoặc sử dụng tài khoản của bạn để giúp người khác gửi thư rác. Thư rác là email, thông báo hoặc tin nhắn nhanh được gửi hàng loạt ngoài mong muốn.

 4. iv. Không hiển thị công khai các hình ảnh không phù hợp (ví dụ ảnh khỏa thân, hành vi thú tính, ảnh có nội dung khiêu dâm).

 5. v. Không tham gia vào các hoạt động lừa đảo hoặc không đúng sự thật (ví dụ: cố gắng lấy tiền dưới hình thức lừa đảo, mạo danh người khác).

 6. vi. Không tham gia vào các hành động gây hại cho Dịch vụ hoặc người khác (ví dụ vi-rút, rình rập, nói xấu, chủ trương bạo lực chống lại người khác).

 7. vii. Không xâm phạm quyền của người khác (ví dụ: chia sẻ trái phép sản phẩm âm nhạc có bản quyền, bán lại hoặc phân phối bản đồ , hình ảnh và Nội dung khác trên Bing dưới hình thức khác).

 8. viii. Không tham gia vào các hoạt động xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Trong nhiều trường hợp, Microsoft được cảnh báo về tình trạng vi phạm Quy tắc Ứng xử thông qua khiếu nại của khách hàng, nhưng chúng tôi cũng triển khai các công nghệ tự động phát hiện nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc hành vi lạm dụng có thể gây tổn hại cho hệ thống, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác. Khi điều tra những vấn đề này, Microsoft hoặc các đại diện của Microsoft sẽ xem xét lại Nội dung để giải quyết vấn đề. Đây là phần bổ sung ngoài việc sử dụng mà chúng tôi miêu tả trong Thỏa thuận này và Điều khoản về Quyền riêng tư.

3.7. Microsoft có thể loại bỏ Nội dung của tôi khỏi Dịch vụ không? Có. Microsoft sẽ loại bỏ, giới hạn việc phân phối hoặc vô hiệu hóa khả năng truy nhập vào Nội dung của bạn, trong trường hợp chúng tôi xác định nội dung đó vi phạm Thỏa thuận này, chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ người dùng khác, chúng tôi nhận được thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc hướng dẫn pháp lý khác cho việc loại bỏ. Chúng tôi cũng có thể chặn việc trao đổi thư từ (như email hoặc tin nhắn nhanh) từ hoặc đến Dịch vụ như một phần nỗ lực nhằm bảo vệ Dịch vụ hoặc khách hàng của chúng tôi, hoặc thực thi các điều khoản của Thỏa thuận này theo cách khác.

4. Hủy Dịch vụ

4.1. Điều gì xảy ra nếu tôi không tuân thủ Thỏa thuận này? Nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này, chúng tôi có thể thực hiện một loạt các hành động, kể cả loại bỏ Nội dung của bạn khỏi Dịch vụ, đình chỉ hoặc hủy khả năng truy nhập của bạn vào Dịch vụ, vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản Microsoft của bạn (có nghĩa là bạn có thể không còn quyền truy nhập vào những sản phẩm, dịch vụ của Microsoft hoặc Nội dung được kết nối với tài khoản Microsoft của bạn), và/hoặc báo cáo các hoạt động này cho các cơ quan phù hợp. Nội dung bị xóa có thể không truy xuất được.

4.2. Tôi có thể bị mất quyền truy nhập vào Dịch vụ theo cách nào khác không? Có. Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình (có thể thông qua Outlook.com, OneDrive hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác có sử dụng tài khoản Microsoft) ít nhất một lần một năm (xem mục 2.1), thì bạn sẽ không thể truy nhập vào Dịch vụ và bạn sẽ bị mất Nội dung của mình (trừ khi được quy định khác trong đề nghị cho Dịch vụ trả tiền). Ngoài ra, Microsoft có thể dừng cung cấp một số phần của Dịch vụ theo mục 1.4. Nếu bạn đăng ký một phần Dịch vụ trả tiền và không thanh toán đúng hạn, chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy Dịch vụ đó (xem mục 9.1 để biết thêm chi tiết).

4.3. Tôi làm thế nào để chấm dứt Dịch vụ? Bạn có thể chấm dứt Dịch vụ được liên kết với tài khoản Microsoft của mình bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do gì, bằng cách vào trang web Tài khoản của bạn (https://account.live.com/closeaccount.aspx). Để hủy một phần Dịch vụ trả tiền, hãy xem mục 9.10. Nếu bạn đang hủy Dịch vụ, cách nhanh nhất để loại bỏ Nội dung của bạn trên Dịch vụ là loại bỏ thủ công nội dung đó khỏi các thành phần khác của Dịch vụ (ví dụ xóa thủ công email của bạn). Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trong khi bạn không thể truy nhập Nội dung mà bạn đã xóa hoặc nội dung được liên kết với một tài khoản đã đóng, dữ liệu đó vẫn có thể còn trên hệ thống của chúng tôi trong một khoảng thời gian. Xin vui lòng xem Điều khoản về Quyền riêng tư để biết thêm thông tin về việc thực hiện lưu trữ của Microsoft.

4.4. Điều gì xảy ra nếu Dịch vụ của tôi bị hủy hoặc chấm dứt? Nếu Dịch vụ của bạn bị hủy hoặc chấm dứt (do bạn hoặc chúng tôi), quyền sử dụng của bạn đối với Dịch vụ sẽ chấm dứt ngay lập tức và giấy phép sử dụng phần mềm liên quan đến Dịch vụ cũng chấm dứt. Sau đó, bạn phải dỡ cài đặt phần mềm đó, hoặc cách khác là chúng tôi có thể sẽ vô hiệu hóa phần mềm. Nếu tài khoản Microsoft của bạn bị hủy (do bạn hoặc chúng tôi), quyền sử dụng của bạn đối với tài khoản Microsoft sẽ chấm dứt ngay lập tức. Nếu bất kỳ Dịch vụ nào của bạn bị hủy hoặc chấm dứt, hoặc nếu tài khoản Microsoft của bạn bị đóng, chúng tôi sẽ xóa thông tin hoặc Nội dung được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn hoặc sẽ tách dữ liệu đó khỏi bạn và tài khoản Microsoft của bạn. Chúng tôi không có nghĩa vụ trả lại Nội dung cho bạn.

5. Quyền riêng tư

Quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi mô tả cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ Nội dung của bạn và bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn trong Điều khoản về Quyền riêng tư. Chúng rất quan trọng, do đó, xin hãy đọc kỹ. Thỏa thuận này tích hợp Điều khoản về Quyền riêng tư để bạn tham khảo. Bằng việc sử dụng Dịch vụ hay đồng ý với những điều khoản này, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Nội dung và thông tin của bạn như được mô tả trong Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft.

6. Gián đoạn dịch vụ và sao lưu

Chúng tôi cố gắng duy trì hoạt động liên tục của dịch vụ; tuy nhiên, mọi dịch vụ trực tuyến đều có lúc gặp tình trạng gián đoạn và mất dịch vụ, và Microsoft không chịu trách nhiệm về bất cứ sự gián đoạn hoặc mất mát nào mà bạn có thể phải chịu do tình trạng đó. Bạn nên thường xuyên sao lưu dự phòng Nội dung mà bạn lưu trên Dịch vụ. Việc lên kế hoạch sao lưu thường xuyên và tuân theo kế hoạch đó có thể giúp bạn tránh tình huống mất Nội dung. Chúng tôi nỗ lực cung cấp cho trạng thái dịch vụ chi tiết trên trang web Trạng thái dịch vụ (http://status.live.com).

7. Phần mềm

7.1. Những điều khoản nào điều chỉnh phần mềm là một phần của Dịch vụ? Trừ khi kèm theo một thỏa thuận cấp phép riêng biệt, bất kỳ phần mềm nào được chúng tôi cung cấp cho bạn đều là một phần của Dịch vụ và nằm trong phạm vi của các điều khoản trong Thỏa thuận này. Phần mềm này được cấp phép, không được bán và Microsoft bảo lưu mọi quyền không được Microsoft nêu rõ đối với phần mềm, dù bằng hàm ý, cấm phủ nhận hay hình thức khác. Nếu Thỏa thuận này điều chỉnh về trang web mà bạn xem, thì bất cứ mã lệnh hoặc mã hiệu nào của bên thứ ba, liên kết với hoặc tham chiếu từ trang web này, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba sở hữu mã hiệu đó, chứ không phải bởi Microsoft.

7.2. Tôi có thể sử dụng phần mềm được cung cấp như một phần của Dịch vụ như thế nào? Chúng tôi cấp cho bạn quyền cài đặt và sử dụng một bản sao phần mềm cho mỗi thiết bị trên phạm vi toàn cầu cho một người sử dụng duy nhất tại một thời điểm như là một phần của việc sử dụng Dịch vụ, nhưng chỉ khi bạn tuân thủ tất cả các điều khoản khác trong Thỏa thuận này.

7.3. Có điều gì mà tôi không thể làm với phần mềm hoặc Dịch vụ hay không? Có. Ngoài các hạn chế khác được nêu trong Thỏa thuận này, bạn không được có mưu đồ bất chính hoặc tìm cách vượt qua các biện pháp bảo vệ mang tính công nghệ trong hoặc liên quan đến phần mềm hoặc Dịch vụ hoặc tháo rời, biên dịch ngược, hoặc chỉnh sửa thiết kế (reverse engineering) bất cứ phần mềm nào hoặc khía cạnh khác của Dịch vụ được tích hợp trong hoặc có thể truy cập thông qua Dịch vụ, trừ khi và chỉ trong phạm vi luật bản quyền hiện hành cho phép làm việc đó một cách rõ ràng; tách rời các bộ phận cấu thành của phần mềm hoặc các dịch vụ để sử dụng trên các thiết bị khác; xuất bản, sao chép, cho thuê, hoặc cho mượn phần mềm hoặc Dịch vụ; hoặc chuyển nhượng phần mềm, bất cứ giấy phép sử dụng phần mềm nào, hoặc bất cứ quyền truy cập hay sử dụng Dịch vụ nào. Bạn không thể sử dụng Dịch vụ dưới bất cứ hình thức trái phép nào mà có thể làm cản trở việc sử dụng dịch vụ của người khác hoặc giành quyền truy cập vào bất cứ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hoặc hệ thống mạng nào. Bạn không thể kích hoạt quyền truy cập vào Dịch vụ bằng các ứng dụng của bên thứ ba không được ủy quyền.

7.4. Phần mềm được cập nhật như thế nào? Chúng tôi có thể tự động kiểm tra phiên bản phần mềm của bạn. Chúng tôi đôi khi cũng có thể tự động tải về bản cập nhật cho phần mềm đó. Bạn đồng ý chấp nhận những cập nhật đó tuân theo các điều khoản này trừ khi có điều khoản khác kèm theo bản cập nhật. Nếu vậy, những điều khoản khác được áp dụng. Microsoft không có nghĩa vụ phải đưa ra bất cứ cập nhật nào và không bảo đảm rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ phiên bản hệ thống mà bạn đã cấp phép cho phần mềm. Những cập nhật đó có thể không tương thích với phần mềm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba.

8. Những điều khoản bổ sung cho Dịch vụ Office, MSN và Bing

8.1. Các mẫu và thành phần đa phương tiện Dịch vụ Office. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ Office, bạn có quyền truy cập vào hình ảnh, hình mẫu, hình động, âm thanh, nhạc, video clip, mẫu và các dạng tư liệu nội dung đa phương tiện khác ("các thành phần đa phương tiện") được cung cấp cùng với phần mềm sẵn có trên Office.com hoặc là một phần của các dịch vụ gắn với phần mềm. Microsoft cấp cho bạn quyền sao chép, phân tán, trình diễn và trưng bày những thành tố truyền thông được bao gồm trong Dịch vụ Office trong những dự án và tài liệu ngoại trừ việc bạn không thể (i) bán, cấp phép, hoặc phát tán các bản sao của chính các thành tố đa phương tiện hoặc dưới dạng một sản phẩm nếu như giá trị cơ bản của sản phẩm này chính là các thành tố đa phương tiện; (ii) trao quyền được cấp phép hoặc phát tán các thành tố đa phương tiện cho khách hàng của bạn; (iii) cấp phép hoặc phát tán các thành tố đa phương tiện vì mục đích thương mại bao gồm việc trình chiếu các cá nhân được nhiều người nhận ra, chính phủ, các hình biểu trưng, các thương hiệu hoặc các biểu tượng hoặc sử dụng các loại hình ảnh này theo cách mà có thể mang ngụ ý tán thành hoặc gắn với sản phẩm, tổ chức hoặc hoạt động của bạn; hoặc (iv) tạo ra các tác phẩm mang tính khiêu dâm có sử dụng các thành tố đa phương tiện Những thành phần đa phương tiện khác, có thể truy cập được trên những trang web khác thông qua Dịch vụ Office, được điều chỉnh bởi các điều khoản của những trang web đó.

8.2. Tài liệu của Bing và MSN. Các bài viết, hình ảnh, video, tài liệu của bên thứ ba và trình phát video có sẵn tính năng nhúng trên Bing và MSN đều dành cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại và, trừ trường hợp được quy định đâu đó trong Thỏa thuận này hoặc được cho phép tuyệt đối bởi Microsoft, có thể không được tải về, sao chép, xuất bản, cho thuê, cho mượn, hoặc phân phối lại mà không được phép của chủ sở hữu bản quyền, trừ khi và chỉ trong phạm vi mà luật bản quyền áp dụng cho phép rõ ràng được làm như vậy. Tài liệu này được cấp phép, không bán và Microsoft hoặc người nắm quyền khác bảo lưu mọi quyền đối với các tài liệu không được Microsoft nêu rõ bằng các điều khoản cấp phép, dù bằng hàm ý, cấm phủ nhận hay hình thức khác. Bên thứ ba có thể chọn đưa dịch vụ hoặc tài liệu bổ sung ra bán hoặc cấp phép trong Bing hoặc MSN. Microsoft không chịu trách nhiệm đối với tài liệu hoặc dịch vụ đó. Bạn không được phép sử dụng trình phát video có tính năng nhúng trên bất cứ trang web nào có mục đích chủ yếu là để hiển thị quảng cáo hoặc thu tiền thuê bao hoặc cạnh tranh trực tiếp với Bing hoặc MSN trừ khi, trước tiên, bạn nhận được chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng trình phát video có tính năng nhúng có thể dẫn đến việc phải trả thêm các chi phí, phí và tiền bản quyền cho bên thứ ba, bao gồm tiền bản quyền trình diễn công cộng được áp dụng tại quốc gia hoặc khu vực của bạn.

8.3. Biểu tượng Mắt Chim của Bản đồ trên Bing. Với Bản đồ trên Bing, bạn không được phép sử dụng biểu tượng mắt Chim của Hoa Kỳ, Canada, Mexico, New Zealand, Úc và Nhật Bản để sử dụng vì mục đích liên quan đến chính phủ mà không có sự chấp thuận bằng văn bản riêng biệt của chúng tôi.

9. Nếu bạn thanh toán cho Microsoft, các điều khoản sau được áp dụng cho bạn

9.1. Phí. Nếu có phí liên quan đến một phần của Dịch vụ, bạn đồng ý thanh toán khoản phí đó. Giá thành Dịch vụ không bao gồm các loại thuế áp dụng và quyết toán thu đổi ngoại tệ, trừ khi có quy định khác. Bạn tự chịu trách nhiệm trả các khoản thuế đó hoặc phí khác. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy Dịch vụ nếu không nhận được thanh toán đầy đủ, đúng hạn từ bạn. Đình chỉ hoặc hủy Dịch vụ do không thanh toán có thể dẫn đến việc mất quyền truy cập và mất quyền sử dụng tài khoản của bạn và Nội dung của nó.

9.2. Tài khoản thanh toán của bạn. Để thanh toán các phí cho Dịch vụ, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp phương thức thanh toán tại thời điểm đăng ký sử dụng Dịch vụ đó. Bạn có thể truy nhập và thay đổi thông tin tài khoản thanh toán và phương thức thanh toán của mình trên trang web Quản lý Thanh toán và Tài khoản (https://commerce.microsoft.com). Ngoài ra, bạn đồng ý cho phép Microsoft sử dụng bất kỳ thông tin tài khoản nào được cập nhật liên quan đến phương thức thanh toán của bạn do ngân hàng bạn mở tài khoản cung cấp hoặc mạng thanh toán áp dụng. Bạn đồng ý giữ thông tin tài khoản thanh toán của bạn luôn hoạt động. Những thay đổi được thực hiện đối với tài khoản thanh toán của bạn sẽ không ảnh hưởng đến các phí mà chúng tôi thông báo vào tài khoản thanh toán của bạn trước khi chúng tôi có thể có hành động hợp lý với những thay đổi về tài khoản thanh toán của bạn.

9.3. Thanh toán. Bằng việc cung cấp phương thức thanh toán cho Microsoft, bạn (i) thể hiện rằng bạn được phép sử dụng phương thức thanh toán mà bạn đã cung cấp và mọi thông tin thanh toán mà bạn cung cấp đều đúng và chính xác; (ii) cho phép Microsoft tính phí Dịch vụ cho bạn bằng phương thức thanh toán đó; và (iii) cho phép Microsoft tính phí đối với bất cứ tính năng Dịch vụ trả tiền nào mà bạn lựa chọn đăng ký hoặc sử dụng trong thời gian Thỏa thuận này được tiến hành. Chúng tôi có thể tính hóa đơn cho bạn (a) trước; (b) tại thời điểm mua hàng; (c) ngay sau khi mua hàng; hoặc (d) định kỳ đối với các dịch vụ thuê bao. Đồng thời, chúng tôi có thể tính phí cho bạn tối đa bằng mức bạn đã chấp nhận và chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về bất cứ thay đổi nào về số tiền phí sẽ được tính đối với Dịch vụ thuê bao phát sinh. Chúng tôi có thể cùng lúc đó tính hóa đơn cho những giai đoạn tính hóa đơn trước đó của bạn đối với những khoản mà trước đây chưa được xử lý.

9.4. Tự động gia hạn. Nếu gia hạn tự động được cho phép trong quốc gia, tỉnh hoặc tiểu bang của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email trước khi tự động gia hạn Dịch vụ của bạn. Một khi chúng tôi đã thông báo cho bạn rằng Dịch vụ sẽ được gia hạn tự động, chúng tôi có thể tự động gia hạn các dịch vụ của bạn và tính phí cho bạn với mức giá hiện hành trong thời gian gia hạn. Chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở bạn rằng chúng tôi sẽ tính hóa đơn theo phương thức thanh toán mà bạn đã lựa chọn cho việc gia hạn Dịch vụ, dù cho phương thức đó đã được lưu trên hồ sơ vào ngày gia hạn hay được cung cấp sau. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn cách hủy Dịch vụ. Bạn phải hủy Dịch vụ trước ngày gia hạn để tránh bị tính phí gia hạn.

9.5. Bản kê trực tuyến và các sai sót. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản kê thanh toán trực tuyến trên trang web Quản lý Thanh toán và Tài khoản (https://commerce.microsoft.com), ở đây bạn có thể xem và in bản kê của mình. Đây chỉ là bản kê thanh toán mà chúng tôi cung cấp. Trách nhiệm của bạn là in nó ra hoặc lưu lại một bản sao của mỗi bản kê trực tuyến và giữ lại bản sao đó để lưu hồ sơ. Nếu chúng tôi có sai sót trên hóa đơn của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi biết trong vòng 120 ngày kể từ lần đầu tiên xuất hiện sai sót đó trên hóa đơn của bạn, trừ khi luật pháp địa phương của bạn cho phép thời gian lâu hơn. Khi đó chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra khoản phí đó. Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi biết trong khoảng thời gian đó thì có nghĩa là bạn miễn trừ chúng tôi khỏi mọi trách nhiệm và khiếu nại liên quan đến tổn thất do sai sót đó gây ra và chúng tôi sẽ không cần phải đính chính sai sót đó hay hoàn lại tiền. Nếu Microsoft xác định một sai sót trong hóa đơn, chúng tôi sẽ đính chính sai sót đó trong vòng 90 ngày.

9.6. Giai đoạn thăm dò. Khi bạn yêu cầu một Dịch vụ từ phía chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể bắt đầu cung cấp Dịch vụ đó ngay lập tức. Bạn sẽ không được quyền hủy hoặc có giai đoạn "thăm dò", trừ khi luật pháp yêu cầu giai đoạn thăm dò. Bạn có quyền hủy các Dịch vụ trả tiền theo quy định tại phần 9.10. Nếu luật pháp của bạn yêu cầu có giai đoạn thăm dò và bạn hủy dịch vụ trong giai đoạn đó, bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền trong thời gian thích hợp. Nếu bạn sống ở Đài Loan, bạn có thể hủy mua Dịch vụ bằng cách thông báo cho chúng tôi bằng văn bản trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày nhận Dịch vụ mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì về chi phí hoặc giá cả đồng thời bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền.

9.7. Mời tham gia giai đoạn dùng thử. Nếu bạn tham gia giai đoạn dùng thử, bạn phải hủy Dịch vụ trước khi hết giai đoạn đùng thử để tránh phát sinh thêm phí, trừ khi chúng tôi có thông báo khác đến bạn. Nếu bạn không hủy Dịch vụ của mình khi hết giai đoạn dùng thử, chúng tôi có thể sẽ tính phí của các Dịch vụ đó cho bạn.

9.8. Thay đổi giá. Chúng tôi có thể thay đổi giá Dịch vụ tại cứ lúc nào và sẽ thông báo cho bạn qua email ít nhất 15 ngày trước khi thay đổi giá. Nếu bạn không đồng ý thay đổi giá, bạn phải hủy và ngừng sử dụng các Dịch vụ đó trước khi thay đổi giá có hiệu lực. Nếu có thời hạn và giá cố định cho việc cung cấp Dịch vụ của bạn, giá đó sẽ giữ nguyên hiệu lực trong thời hạn đó.

9.9. Chính sách hoàn lại tiền. Trừ khi luật pháp hoặc một hợp đồng cung cấp Dịch vụ đặc biệt quy định khác, mọi khoản mua đều là cuối cùng và không được hoàn lại.

9.10. Hủy Dịch vụ. Bạn có thể hủy Dịch vụ bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân. Thông tin và hướng dẫn về cách hủy Dịch vụ của bạn được cung cấp trên trang web Quản lý Thanh toán và Tài khoản (https://commerce.microsoft.com). Trừ khi luật pháp trong phạm vi pháp lý của bạn quy định khác, bạn cần tham chiếu lại hợp đồng cung cấp mô tả Dịch vụ vì (i) bạn sẽ không được hoàn lại tiền vào thời điểm hủy dịch vụ; (ii) bạn có thể có nghĩa vụ thanh toán các phí hủy dịch vụ; (iii) bạn có thể có nghĩa vụ thanh toán mọi khoản phí Dịch vụ tính vào tài khoản thanh toán của bạn cho đến trước ngày hủy Dịch vụ; (iv) bạn có thể mất quyền truy cập và sử dụng tài khoản khi bạn hủy Dịch vụ; hoặc, nếu bạn sống ở Đài Loan, (v) bạn có thể được nhận lại số tiền tương đương với các khoản phí chưa sử dụng mà bạn đã thanh toán cho các Dịch vụ tính đến thời điểm hủy bỏ. Nếu bạn hủy dịch vụ, các Dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt khi hết giai đoạn Dịch vụ hiện tại của bạn hoặc, nếu chúng tôi tính hóa đơn tài khoản của bạn theo kỳ, các Dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt khi hết kỳ mà bạn hủy dịch vụ.

9.11. Thanh toán chậm. Bạn phải thanh toán mọi chi phí hợp lý mà chúng tôi phải chịu để thu các khoản nợ quá hạn. Các khoản này bao gồm các phí thuê luật sư hợp lý cũng như các phí và chi phí hợp pháp khác, đến mức tối đa mà pháp luật cho phép.

9.12. Các khoản thanh toán cho bạn. Nếu chúng tôi nợ bạn một khoản thanh toán, bạn đồng ý cung cấp kịp thời và chính xác cho chúng tôi mọi thông tin mà chúng tôi cần để thanh toán cho bạn. bạn chịu trách nhiệm mọi khoản phí và thuế mà bạn phải chịu từ việc thanh toán này. Bạn cũng phải tuân thủ mọi điều kiện khác mà chúng tôi đặt ra về quyền của bạn đối với mọi khoản thanh toán. Nếu bạn nhận một khoản thanh toán do nhầm lẫn, chúng tôi sẽ hủy bỏ hoặc yêu cầu hoàn trả lại khoản thanh toán đó. Bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi cùng nỗ lực để thực hiện điều này. Chúng tôi cũng có quyền tự trừ số tiền thanh toán cho bạn mà không cần thông báo điều chỉnh do các khoản đã thanh toán thừa trước đó.

9.13. Phí và Dịch vụ truy cập Internet. Bạn chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí mà nhà cung cấp truy cập Internet hoặc nhà cung cấp Wi-Fi của bạn yêu cầu. Các khoản phí đó nằm ngoài các khoản phí Dịch vụ mà bạn thanh toán cho chúng tôi. Nếu bạn truy cập Dịch vụ qua thiết bị không dây (chẳng hạn như điện thoại và máy tính bảng), nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn có thể tính phí thông báo, duyệt web, nhắn tin và các dịch vụ khác cần sử dụng dịch vụ thời gian truyền phát sóng và dịch vụ dữ liệu không dây. Hãy kiểm tra với nhà cung cấp của bạn để xác nhận xem có khoản phí nào như thế có thể áp dụng với bạn hay không. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi chi phí mà bạn phải chịu để truy cập Dịch vụ qua các dịch vụ không dây hoặc dịch vụ truyền thông khác.

10. KHÔNG BẢO HÀNH

MICROSOFT VÀ CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC CỦA CHÚNG TÔI, NGƯỜI BÁN LẠI, NHÀ PHÂN PHỐI VÀ NHÀ CUNG CẤP KHÔNG ÁP DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, BIỂU THỊ RÕ HOẶC NGỤ Ý, BẢO ĐẢM HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN. BẠN HIỂU RẰNG BẠN TỰ CHỊU RỦI RO TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ RẰNG CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ MỘT CÁCH "NGUYÊN BẢN" "NGƯỜI MUA CHẤP NHẬN MỌI KHIẾM KHUYẾT" VÀ "NHƯ VỐN CÓ". MICROSOFT KHÔNG BẢO ĐẢM SỰ CHÍNH XÁC HOẶC KỊP THỜI CỦA CÁC THÔNG TIN SẴN CÓ TỪ CÁC DỊCH VỤ. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN CHO PHÉP, CHÚNG TÔI LOẠI TRỪ BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH NGỤ Ý NÀO, BAO GỒM CẢ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA SẢN PHẨM, CHẤT LƯỢNG THỎA MÃN, SỰ THÍCH HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, NỖ LỰC HOÀN THIỆN VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM. BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN NHẤT ĐỊNH THEO LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CỦA MÌNH. KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH NÀO TRONG THỎA THUẬN NÀY NHẰM MỤC ĐÍCH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN ĐÓ, NẾU ĐƯỢC ÁP DỤNG.

BẠN XÁC NHẬN RẰNG CÁC HỆ THỐNG MÁY VI TÍNH VÀ VIỄN THÔNG KHÔNG PHẢI LÀ CÁC HỆ THỐNG KHÔNG BAO GIỜ BỊ LỖI VÀ ĐÔI KHI PHẢI TẠM DỪNG DO GẶP SỰ CỐ. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM CÁC DỊCH VỤ NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, ĐƯỢC CẬP NHẬT, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG BỊ LỖI HAY SẼ KHÔNG BỊ MẤT NỘI DUNG.

Với những người tiêu dùng sống ở Úc và New Zealand, bạn có các bảo đảm pháp định nhất định theo Luật Người tiêu Dùng Úc và Đạo luật Bảo đảm cho Người tiêu dùng New Zealand tương ứng, và không có điều khoản nào trong Thỏa thuận này nhằm mục đích làm ảnh hưởng đến những quyền lợi đó.

11. Giới hạn trách nhiệm

Nếu Microsoft vi phạm Thỏa thuận này, bạn đồng ý rằng cách thức đền bù duy nhất của bạn là được Microsoft hay bất cứ chi nhánh, nhà bán lẻ, nhà phân phối và nhà cung cấp nào bồi thường cho những thiệt hại trực tiếp lên đến số tiền tương đương với phí Dịch vụ một tháng của bạn (hoặc tối đa USD$10,00 nếu Dịch vụ đó là miễn phí). BẠN KHÔNG THỂ KHÔI PHỤC ĐƯỢC CÁC THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT KHÁC, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT TRỰC TIẾP, KÉO THEO, THUA LỖ, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN HOẶC MANG TÍNH TRỪNG PHẠT. Các giới hạn và loại trừ này được áp dụng khi cách thức đền bù này không bồi thường được đầy đủ cho bạn vì mục đích quan trọng của nó đã bị tổn thất hoặc không đạt được hoặc nếu chúng tôi đã biết hay đãng lẽ cần phải biết về khả năng xảy ra thiệt hại. Trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, những giới hạn và loại trừ này áp dụng cho bất cứ vấn đề gì liên quan đến Thỏa thuận này như tổn thất về Nội dung; vi-rút bất ỳ ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn; khởi động hay hoàn tất truyền dẫn hoặc giao dịch bị trễ hoặc không thực hiện được; khiếu nại vi phạm hợp đồng, bảo hành, bảo đảm hay điều kiện ràng buộc; trách nhiệm nghiêm ngặt; sự sao nhãng; nhầm lẫn hoặc thiếu sót; xâm phạm; vi phạm pháp luật hay quy định; hoặc làm giàu bất chính. Một số hoặc tất cả các giới hạn hoặc ngoại trừ này có thể không được áp dụng đối với bạn nếu tiểu bang, tỉnh, hoặc quốc gia của bạn không cho phép ngoại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác.

12. Đối tượng ký hợp đồng với Microsoft, tòa án xét xử và pháp luật áp dụng

 1. Hoa Kỳ. Nếu bạn sống ở (hoặc, nếu bạn là một doanh nghiệp có trụ sở tại) Hoa Kỳ, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Luật pháp tiểu bang nơi bạn sinh sống điều chỉnh diễn giải của Thỏa thuận này, những khiếu nại vi phạm Thỏa thuận cũng như mọi khiếu nại khác (bao gồm các khiếu nại liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự), bất kể xung đột giữa các nguyên tắc luật pháp, trừ khi FAA điều chỉnh mọi quy định liên quan đến trọng tài. Bạn và chúng tôi thống nhất không hủy ngang rằng Các tòa án liên bang hoặc tiểu bang ở Quận King, Washington là cơ quan có thẩm quyền duy nhất xét xử mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc các Dịch vụ này sẽ được điều trần tại tòa (không phải tòa án trọng tài và tòa án xét xử các khiếu nại nhỏ).

 2. Canada. Nếu bạn sống ở (hoặc, nếu bạn là một doanh nghiệp có trụ sở tại) Canada, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Luật pháp ở tỉnh thành nơi bạn sinh sống sẽ điều chỉnh việc diễn giải của Thỏa thuận này, những khiếu nại vi phạm Thỏa thuận cũng như mọi khiếu nại khác (bao gồm các khiếu nại liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự), bất kể xung đột giữa các nguyên tắc luật pháp. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang rằng các tòa án ở Ontario là nơi và cơ quan có thẩm quyền duy nhất xét xử mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến Thỏa thuận Dịch vụ này.

 3. Bắc hoặc Nam Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. Nếu bạn sống ở (hoặc, nếu bạn là một doanh nghiệp có trụ sở tại) Bắc hoặc Nam Mỹ ngoài Hoa Kỳ và Canada, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Luật pháp tiểu bang Washington điều chỉnh diễn giải của Thỏa thuận này và áp dụng đối với những khiếu nại vi phạm Thỏa thuận, bất kể việc lựa chọn nguyên tắc pháp luật. Mọi khiếu nại khác (bao gồm các khiếu nại liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự) sẽ được xử lý theo luật pháp của quốc gia mà chúng tôi hướng các Dịch vụ của bạn đến.

 4. Châu Âu. Nếu bạn sống ở (hoặc, nếu bạn là một doanh nghiệp có trụ sở tại) châu Âu và bạn đang sử dụng các phần miễn phí của Dịch vụ (chẳng hạn như Bing và MSN), bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Luật pháp Tiểu bang Washington, Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh mọi khiếu nại liên quan đến các Dịch vụ miễn phí, mà không làm tổn hại đến các quy định pháp luật bắt buộc áp dụng ở quốc gia mà chúng tôi hướng các Dịch vụ của mình đến. Nếu bạn đã thanh toán để sử dụng một phần các Dịch vụ này (chẳng hạn như Dịch vụ Office hoặc Outlook.com không có quảng cáo), bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Luật pháp của quốc gia mà chúng tôi hướng các Dịch vụ của bạn đến sẽ điều chỉnh mọi khiếu nại liên quan đến các Dịch vụ đã thanh toán, kể cả các khiếu nại về bảo vệ người tiêu dùng. Nếu bạn đang truy nhập các Dịch vụ này ở Đức, Thỏa thuận đăng trên http://g.msn.de/0TO_/dede sẽ được áp dụng đối với bạn.

 5. Trung Đông hoặc Châu Phi. Nếu bạn sống ở (hoặc, nếu bạn là một doanh nghiệp có trụ sở tại) Trung Đông hoặc châu Phi và bạn đang sử dụng các phần miễn phí của Dịch vụ (chẳng hạn như Bing và MSN), bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Corporation , One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Nếu bạn đã thanh toán để sử dụng một phần các Dịch vụ này, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Đối với mọi Dịch vụ, luật pháp ở Luxembourg sẽ điều chỉnh diễn giải của Thỏa thuận này và áp dụng với các khiếu nại vi phạm Thỏa thuận, bất kể xung đột giữa các nguyên tắc luật pháp. Mọi khiếu nại khác (bao gồm khiếu nại về bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng, khiếu nại dân sự) sẽ được xử lý theo pháp luật của quốc gia mà chúng tôi hướng các Dịch vụ của bạn đến. Bạn và chúng tôi thống nhất không hủy ngang rằng các tòa án Luxembourg là nơi và cơ quan có thẩm quyền duy nhất xét xử mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này.

 6. Châu Á hoặc Nam Thái Bình Dương, trừ khi quốc gia của bạn được liệt kê cụ thể bên dưới. Nếu bạn sống ở (hoặc, nếu bạn là một doanh nghiệp có trụ sở tại) châu Á hoặc Nam Thái Bình Dương và bạn đang sử dụng các phần miễn phí của Dịch vụ (chẳng hạn như Bing và MSN), bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Nếu bạn đã thanh toán để sử dụng một phần các Dịch vụ này, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Regional Sales Corp., một công ty được thành lập theo luật pháp Tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ, có chi nhánh ở Singapore, có trụ sở kinh doanh tại 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Đối với mọi Dịch vụ, luật pháp tiểu bang Washington sẽ điều chỉnh Thỏa thuận này, bất kể xung đột giữa các nguyên tắc luật pháp. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Dịch vụ hay Thỏa thuận này, kể cả các vấn đề liên quan đến sự tồn tại, tính hiệu lực, hay việc chấm dứt Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này, sẽ được đệ trình lên và chịu sự phán quyết cuối cùng của trọng tài tại Singapore theo Quy tắc Hòa giải của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC), những quy tắc được xem là tham chiếu để cấu thành nên điều khoản này. Tòa án hòa giải sẽ bao gồm một trọng tài do Chủ tịch SIAC chỉ định. Ngôn ngữ sử dụng trong hòa giải sẽ là tiếng Anh. Quyết định của trọng tài sẽ là cuối cùng, có tính ràng buộc và không thể chối cãi và có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc xét xử ở bất cứ quốc gia hoặc khu vực nào.

 7. Nhật Bản. Nếu bạn sống ở (hoặc, nếu bạn là một doanh nghiệp có trụ sở tại) Nhật Bản và bạn đang sử dụng các phần miễn phí của Dịch vụ (chẳng hạn như Bing và MSN), bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Nếu bạn đã thanh toán để sử dụng một phần Dịch vụ, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Đối với mọi Dịch vụ, luật pháp Nhật Bản sẽ điều chỉnh Thỏa thuận này và mọi vấn đề phát sinh hoặc liên quan đến Thỏa thuận. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang rằng Tòa án Quận Thành phố Tokyo sẽ là nơi và cơ quan chính thức có thẩm quyền duy nhất xét xử mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này.

 8. Trung Quốc. Nếu bạn sống ở (hoặc, nếu bạn là một doanh nghiệp có trụ sở tại) Trung Quốc, bạn sẽ ký hợp đồng với Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Khu B, Tầng 8, Tòa nhà Ding, Số 555, Đường Dongchuan, Quận Minxing, Thượng Hải, CHND Trung Hoa, để sử dụng MSN, Bing hoặc Windows Live Messenger; Luật pháp CHND Trung Hoa sẽ điều chỉnh Thỏa thuận này liên quan đến việc sử dụng các Dịch vụ của bạn theo Thỏa thuận này do Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited triển khai. Đối với việc sử dụng MSN, Bing hoặc Windows Live Messenger theo Thỏa thuận này, mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến Thoả thuận này hoặc các Dịch vụ đó, kể cả các vấn đề liên quan đến sự tồn tại, tính hiệu lực hay việc chấm dứt Thỏa thuận này đều sẽ được đệ trình lên Ủy ban Trọng tài Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc (“CIETAC”) để phân xử theo các quy tắc trọng tài của CIETAC có hiệu lực tại thời điểm áp dụng để phân xử. Quyết định của trọng tài sẽ là cuối cùng và có tính ràng buộc đối với cả hai bên. Để sử dụng tất cả các Dịch vụ khác theo Thỏa thuận này, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Liên quan đến các Dịch vụ đó, luật pháp tiểu bang Washington sẽ điều chỉnh Thỏa thuận này, bất kể xung đột giữa các nguyên tắc luật pháp. Thẩm quyền của các tòa án tiểu bang hoặc liên bang tại Quận King, Washington, Hoa Kỳ không phải là duy nhất. Tuy nhiên, mục 12(h) này sẽ không ngăn cản bất cứ bên nào tìm kiếm những biện pháp khẩn cấp tạm thời trong phạm vi thẩm quyền cho phép đối với mọi (i) vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ của bên đó, (ii) vi phạm các nghĩa vụ bảo mật đối với bên đó theo Thỏa thuận này, hoặc (iii) việc thi hành hoặc công nhận mọi phán quyết hoặc lệnh trong phạm vi thẩm quyền cho phép.

 9. Hàn Quốc. Nếu bạn sống ở (hoặc, nếu bạn là một doanh nghiệp có trụ sở tại) Hàn Quốc và bạn đang sử dụng các phần miễn phí của Dịch vụ (chẳng hạn như Bing và MSN), bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Nếu bạn đã thanh toán để sử dụng một phần Dịch vụ, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Korea, Inc., Tầng 11, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 110-150. Đối với mọi Dịch vụ, luật pháp Hàn Quốc sẽ điều chỉnh Thỏa thuận này. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang rằng Tòa án Quận Seoul là nơi và cơ quan có thẩm quyền chính thức duy nhất xét xử mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này.

 10. Đài Loan. Nếu bạn sống ở (hoặc, nếu bạn là một doanh nghiệp có trụ sở tại) Đài Loan và bạn đang sử dụng các phần miễn phí của Dịch vụ (chẳng hạn như Bing và MSN), bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Nếu bạn đã thanh toán để sử dụng một phần Dịch vụ, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Taiwan Corp., Tầng 8, Số 7 Đường Sungren, Shinyi Chiu, Đài Bắc, Đài Loan 110. Đối với mọi Dịch vụ, luật pháp Đài Loan sẽ điều chỉnh Thỏa thuận này. Để biết thêm chi tiết liên quan đến Microsoft Taiwan Corp., vui lòng xem trên trang web do Bộ Kinh tế CH Trung Hoa cung cấp (http://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). Bạn và chúng tôi chỉ định không hủy ngang rằng Tòa án Quận thành phố Đài Bắc là tòa án được lựa chọn đầu tiên có thẩm quyền xét xử mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các dịch vụ hoặc Thỏa thuận này, trong phạm vi tối đa mà luật pháp Đài Loan cho phép.

13. Các trang web của bên thứ ba

Bạn có thể truy cập vào các dịch vụ hoặc trang web của bên thứ ba thông qua các Dịch vụ này. Microsoft không chịu trách nhiệm về các trang web, dịch vụ hoặc tài liệu của bên thứ ba cung cấp thông qua các dịch vụ của bên thứ ba đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch của bạn với các bên thứ ba (kể cả các nhà quảng cáo). Việc sử dụng các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba của bạn có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó.

14. Quản lý Quyền Kỹ thuật số

Nếu bạn truy cập vào các tài liệu được bảo vệ bằng quản lý quyền kỹ thuật số (DRM), phần mềm DRM có thể tự động yêu cầu quyền sử dụng phương tiện từ một máy chủ cấp quyền trực tuyến và tải về rồi cài đặt các cập nhật DRM để bạn có thể chạy tài liệu.

15. Phần mềm Microsoft .NET Framework

Phần mềm có thể chứa phần mềm Microsoft .NET Framework. Phần mềm này là một phần của Windows. Điều khoản cấp phép cho Windows được áp dụng cho việc sử dụng phần mềm .NET Framework của bạn.

16. Tính tồn tại

Phần này và các phần 5, 9 (về các khoản tiền phải chịu trước khi Thỏa thuận này kết thúc), 10, 11, 12, 19, 20 và các phần có các điều khoản áp dụng sau khi Thỏa thuận này kết thúc sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực khi chấm dứt hoặc hủy Thỏa thuận này.

17. Chuyển nhượng và chuyển giao

Chúng tôi có quyền chuyển nhượng Thỏa thuận này, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn không có quyền chuyển nhượng Thỏa thuận này hoặc chuyển giao bất cứ quyền sử dụng Dịch vụ nào.

18. Thông báo

Bạn chấp thuận việc Microsoft gửi cho bạn các thông báo về dịch vụ hoặc thông tin mà pháp luật yêu cầu chúng tôi cung cấp thông qua thư điện tử đến địa chỉ được bạn xác định khi đăng ký sử dụng các dịch vụ. Các thông báo đã gửi email cho bạn sẽ được coi là đã gửi và đã nhận khi email được gửi đi. Nếu bạn không đồng ý nhận thông báo qua đường điện tử, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ. Bạn có thể thông báo cho Microsoft như được quy định trong phần hỗ trợ dịch vụ khách hàng cho Dịch vụ.

19. Các khiếu nại phải được nộp trong vòng một năm

Mọi khiếu nại liên quan đến các Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này đều phải đưa lên trong vòng một năm kể từ ngày bạn có thể đưa ra khiếu nại lần đầu tiên, trừ khi luật pháp địa phương của bạn yêu cầu thời gian dài hơn để gửi khiếu nại. Nếu không khiếu nại trong khoảng thời gian đó, thì việc khiếu nại đó sẽ vĩnh viễn bị từ chối.

20. Giải thích hợp đồng

Đây là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Microsoft về việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Thỏa thuận này thay thế cho bất kỳ thỏa thuận nào trước đây giữa bạn và Microsoft liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Mọi phần trong Thỏa thuận này đều áp dụng ở mức tối đa luật pháp liên quan cho phép. Nếu tòa án cho rằng chúng ta không thể thực thi một phần của Thỏa thuận này bằng văn bản, chúng tôi có thể thay thế những điều khoản đó bằng những điều khoản tương tự ở mức có thể thực thi theo luật pháp liên quan, nhưng sẽ không thay đổi các phần còn lại của Thỏa thuận này. Tiêu đề của các phần trong Thỏa thuận này chỉ để tham chiếu và không có hiệu lực pháp lý.

21. Không có người thụ hưởng bên thứ ba

Thoả thuận này hoàn toàn chỉ phục vụ quyền lợi của bạn và chúng tôi. Nó không phục vụ quyền lợi của bất cứ người nào khác, trừ trường hợp đó là những người thừa kế và được ủy nhiệm của Microsoft.

22. Thành phần phông chữ

Bạn chỉ có thể sử dụng các phông chữ này để hiển thị và in tài liệu khi sử dụng Dịch vụ. Bạn không được tìm cách vượt qua các hạn chế về nhúng phông chữ.

23. Hỗ trợ

Hỗ trợ khách hàng đối với các Dịch vụ Windows có sẵn trên trang web Cộng đồng Microsoft (http://answers.microsoft.com) và Windows (http://windows.microsoft.com). Hỗ trợ khách hàng đối với khả năng truy nhập Internet trên MSN có sẵn tại Hỗ trợ trên MSN (https://support.msn.com). Hỗ trợ qua email cho khách hàng đối với Bing và ứng dụng Bing có sẵn tại Hỗ trợ trên Bing (https://support.discoverbing.com). Hỗ trợ khách hàng giới hạn đối với Office 365 Home Premium và Office 365 University có sẵn trên Hỗ trợ Office (http://office.com/support) (trợ giúp/cách thức) và Hỗ trợ Microsoft(http://support.microsoft.com/ph/13615) (hỗ trợ kỹ thuật).

24. Hạn chế xuất khẩu

Phần mềm và các dịch vụ miễn phí của Microsoft đều tuân theo các đạo luật về xuất khẩu và công nghệ của Hoa Kỳ và các cơ quan thẩm quyền khác và bạn đồng ý tuân thủ tất cả các đạo luật và quy định hiện hành được áp dụng cho phần mềm và/hoặc các dịch vụ. Sự cho phép của chính phủ Hoa Kỳ là cần thiết để chuyển giao các phần mềm và dịch vụ miễn phí này cho các chính phủ của các quốc gia bị cấm vận hoặc các bên nhất định chịu lệnh cấm. Vui lòng xem trang web của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx) để biết thêm thông tin. Ngoài ra, các dịch vụ trả tiền cũng chịu sự điều chỉnh của các đạo luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ mà bạn phải tuân theo. Luật này bao gồm các giới hạn về điểm đến, người dùng cuối và sử dụng cuối. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web Xuất Sản phẩm Microsoft (http://www.microsoft.com/exporting).

THÔNG BÁO

Các thông báo và thủ tục khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Microsoft tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba. Nếu bạn muốn gửi thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, kể cả các khiếu nại về bản quyền, vui lòng sử dụng các thủ tục của chúng tôi để gửi Thông báo Vi phạm (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). MỌI THẮC MẮC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC NÀY ĐỀU SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI.

Microsoft sử dụng quy trình được quy định ở Tiêu đề 17, Bộ Pháp điển Hoa Kỳ, Mục 512(c)(2) để phản hồi các thông báo về vi phạm bản quyền. Trong các trường hợp thích hợp, Microsoft cũng có thể ngừng kích hoạt hoặc hủy tài khoản của người dùng dịch vụ Microsoft nếu họ có thể lặp lại vi phạm.

Các thông báo và thủ tục liên quan đến các vấn đề sở hữu trí tuệ trong quảng cáo. Vui lòng xem lại Nguyên tắc về Quyền sở hữu Trí tuệ̣ của chúng tôi (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) liên quan đến các vấn đề sở hữu trí tuệ trên mạng quảng cáo của chúng tôi.

Các thông báo về bản quyền và thương hiệu. Mọi phần của Dịch vụ đều có Bản quyền © 2013 Microsoft Corporation và/hoặc nhà cung cấp của hãng, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Bảo lưu mọi quyền. Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi sở hữu tiêu đề, bản quyền và các quyền khác liên quan đến tài sản trí tuệ trong Dịch vụ và nội dung trong đó. Microsoft, cũng như các tên, logo và biểu tượng của tất cả các sản phẩm, phần mềm và dịch vụ của Microsoft có thể là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Microsoft (http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx) tại Mỹ và/hoặc các quốc gia khác. Tên của các sản phẩm và công ty thực có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận này đều được bảo lưu. Phần mềm nhất định được sử dụng ở các máy chủ trang web của Microsoft một phần dựa trên thành quả của Independent JPEG Group. Bản quyền Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Bảo lưu mọi quyền. Phần mềm "gnuplot" được sử dụng ở các máy chủ trang web nhất định của Microsoft thuộc bản quyền © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Bảo lưu mọi quyền.

Giá cổ phiếu và dữ liệu chỉ số (bao gồm cả giá trị chỉ số). © 2013 Morningstar, Inc. Bảo lưu mọi quyền. Các thông tin có trong này: (1) đều thuộc sở hữu của Morningstar và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của Morningstar; (2) không được phép sao chép hoặc phát tán; và (3) không được đảm bảo là chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật. Cả Morningstar và các nhà cung cấp nội dung của mình đều không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng thông tin này. Hiệu quả hoạt động trong quá khứ không đảm bảo cho các kết quả tương lai.

Bạn không được sử dụng bất kỳ chỉ số nào trong các Chỉ số Dow Jones, SM, dữ liệu về chỉ số hay dấu Dow Jones liên quan đến việc phát hành, tạo lập, tài trợ, mua bán, tiếp thị hoặc quảng cáo cho bất kỳ công cụ tài chính hay sản phẩm đầu tư nào (ví dụ, công cụ phát sinh, sản phẩm cấu trúc, quỹ đầu tư, quỹ trao đổi thương mại hoặc các danh mục đầu tư, v.v...; trong đó, giá cả, hiệu suất đầu tư và/hoặc hiệu quả hoạt động của công cụ tài chính hoặc sản phẩm đầu tư được dựa vào, có liên quan đến hoặc nhằm mục đích theo đuổi bất kỳ chỉ số nào trong các Chỉ số đó hay một chỉ số ăn theo của bất kỳ chỉ số nào trong các Chỉ số đó) mà không có thỏa thuận riêng bằng văn bản với Dow Jones.

Thông báo tài chính. Microsoft không phải là nhà môi giới/đại lý hoặc nhà tư vấn đầu tư đã đăng ký theo luật chứng khoán liên bang Hoa Kỳ hoặc các luật chứng khoán của các hệ thống thẩm quyền khác và không tư vấn cho các cá nhân liên quan đến tính khả thi của việc đầu tư, mua hoặc bán chứng khoán hay các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính khác. Các Dịch vụ này không chứa bất cứ nội dung gì chào mời hay gạ mua hoặc bán bất kỳ loại chứng khoán nào. Cả Microsoft hoặc những người được cấp phép của Microsoft về báo giá chứng khoán hoặc dữ liệu chỉ số đều không phê duyệt hoặc đề xuất bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính cụ thể nào. Các Dịch vụ này không chứa bất cứ nội dung gì nhằm mục đích tư vấn chuyên nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn ở, tư vấn về đầu tư hoặc thuế.

Thông báo về Tiêu chuẩn H.264/AVC, Hình ảnh MPEG-4 và Video VC-1. Phần mềm này có thể bao gồm công nghệ giải mã Hình ảnh H.264/AVC, MPEG-4 và/hoặc VC-1 được cấp phép bởi MPEG LA, L.L.C. Công nghệ này là định dạng để nén dữ liệu của thông tin video. MPEG LA, L.L.C. yêu cầu thông báo này:

SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO GIẤY PHÉP BẰNG SÁNG CHẾ HÌNH ẢNH H.264/AVC, MPEG-4 VÀ VC-1 CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỂ (A) MÃ HÓA VIDEO THEO TIÊU CHUẨN (“TIÊU CHUẨN VIDEO”) VÀ/HOẶC (B) GIẢI MÃ HÌNH ẢNH H.264/AVC, MPEG-4 VÀ VIDEO VC-1 ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG MÃ HÓA CHO HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI VÀ/HOẶC NHẬN ĐƯỢC TỪ NHÀ CUNG CẤP VIDEO ĐƯỢC QUYỀN CUNG CẤP VIDEO ĐÓ. KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP NÀO ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO KHÁC BẤT KỂ SẢN PHẨM ĐÓ CÓ ĐI KÈM VỚI PHẦN MỀM NÀY THEO ĐIỀU KHOẢN RIÊNG HAY KHÔNG. GIẤY PHÉP KHÔNG ĐƯỢC CẤP HOẶC NGỤ Ý CHO PHÉP SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC. BẠN CÓ THỂ LẤY THÊM THÔNG TIN TỪ MPEG LA, L.L.C. XEM TẠI TRANG WEB CỦA MPEG LA (http://www.mpegla.com).

Chỉ nhằm mục đích làm rõ, thông báo này không giới hạn hoặc nghiêm cấm việc sử dụng phần mềm được cung cấp theo Thỏa thuận này cho những mục đích kinh doanh thông thường mang tính cá nhân, mục đích kinh doanh đó không bao gồm (i) phân phối lại phần mềm cho các bên thứ ba, hoặc (ii) tạo tài liệu bằng công nghệ phù hợp TIÊU CHUẨN VIDEO để cung cấp cho các bên thứ ba.

Thỏa thuận Dịch vụ Microsoft đã lưu trữ

Ngày cập nhật 27/08/2012
Ngày hiệu lực 19/10/2012

Cảm ơn bạn đã chọn Microsoft!

Đây là thỏa thuận giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong các chi nhánh trực thuộc của tập đoàn nơi bạn đang sống) mô tả các quyền của bạn trong việc sử dụng phần mềm và các dịch vụ được xác định trong phần 1.1. Để tiện cho bạn, chúng tôi đã diễn đạt một số điều khoản của thỏa thuận này dưới dạng hỏi-đáp. Bạn nên xem xét toàn bộ thỏa thuận này vì tất cả các điều khoản đều quan trọng và kết hợp làm nên một thỏa thuận pháp lý, mà khi bạn chấp thuận, thì thỏa thuận này sẽ áp dụng cho bạn.

1. Phạm vi thỏa thuận, sự chấp nhận và những thay đổi

1.1. Những dịch vụ nào thuộc phạm vi điều chỉnh của thỏa thuận này? Thỏa thuận này áp dụng cho tài khoản Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, Microsoft, Windows Live Messenger, Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker, Microsoft Mail Desktop, Windows Live Writer (được gọi chung là dịch vụ mang thương hiệu "Microsoft"), Bing, MSN, Office.com và bất kỳ phần mềm, trang web hoặc dịch vụ nào khác liên quan đến thỏa thuận này ("dịch vụ"). Các dịch vụ có thể không tương thích với phần mềm hoặc dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp.

1.2. Tôi phải tuân theo những điều khoản nào khi sử dụng các dịch vụ? Mục tiêu của chúng tôi là tạo một môi trường an toàn hơn và bảo mật hơn và do đó, chúng tôi yêu cầu người dùng khi sử dụng các dịch vụ phải tuân thủ các điều khoản này, Chính sách Chống Tin rác Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) và Quy tắc hành xử Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), được kết hợp trong thỏa thuận này làm tài liệu tham khảo ("thỏa thuận").

1.3. Tôi chấp nhận thỏa thuận này như thế nào? Bằng việc sử dụng hoặc truy cập vào các dịch vụ hoặc bằng việc đồng ý với các điều khoản này mà trong đó quyền lựa chọn được soạn sẵn cho bạn trong giao diện người dùng, bạn đồng ý tuân thủ thỏa thuận này mà không có sự thay đổi nào của bạn. Nếu không đồng ý, bạn không thể sử dụng dịch vụ.

1.4. Microsoft có thể thay đổi các điều khoản này sau khi tôi đã chấp nhận không? Có. Thỉnh thoảng, Microsoft có thể thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản này. Nếu có sửa đổi, thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn hoặc thông qua giao diện người dùng, bằng thư điện tử hoặc thông qua những phương thức hợp lý khác. Việc sử dụng các dịch vụ của bạn sau ngày sự thay đổi có hiệu lực là khi bạn chấp thuận với những điều khoản đã được thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi đó, thì bạn phải ngừng sử dụng dịch vụ và hủy bỏ bất cứ dịch vụ trả tiền nào bằng cách làm theo các hướng dẫn trong phần 9.10. Nếu không, các điều khoản mới sẽ được áp dụng cho bạn.

1.5. Tôi có thể lường trước những loại thay đổi nào đối với các dịch vụ? Chúng tôi liên tục làm việc để cải tiến các dịch vụ và có thể thay đổi các dịch vụ bất cứ lúc nào. Ngoài ra, có những lý do khiến Microsoft có thể ngừng cung cấp các phần dịch vụ, bao gồm (nhưng không giới hạn) trường hợp việc cung cấp phần dịch vụ đó là không khả thi đối với chúng tôi, những tiến bộ công nghệ, thông tin phản hồi từ khách hàng cho thấy sự thay đổi là cần thiết hoặc các vấn đề khách quan bên ngoài phát sinh khiến cho việc duy trì dịch vụ mang tính khinh suất hoặc thiếu thực tế. Chúng tôi có thể tung ra các dịch vụ hoặc các tính năng của dịch vụ ở dạng phiên bản thử nghiệm bê-ta, mà có thể sự hoạt động của chúng không như bản chính thức hoặc không theo đúng như cách mà bản chính thức có thể hoạt động.

2. Tài khoản Microsoft

2.1. Tài khoản Microsoft là gì? Bạn sẽ cần một tài khoản Microsoft để truy cập vào các phần của dịch vụ, chẳng hạn như các dịch vụ mang thương hiệu Microsoft. Tài khoản Microsoft, trước đây được gọi là Windows Live ID, là giấy ủy nhiệm mà bạn sẽ sử dụng để xác thực với mạng của chúng tôi. Để tạo một tài khoản Microsoft, bạn phải cung cấp tên người dùng và mật khẩu, thông tin nhất định về nhân khẩu học và "các thông tin kiểm chứng tài khoản" (“account proofs”), chẳng hạn như địa chỉ thư điện tử thay thế hoặc số điện thoại. Các chủ tài khoản Microsoft hiện tại có thể cần phải cung cấp “thông tin kiểm chứng tài khoản” để tiếp tục sử dụng tài khoản Microsoft của họ. Bạn chịu trách nhiệm giữ bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản Microsoft của mình. Bạn có thể sử dụng tài khoản Microsoft của mình để dành quyền truy cập vào các sản phẩn, trang web hoặc dịch vụ khác của Microsoft (chẳng hạn như Windows, Xbox LIVE và Windows Phone); tuy nhiên, các điều khoản và điều kiện áp dụng cho các sản phẩm, trang web hoặc dịch vụ đó, nếu khác với thỏa thuận này, cũng có thể được áp dụng cho việc sử dụng sản phẩm, trang web hoặc dịch vụ đó của bạn. Các dịch vụ mang thương hiệu Microsoft yêu cầu bạn phải định kỳ đăng nhập vào tài khoản Microsoft, tối thiểu là 270 ngày một lần, để duy trì hiệu lực hoạt động của các phần dịch vụ mang thương hiệu Microsoft, trừ khi có quy định khác trong một đề nghị cung cấp một phần các dịch vụ trả tiền. Nếu bạn không đăng nhập trong giai đoạn này, thì chúng tôi có thể hủy quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ mang thương hiệu Microsoft. Nếu các dịch vụ mang thương hiệu Microsoft bị hủy do bạn không đăng nhập, thì dữ liệu của bạn có thể bị xóa vĩnh viễn khỏi các máy chủ của chúng tôi.

2.2. Điều gì xảy ra nếu tôi không thể truy cập vào tài khoản Microsoft của mình? Nếu bạn quên mật khẩu hoặc không thể truy cập vào tài khoản Microsoft, bạn có thể khôi phục lại tài khoản Microsoft của mình bằng cách truy cập vào trang web Đặt lại mật khẩu của bạn (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Microsoft không đảm bảo tài khoản Microsoft của bạn sẽ được khôi phục hoặc nội dung của bạn (như được định nghĩa ở phần sau) sẽ được bảo vệ an toàn.

2.3. Điều gì xảy ra nếu tôi đã nhận tài khoản Microsoft của mình từ một người không phải là Microsoft? Trong một số trường hợp, chúng tôi cho phép bạn nhận tài khoản Microsoft của mình thông qua một bên thứ ba, như trường học, doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc quản trị viên của một tên miền được quản lý (http://www.domains.live.com). Trong các trường hợp đó, bên thứ ba có thể có các quyền bổ sung đối với tài khoản Microsoft của bạn, như khả năng đặt lại mật khẩu, xem xét tình hình sử dụng tài khoản hoặc dữ liệu hồ sơ lý lịch, đọc hoặc lưu trữ nội dung trong tài khoản hoặc đình chỉ hay hủy bỏ tài khoản Microsoft của bạn. Trong các trường hợp này, bạn chịu sự điều chỉnh của thỏa thuận này và bất cứ điều khoản sử dụng bổ sung nào từ bên thứ ba đó, có thể được đưa ra áp dụng đối với bạn từ bên thứ ba đó. Nếu là một quản trị viên của một tên miền được quản lý, thì bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong các tài khoản có trong tên miền được quản lý đó.

3. Nội dung

3.1. Ai sở hữu nội dung mà tôi đưa lên các dịch vụ? Nội dung là bao gồm bất cứ những gì bạn tải lên, lưu trữ hoặc truyền dẫn thông qua các dịch vụ, như dữ liệu, tài liệu, ảnh, video, nhạc, thư điện tử và tin nhắn tức thời ("nội dung''). Trừ tài liệu mà chúng tôi cấp phép cho bạn sử dụng mà có thể được kết hợp thành nội dung của chính bạn (như các hình mẫu (clip art)), chúng tôi không tuyên bố quyền sở hữu nội dung mà bạn cung cấp trên các dịch vụ. Nội dung của bạn vẫn là nội dung của bạn và bạn chịu trách nhiệm đối với nội dung đó. Chúng tôi cũng không kiểm soát, xác nhận, thanh toán hoặc phê duyệt hay chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với nội dung mà bạn và những người khác đưa lên các dịch vụ.

3.2. Ai có thể truy cập vào nội dung của tôi? Bạn có quyền kiểm soát đầu tiên đối với những ai có thể truy cập vào nội dung của bạn. Nếu bạn chia sẻ nội dung của các dịch vụ ở những nơi công cộng hoặc ở những nơi dùng chung cho những người khác mà bạn đã chọn, thì bạn đồng ý rằng một ai đó mà bạn đã chia sẻ nội dung với họ có thể, không phải trả phí, được sử dụng, lưu trữ, sao chép lại, phát tán, hiển thị và truyền dẫn nội dung đó trong quá trình sử dụng các dịch vụ và các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft hoặc người được Microsoft cấp phép. Nếu bạn không muốn người khác có khả năng thực hiện những việc như vậy, thì đừng sử dụng các dịch vụ để chia sẻ nội dung của bạn. Nếu bạn sử dụng hoặc chia sẻ nội dung trên các dịch vụ theo một cách dẫn đến sự vi phạm bản quyền của người khác, thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc quyền riêng tư, thì bạn đang vi phạm thỏa thuận này. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng trong suốt thời hạn của thỏa thuận này, bạn có (và sẽ có) tất cả các quyền cần thiết đối với nội dung mà bạn tải lên hoặc chia sẻ trên các dịch vụ và việc sử dụng nội dung đó, như được dự liệu trong đoạn này, sẽ không vi phạm bất cứ đạo luật nào.

3.3. Microsoft làm gì với nội dung của tôi? Khi bạn tải nội dung của mình lên các dịch vụ, bạn đồng ý rằng nội của bạn có thể được sử dụng, bị chỉnh sửa, thay đổi cho phù hợp, được lưu trữ, sao chép, phát tán và hiển thị ở giới hạn cần thiết để bảo vệ bạn và để cung cấp, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Ví dụ: thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng các phương tiện tự động hóa để cô lập thông tin trong email, trò chuyện hoặc hình ảnh để giúp phát hiện và bảo vệ khỏi spam và phần mềm độc hại hoặc để cải thiện các dịch vụ có tính năng mới để làm cho các dịch vụ đó dễ sử dụng hơn. Khi xử lý nội dung của bạn, Microsoft thực hiện các bước để giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

3.4. Microsoft có các dịch vụ cho phép giọng nói không? Có. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ cho phép giọng nói (voice enabled services), thì bạn chấp thuận cho Microsoft ghi âm và thu thập các dữ liệu giọng nói đầu vào của bạn. Dữ liệu giọng nói đầu vào sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ cho phép giọng nói cho bạn và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Microsoft sẽ không sử dụng dữ liệu giọng nói đầu vào của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

3.5. Loại nội dung nào là không được phép? Nội dung vi phạm thỏa thuận này (bao gồm Chính sách Chống Tin rác của Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) và Quy tắc Hành xử của Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426) hoặc luật địa phương không được phép trên các dịch vụ. Microsoft có quyền rà soát lại nội dung cho mục đích thực thi thỏa thuận này. Microsoft có thể chặn hoặc ngăn cản việc phát tán bất cứ loại thư điện tử, tin nhắn tức thời hoặc các hình thức trao đổi thông tin khác đến hoặc từ các dịch vụ như là một phần nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ các dịch vụ hoặc khách hàng của mình, hoặc để thực thi các điều khoản của thỏa thuận này.

3.6. Microsoft có thể gỡ bỏ nội dung của tôi khỏi các dịch vụ không? Có. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn gỡ bỏ nội dung của mình khỏi các dịch vụ nếu vi phạm thỏa thuận này hoặc pháp luật. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến mất quyền truy cập vào, hoặc hủy bỏ các dịch vụ hoặc tài khoản Microsoft của bạn. Ngoài ra, Microsoft có thể gỡ bỏ nội dung của bạn mà không cần hỏi ý kiến của bạn nếu chúng tôi xác định là nó vi phạm thỏa thuận này hoặc pháp luật, hoặc nếu chúng tôi nhận được một thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ từ một bên thứ ba.

4. Hủy bỏ dịch vụ

4.1. Điều gì xảy ra nếu tôi không tuân thủ các điều khoản này? Nếu bạn vi phạm thỏa thuận này, chúng tôi có thể có hành động chống lại bạn bao gồm (nhưng không giới hạn) việc gỡ bỏ nội dung của bạn khỏi các dịch vụ, đình chỉ quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ, yêu cầu bạn ngừng một số hoạt động nhất định, hủy bỏ các dịch vụ của bạn và/hoặc đưa hành động đó ra các cơ quan thẩm quyền thích hợp. Ngoài ra, chúng tôi thực thi một chính sách cho phép việc chấm dứt, trong những trường hợp thích hợp, các tài khoản của người dùng có hành vi vi phạm lặp lại nhiều lần. Trong trường hợp chúng tôi có hành động chống lại bạn vì vi phạm thỏa thuận này, thì chúng tôi có thể xóa bỏ vĩnh viễn và bạn có thể mất vĩnh viễn một số hoặc tất cả nội dung được lưu trữ trên các dịch vụ và/hoặc chúng tôi có thể hủy bỏ hoàn toàn các dịch vụ của bạn. Các dữ liệu bị xóa bỏ có thể mất khả năng truy hồi.

4.2. Có những trường hợp nào khác mà tôi có thể mất quyền truy cập vào các dịch vụ không? Có. Các phần dịch vụ yêu cầu bạn phải đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình ít nhất một lần mỗi 270 ngày. Nếu không làm như vậy thì sẽ (trừ khi có quy định khác trong một đề nghị cung cấp dịch vụ trả tiền) dẫn đến việc chấm dứt quyền truy cập vào và sử dụng các phần dịch vụ đó và bạn có thể mất vĩnh viễn nội dung của mình trên phần dịch vụ đó. Nếu bạn đăng ký một phần dịch vụ trả tiền và không thanh toán đúng hạn, thì chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ dịch vụ đó (xem phần 9.1 để biết thêm chi tiết).

4.3. Tôi có thể chấm dứt các dịch vụ như thế nào? Bạn có thể chấm dứt các dịch vụ này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Bạn có thể làm việc này bằng cách truy cập vào trang web Tài khoản của mình (https://account.live.com) và làm theo quy trình chấm dứt tài khoản. Để hủy bỏ một phần dịch vụ trả tiền, hãy xem phần 9.10. Nếu bạn đang hủy bỏ các dịch vụ của mình, thì cách nhanh nhất để loại bỏ nội dung của bạn trên các dịch vụ là gỡ bỏ nội dung đó khỏi các bộ phận cấu thành dịch vụ khác nhau theo cách thủ công (ví dụ: xóa thư điện tử của bạn theo cách thủ công). Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng mặc dù nội dung mà bạn đã xóa hoặc gắn liền với một tài khoản đã bị chấm dứt có thể không còn khả năng truy cập đối với bạn, nhưng nó có thể vẫn còn tồn tại trên các hệ thống của chúng tôi trong một khoảng thời gian.

4.4. Điều gì xảy ra nếu các dịch vụ của tôi bị hủy bỏ hoặc chấm dứt? Nếu các dịch vụ của bạn bị hủy bỏ hoặc chấm dứt (dù là do bạn hay do chúng tôi), thì quyền sử dụng các dịch vụ đó của bạn sẽ ngừng ngay lập tức và giấy phép sử dụng phần mềm của chúng tôi cũng kết thúc. Sau đó bạn phải tháo cài đặt phần mềm, hoặc lựa chọn khác là, chúng tôi có thể vô hiệu phần mềm đó. Nếu các dịch vụ của bạn bị hủy bỏ hoặc chấm dứt, thì chúng tôi có thể xóa bỏ vĩnh viễn nội dung của bạn khỏi các máy chủ của chúng tôi và chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lại nội dung đó cho bạn.

5. Quyền riêng tư

5.1. Microsoft có thu thập các thông tin cá nhân của tôi không? Quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các thông tin nhất định mà chúng tôi thu thập từ bạn để triển khai và cung cấp các dịch vụ. Ngoài ra, là một phần của các dịch vụ, chúng tôi cũng có thể tự động tải lên các thông tin về máy vi tính của bạn, việc sử dụng các dịch vụ của bạn và tình trạng hoạt động của các dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ, như đặt các cookie vào máy vi tính của bạn, để giúp chúng tôi tập hợp các thông tin đó. Vui lòng đọc Tuyên bố Bảo mật Trực tuyến của Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) để tìm hiểu cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

5.2. Microsoft có tiết lộ các thông tin cá nhân của tôi ra bên ngoài Microsoftkhông? Bạn chấp thuận và đồng ý rằng Microsoft có thể truy cập, tiết lộ, hoặc bảo vệ các thông tin liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của bạn, bao gồm (nhưng không giới hạn) thông tin và nội dung cá nhân của bạn, hoặc thông tin mà Microsoft có được về bạn thông qua việc sử dụng các dịch vụ (như địa chỉ Giao thức Internet hoặc các thông tin của bên thứ ba khác) khi Microsoft thành thực tin tưởng rằng làm như vậy là cần thiết (a) để tuân thủ pháp luật hiện hành hoặc tuân theo quy trình pháp lý của các cơ quan thẩm quyền; (b) thực thi thỏa thuận này hoặc bảo vệ các quyền lợi hoặc tài sản của Microsoft hoặc khách hàng của chúng tôi; hoặc (c) giúp ngăn chặn sự thiệt mạng hoặc tổn thương thể chất nghiêm trọng đối với một người khác.

5.3. Microsoft tuân thủ quy trình pháp lý như thế nào? Giống như các nhà cung cấp dịch vụ Internet khác, Microsoft chịu sự chi phối bởi các đòi hỏi và yêu cầu pháp lý từ các chủ thể thực thi luật pháp, cơ quan chính quyền và các nguyên đơn tư nhân đối với nội dung được lưu trữ trên hệ thống mạng của chúng tôi. Thông tin này có thể liên quan đến một cáo buộc mang tính hình sự hoặc dân sự và thường được yêu cầu theo quy trình pháp lý thông thường của quốc gia hoặc khu vực nơi hành động đó xảy ra. Microsoft có thể có nghĩa vụ tuân thủ các yêu cầu đối với thông tin hoặc nội dung của bạn như một phần của cuộc điều tra hoặc quy trình tố tụng hợp pháp đó.

6. Gián đoạn dịch vụ và sao lưu

Chúng tôi cố gắng duy trì dịch vụ luôn ở trong tình trạng hoạt động; tuy nhiên, mọi dịch vụ trực tuyến đôi lúc sẽ bị gián đoạn và mất dịch vụ và Microsoft không chịu trách nhiệm về bất cứ sự gián đoạn hoặc mất mát nào mà bạn có thể phải chịu do những gián đoạn hoặc mất mát do dịch vụ đó gây ra. Bạn nên thường xuyên sao lưu nội dung mà bạn lưu trên các dịch vụ. Có một kế hoạch sao lưu thường xuyên và tuân theo kế hoạch đó có thể giúp bạn phòng tránh bị mất nội dung.

7. Phần mềm

7.1. Những điều khoản nào có quy định điều chỉnh về phần mềm là một phần của các dịch vụ? Nếu bạn sử dụng hoặc nhận phần mềm từ chúng tôi là một phần của các dịch vụ, thì phần mềm đó chịu sự điều chỉnh của một trong hai bộ điều khoản quy định về việc cấp phép sử dụng ("các điều khoản về việc cấp phép sử dụng"): Nếu bạn được cấp một giấy phép sử dụng phần mềm, thì các điều khoản của giấy phép đó được áp dụng cho phần mềm; nếu không có giấy phép nào được cấp cho bạn, thì các điều khoản của thỏa thuận này được áp dụng không chỉ cho các dịch vụ mà còn cho cả phần mềm. Phần mềm được cấp phép sử dụng, không được bán và Microsoft giữ tất cả các quyền đối với phần mềm chưa được cấp một cách rõ ràng bởi Microsoft theo các điều khoản về việc cấp phép sử dụng, dù theo cách ngụ ý, biện pháp ngăn cản hợp pháp, hoặc các cách khác. Nếu thỏa thuận này có quy định điều chỉnh về trang web mà bạn đang xem, thì bất cứ văn tự hoặc mã hiệu nào của bên thứ ba, liên kết hoặc được chuyển đến từ trang web này, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba sở hữu mã hiệu đó, chứ không phải bởi Microsoft.

7.2. Tôi có thể sử dụng phần mềm được cung cấp như một phần của các dịch vụ như thế nào? Chúng tôi cấp cho bạn quyền cài đặt và sử dụng một bản sao phần mềm cho mỗi thiết bị cho một người sử dụng duy nhất tại một thời điểm như là một phần của việc sử dụng các dịch vụ, chỉ khi bạn tuân thủ tất cả các điều khoản khác trong thỏa thuận này.

7.3. Có những điều nào mà tôi không thể làm với phần mềm hoặc các dịch vụ hay không? Có. Ngoài các hạn chế khác được nêu trong thỏa thuận này, bạn không được có mưu đồ bất chính hoặc tìm cách vượt qua các biện pháp bảo vệ mang tính công nghệ trong hoặc liên quan đến phần mềm hoặc các dịch vụ hoặc tháo rời, biên dịch ngược, hoặc chỉnh sửa thiết kế (reverse engineering) bất cứ phần mềm nào hoặc khía cạnh khác của các dịch vụ được tích hợp trong hoặc có thể truy cập thông qua các dịch vụ, trừ khi và chỉ trong phạm vi luật bản quyền hiện hành cho phép làm việc đó một cách rõ ràng; tách rời các bộ phận cấu thành của phần mềm hoặc các dịch vụ để sử dụng trên các thiết bị khác; xuất bản, sao chép, cho thuê, hoặc cho mượn phần mềm hoặc các dịch vụ; hoặc chuyển nhượng phần mềm, bất cứ giấy phép sử dụng phần mềm nào, hoặc bất cứ quyền nào liên quan đến các dịch vụ, trừ khi được cho phép rõ ràng trong thỏa thuận này. Bạn không thể sử dụng các dịch vụ dưới bất cứ hình thức trái phép nào mà có thể làm cản trở việc sử dụng dịch vụ của người khác hoặc giành quyền truy cập vào bất cứ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hoặc hệ thống mạng nào. Bạn không thể kích hoạt quyền truy cập vào các dịch vụ bằng các ứng dụng trái phép của bên thứ ba.

7.4. Phần mềm được cập nhật như thế nào? Chúng tôi có thể tự động kiểm tra phiên bản phần mềm của bạn. Chúng tôi cũng có thể tự động tải về các cập nhật cho phần mềm theo từng thời điểm. Bạn đồng ý chấp nhận những cập nhật đó sẽ tuân theo sự điều chỉnh các điều khoản này trừ khi có điều khoản khác kèm theo bản cập nhật. Trong trường hợp này sẽ áp dụng các điều khoản khác đó. Microsoft không có nghĩa vụ phải đưa ra bất cứ cập nhật nào và không bảo đảm rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ phiên bản hệ thống mà bạn đã cấp phép cho phần mềm. Các cập nhật đó có thể không tương thích với phần mềm hoặc dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp.

8. Các điều khoản bổ sung đối với các dịch vụ Office.com, MSN và Bing

8.1. Các thành tố và khuôn mẫu của các ứng dụng đa phương tiện Office.com và Office Web App. Nếu bạn sử dụng Microsoft Office.com hoặc Microsoft Office Web Apps, bạn có thể có quyền truy cập vào các ứng dụng đa phương tiện hình ảnh, hình mẫu, hình động, âm thanh, nhạc, video clip, khuôn mẫu và nhiều hình thức nội dung khác ("các thành tố đa phương tiện") được cung cấp cùng với phần mềm sẵn có trên Office.com hoặc là một phần của các dịch vụ gắn với phần mềm. Bạn có thể sao chép và sử dụng các thành tố đa phương tiện trong các dự án và tài liệu. Bạn không thể (i) bán, cấp phép, hoặc phát tán các bản sao của chính các thành tố đa phương tiện hoặc dưới dạng một sản phẩm nếu như giá trị cơ bản của sản phẩm này chính là các thành tố đa phương tiện; (ii) trao quyền được cấp phép hoặc phát tán các thành tố đa phương tiện cho khách hàng của bạn; (iii) cấp phép hoặc phát tán các thành tố đa phương tiện vì mục đích thương mại bao gồm việc trình chiếu các cá nhân được nhiều người nhận ra, chính phủ, các hình biểu trưng, các thương hiệu hoặc các biểu tượng hoặc sử dụng các loại hình ảnh này theo cách mà có thể mang ngụ ý tán thành hoặc gắn với sản phẩm, tổ chức hoặc hoạt động của bạn; hoặc (iv) tạo ra các tác phẩm mang tính khiêu dâm có sử dụng các thành tố đa phương tiện. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web Sử dụng Nội dung đã được Cấp Bản quyền của Microsoft (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. MSN Video. Các video và trình phát video có tính năng nhúng có sẵn trên MSN Video chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân không mang mục đích thương mại và, trừ khi có quy định khác được nêu trong thỏa thuận này, không được phép tải xuống, sao chép, hoặc phát tán lại mà không có sự cho phép từ người giữ bản quyền. Bạn không thể sử dụng trình phát video có tính năng nhúng trên bất cứ trang web nào có mục đích chủ yếu là để hiển thị quảng cáo hoặc thu tiền của các thuê bao hoặc cạnh tranh trực tiếp với MSN Video trừ khi bạn có được sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng trình phát video có tính năng nhúng có thể dẫn đến việc phải trả thêm các chi phí, phí và tiền bản quyền cho bên thứ ba, bao gồm tiền bản quyền trình diễn nơi công cộng được áp dụng tại quốc gia hoặc khu vực của bạn.

8.3. Bing. Nếu bạn kích hoạt chức năng định vị trên thiết bị của mình khi sử dụng m.bing.com, bạn chấp thuận cho Microsoft thu thập và sử dụng các thông tin định vị theo Tuyên bố Bảo mật Trực tuyến của Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457). Chúng tôi sử dụng thông tin định vị của bạn để cung cấp và cải tiến các kết quả tìm kiếm và bản đồ.

9. Nếu bạn trả tiền cho Microsoft, thì các điều khoản sau đây áp dụng cho bạn

9.1. Chi phí. Nếu có một khoản chi phí đi kèm với một phần các dịch vụ, bạn đồng ý thanh toán khoản chi phí đó. Mức giá được quy định đối với dịch vụ chưa bao gồm tất cả các loại thuế và chi phí hối đoái được áp dụng, trừ khi có quy định khác. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với việc thanh toán các loại thuế đó hoặc các chi phí khác. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ các dịch vụ nếu chúng tôi không nhận được thanh toán đầy đủ, đúng hạn của bạn. Sự đình chỉ hoặc hủy bỏ các dịch vụ do việc không thanh toán có thể dẫn đến việc mất quyền truy cập vào và sử dụng tài khoản của bạn và nội dung của nó.

9.2. Tài khoản thanh toán của bạn. Để thanh toán các khoản chi phí cho dịch vụ, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một phương thức thanh toán tại thời điểm đăng ký sử dụng dịch vụ đó. Bạn có thể truy cập và thay đổi thông tin tài khoản thanh toán và phương thức thanh toán của mình trên trang web Quản lý Thanh toán và Tài khoản (https://billing.microsoft.com). Ngoài ra, bạn đồng ý cho phép Microsoft sử dụng bất kỳ thông tin tài khoản nào được cập nhật liên quan đến phương thức thanh toán của bạn do ngân hàng mở tài khoản cung cấp hoặc mạng thanh toán được áp dụng. Bạn đồng ý duy trì tài khoản của mình ở trạng thái hiện thời tại mọi thời điểm. Những thay đổi được thực hiện đối với tài khoản thanh toán của bạn sẽ không ảnh hưởng đến các khoản chi phí mà chúng tôi thông báo vào tài khoản thanh toán của bạn trước khi chúng tôi có thể có hành động hợp lý đối với những thay đổi tài khoản thanh toán của bạn.

9.3. Thanh toán. Bằng việc cung cấp cho Microsoft một phương thức thanh toán, bạn (i) thể hiện rằng bạn được phép sử dụng phương thức thanh toán mà bạn đã cung cấp và mọi thông tin thanh toán mà bạn cung cấp đều đúng và chính xác; (ii) cho phép Microsoft tính phí dịch vụ cho bạn bằng phương thức thanh toán; và (iii) cho phép Microsoft tính phí đối với bất cứ tính năng dịch vụ trả tiền nào mà bạn lựa chọn đăng ký hoặc sử dụng trong thời gian thỏa thuận này được tiến hành. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán (a) trước; (b) tại thời điểm mua hàng; (c) ngay sau khi mua hàng; hoặc (d) định kỳ đối với các dịch vụ thuê bao. Đồng thời, chúng tôi có thể tính phí đến một số tiền mà bạn đã chấp nhận và chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về bất cứ sự thay đổi nào về số tiền phí sẽ được tính đối với các dịch vụ thuê bao thanh toán định kỳ. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán một lần cho nhiều hơn một kỳ thanh toán trước đó của bạn đối với các khoản chưa được thanh toán trước đó.

9.4. Tự động gia hạn. Miễn là gia hạn tự động được cho phép trong quốc gia, tỉnh, hoặc tiểu bang của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng thư điện tử trước khi tự động gia hạn các dịch vụ của bạn. Một khi chúng tôi đã thông báo cho bạn rằng các dịch vụ sẽ được gia hạn tự động, chúng tôi có thể tự động gia hạn các dịch vụ của bạn và tính phí cho bạn với mức giá hiện hành trong thời gian hiệu lực của gia hạn đó. Chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở bạn rằng chúng tôi sẽ tính phí theo phương thức thanh toán mà bạn đã lựa chọn cho việc gia hạn các dịch vụ, dù cho phương thức đó đã được lưu trên hồ sơ vào ngày gia hạn hoặc được cung cấp sau. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp các hướng dẫn về cách mà bạn có thể hủy bỏ các dịch vụ. Bạn phải hủy bỏ các dịch vụ trước ngày gia hạn để tránh bị tính phí cho sự gia hạn đó.

9.5. Bản kê trực tuyến và các sai sót. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản kê thanh toán trực tuyến trên trang web Quản lý Thanh toán và Tài khoản (https://billing.microsoft.com), nơi bạn có thể xem và in bản kê của mình. Đây chỉ là bản kê thanh toán mà chúng tôi cung cấp. Trách nhiệm của bạn là in nó ra hoặc lưu lại một bản sao của mỗi bản kê trực tuyến và giữ lại bản sao đó để lưu hồ sơ. Nếu chúng tôi có sai sót trên hóa đơn thanh toán của bạn, thì bạn phải thông báo cho chúng tôi biết trong vòng 120 ngày kể từ ngày xuất hiện sai sót đó lần đầu tiên trên hóa đơn của bạn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra khoản chi phí. Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi biết trong khoảng thời gian đó, thì có nghĩa là bạn tự mình giải phóng chúng tôi khỏi mọi trách nhiệm và khiếu nại đối với tổn thất do sai sót đó gây ra và chúng tôi sẽ không cần phải đính chính sai sót đó hoặc hoàn lại tiền. Nếu Microsoft phát hiện ra sai sót thanh toán, thì chúng tôi sẽ đính chính sai sót đó trong vòng 90 ngày.

9.6. Giai đoạn thăm dò. Khi gửi yêu cầu cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể bắt đầu cung cấp các dịch vụ ngay lập tức. Bạn sẽ không có quyền hủy bỏ hoặc hưởng giai đoạn “thăm dò”, trừ khi pháp luật bắt buộc có một giai đoạn thăm dò. Bạn có thể hủy bỏ các dịch vụ trả tiền như quy định trong phần 9.10. Nếu pháp luật ở nơi của bạn bắt buộc phải có một giai đoạn thăm dò và bạn hủy bỏ trong giai đoạn đó, thì bạn sẽ được hoàn trả bất cứ khoản tiền nào đã được thanh toán trong một khoảng thời gian hợp lý.

9.7. Giai đoạn dùng thử dịch vụ. Nếu tham gia vào bất cứ giai đoạn dùng thử dịch vụ (trial period offer) nào, thì bạn phải hủy bỏ các dịch vụ đó vào thời điểm kết thúc giai đoạn dùng thử để tránh phải chịu các chi phí phát sinh mới, trừ khi chúng tôi có thông báo khác. Nếu bạn không hủy bỏ các dịch vụ của mình vào thời điểm kết thúc giai đoạn dùng thử, thì chúng tôi có thể tính phí các dịch vụ đối với bạn.

9.8. Thay đổi giá. Chúng tôi có thể thay đổi giá của các dịch vụ bất cứ lúc nào và sẽ thông báo cho bạn qua thư điện tử tối thiểu 15 ngày trước khi có sự thay đổi giá. Nếu bạn không đồng ý với sự thay đổi giá đó, thì bạn phải hủy và ngừng sử dụng dịch vụ trước khi thay đổi giá có hiệu lực. Nếu trong đề nghị cung cấp dịch vụ của bạn có ấn định về thời gian hiệu lực và giá, thì giá đó sẽ vẫn có hiệu lực cho hết thời gian hiệu lực đó.

9.9. Chính sách hoàn lại tiền. Trừ khi có quy định khác theo luật pháp hoặc theo một đề nghị cung cấp dịch vụ cụ thể, tất cả các lần mua đều là cuối cùng và không được hoàn lại tiền.

9.10. Hủy bỏ dịch vụ. Bạn có thể hủy bỏ các dịch vụ này bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do. Các thông tin và hướng dẫn về cách hủy bỏ các dịch vụ của bạn được cung cấp trên trang web Quản lý Thanh toán và Tài khoản (https://billing.microsoft.com). Trừ khi có quy định khác theo luật pháp tại khu vực thẩm quyền của bạn, bạn phải tham chiếu lại bản đề nghị cung cấp dịch vụ mô tả về các dịch vụ như (i) bạn không thể nhận lại tiền tại thời điểm hủy bỏ dịch vụ; (ii) bạn có thể phải có nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí hủy bỏ dịch vụ; (iii) bạn có thể phải có nghĩa vụ thanh toán tất cả các khoản chi phí được tính vào tài khoản thanh toán của bạn cho các dịch vụ trước ngày hủy bỏ; hoặc (iv) bạn có thể mất quyền truy cập vào và sử dụng tài khoản của mình khi hủy bỏ các dịch vụ. Nếu bạn hủy bỏ, thì các dịch vụ sẽ kết thúc tại thời điểm kết thúc thời hạn sử dụng dịch vụ hiện thời hoặc, nếu chúng tôi tính phí vào tài khoản của bạn theo định kỳ, vào thời điểm kết thúc của thời hạn sử dụng dịch vụ mà bạn hủy bỏ.

9.11. Thanh toán chậm. Bạn phải thanh toán tất cả các chi phí hợp lý mà chúng tôi phải chịu để thu hồi bất cứ khoản tiền thanh toán quá hạn nào. Các chi phí này bao gồm phí hợp lý để thuê luật sư và các khoản phí và chi phí pháp lý khác.

9.12. Các khoản thanh toán cho bạn. Nếu chúng tôi nợ bạn một khoản thanh toán, thì bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi một cách kịp thời và chính xác bất cứ thông tin nào mà chúng tôi cần để thu xếp khoản thanh toán đó cho bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản thuế và chi phí nào mà bạn có thể phải chịu do việc thanh toán này. Bạn cũng phải tuân thủ các điều kiện khác mà chúng tôi áp dụng đối với quyền lợi của bạn về bất cứ khoản thanh toán nào. Nếu bạn nhận được một khoản thanh toán có sai sót, chúng tôi có thể hoán đổi hoặc yêu cầu trả lại khoản thanh toán. Bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi trong các nỗ lực của chúng tôi để thực hiện công việc này. Chúng tôi cũng có thể trừ khoản thanh toán cho bạn mà không cần thông báo điều chỉnh cho bất cứ khoản thanh toán quá hạn nào trước đó.

9.13. Các dịch vụ và chi phí truy cập Internet. Nếu các dịch vụ không bao gồm quyền truy cập Internet, thì bạn có trách nhiệm thanh toán các khoản phí được tính bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet. Đó là các phí không nằm trong phí mà bạn thanh toán cho chúng tôi cho các dịch vụ. Nếu bạn truy cập vào các dịch vụ thông qua các thiết bị không dây (ví dụ: điện thoại di động và máy tính bảng), thì nhà khai thác dịch vụ không dây có thể tính phí cho các dịch vụ cảnh báo lỗi, duyệt trang web, gửi tin nhắn và các dịch vụ khác cần phải sử dụng các dịch vụ về thời lượng phát sóng và dữ liệu không dây. Hãy kiểm tra với nhà khai thác dịch vụ không dây để xác nhận xem liệu có bất cứ khoản phí nào như vậy có thể được áp dụng cho bạn hay không. Bạn tự chịu trách nhiệm về bất cứ chi phí nào mà bạn phải chịu để truy cập vào các dịch vụ thông qua dịch vụ không dây hoặc dịch vụ truyền dẫn thông tin khác.

Nội dung còn lại của phần 9.13 này chỉ được áp dụng trong trường hợp các dịch vụ của bạn bao gồm cả quyền truy cập Internet. Dịch vụ này có thể không được cung cấp tại quốc gia hoặc khu vực của bạn. Nếu sử dụng loại modem quay số (dial-up modem), thì bạn có thể phải chịu cước cuộc gọi, phí chuyển vùng (roaming), hoặc các chi phí truy cập khác, tùy thuộc vào số điện thoại mà bạn gọi và địa điểm bạn gọi đi. Bạn nên kiểm tra với công ty điện thoại địa phương của mình trước khi quyết định liệu số điện thoại mà bạn định sử dụng sẽ phát sinh các chi phí đó hay không. Ngay cả khi chúng tôi đề nghị sử dụng một số điện thoại để bạn gọi đi, thì bạn có thể vẫn phải chịu các chi phí, tùy thuộc vào nhà cung cấp địa phương, địa điểm gọi đi và sơ đồ điện thoại. Chúng tôi sẽ không hoàn lại các khoản chi phí đó cho bạn.

10. KHÔNG BẢO HÀNH

MICROSOFT VÀ CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC CỦA CHÚNG TÔI, NGƯỜI BÁN LẠI, NHÀ PHÂN PHỐI VÀ NHÀ CUNG CẤP KHÔNG ÁP DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, BIỂU THỊ RÕ HOẶC NGỤ Ý, BẢO ĐẢM HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN. BẠN HIỂU RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NÀY LÀ BẠN PHẢI TỰ MÌNH GÁNH CHỊU RỦI RO VÀ CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ NÀY TRÊN CƠ SỞ "THEO HIỆN TRẠNG", "CÒN CÓ LỖI" VÀ "CÓ SẴN". MICROSOFT KHÔNG BẢO ĐẢM SỰ CHÍNH XÁC HOẶC KỊP THỜI CỦA CÁC THÔNG TIN SẴN CÓ TỪ CÁC DỊCH VỤ. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN CHO PHÉP, CHÚNG TÔI LOẠI TRỪ BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH NGỤ Ý NÀO, BAO GỒM CẢ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA SẢN PHẨM, CHẤT LƯỢNG THỎA MÃN, SỰ THÍCH HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, NỖ LỰC HOÀN THIỆN VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM. BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN NHẤT ĐỊNH THEO LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CỦA MÌNH. KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH NÀO TRONG THỎA THUẬN NÀY NHẰM MỤC ĐÍCH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN ĐÓ, NẾU ĐƯỢC ÁP DỤNG.

BẠN XÁC NHẬN RẰNG CÁC HỆ THỐNG MÁY VI TÍNH VÀ VIỄN THÔNG KHÔNG PHẢI LÀ CÁC HỆ THỐNG KHÔNG BAO GIỜ BỊ LỖI VÀ ĐÔI KHI PHẢI TẠM DỪNG DO GẶP SỰ CỐ. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG BỊ LỖI HOẶC VIỆC MẤT NỘI DUNG SẼ KHÔNG XẢY RA.

Đối với những khách hàng đang sinh sống tại Úc, bạn có các quy định về bảo hành mang tính pháp lý nhất định theo Luật Tiêu dùng của Úc (Australian Consumer Law) và không có điều khoản nào trong thỏa thuận này nhằm mục đích ảnh hưởng đến các quyền đó.

11. Giới hạn trách nhiệm

Nếu Microsoft vi phạm thỏa thuận này, bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là lấy lại, từ Microsoft hoặc bất cứ chi nhánh trực thuộc nào của Microsoft, người bán lại, nhà phân phối và nhà cung cấp, những khoản thiệt hại trực tiếp lên đến một số tiền bằng với phí dịch vụ của bạn trong một tháng. Bạn không thể được bồi thường bất cứ các thiệt hại hoặc mất mát nào khác bao gồm nhưng không giới hạn, các thiệt hại do hậu quả, mất mát lợi nhuận, đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính trừng phạt. Các giới hạn và ngoại trừ này được áp dụng nếu biện pháp khắc phục này không đền bù cho bạn một cách đầy đủ các tổn thất hoặc sai lệch mục đích cơ bản của nó hoặc nếu chúng tôi đã biết hoặc nên biết về khả năng thiệt hại. Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, các giới hạn và ngoại trừ này được áp dụng cho bất cứ điều gì liên quan đến thỏa thuận này như mất dữ liệu; bất cứ loại virus nào làm ảnh hưởng đến việc sử dụng các dịch vụ của bạn; chậm trễ hoặc không khởi động hoặc hoàn thành các lệnh truyền dẫn hoặc giao dịch; các khiếu nại về vi phạm hợp đồng, điều khoản bảo hành, bảo đảm, hoặc điều kiện; trách nhiệm nghiêm ngặt; sự sao nhãng; sự xuyên tạc hoặc thiếu sót; sự xâm phạm; sự vi phạm pháp luật hoặc quy định; hoặc việc làm phong phú nội dung không chính đáng. Một số hoặc tất cả các giới hạn hoặc ngoại trừ này có thể không được áp dụng đối với bạn nếu tiểu bang, tỉnh, hoặc quốc gia của bạn không cho phép ngoại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác.

12. Pháp nhân ký hợp đồng của Microsoft

12.1. Hoa Kỳ. Nếu bạn đang sống (hoặc nếu bạn là một doanh nghiệp có trụ sở tại) Hoa Kỳ, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Luật pháp của tiểu bang nơi bạn sống sẽ chi phối việc giải thích hợp đồng này, các khiếu nại về vi phạm luật và tất cả các khiếu nại khác (kể cả bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự), bất chấp sự xung đột của các quy định pháp luật. Bạn và chúng tôi chấp thuận không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án tiểu bang hoặc liên bang trong Hạt King, Washington, đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này hoặc các dịch vụ được xét xử tại tòa án (không phải trọng tài và không phải tòa giải quyết các vụ khiếu nại nhỏ).

12.2. Khu vực Bắc Mỹ hoặc Nam Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ. Nếu bạn đang sống (hoặc nếu bạn là một doanh nghiệp có trụ sở tại) Bắc hoặc Nam Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Luật pháp của tiểu bang Washington sẽ chi phối việc giải thích hợp đồng này và áp dụng cho các khiếu nại do vi phạm hợp đồng, bất chấp sự lựa chọn các quy định pháp luật. Tất cả các khiếu nại khác, bao gồm khiếu nại liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không công bằng và với sai lầm cá nhân, sẽ phải theo luật của quốc gia mà chúng tôi định hướng các dịch vụ của bạn đến.

12.3. Châu Âu. Nếu bạn đang sống (hoặc, nếu là một doanh nghiệp, có trụ sở tại) Châu Âu, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg và luật pháp của Luxembourg sẽ chi phối việc giải thích hợp đồng này và áp dụng cho các khiếu nại do vi phạm hợp đồng, bất chấp sự xung đột của các quy định pháp luật, trừ khi bạn đang sống hoặc doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại Tây Ban Nha, trong trường hợp này thì luật pháp của Tây Ban Nha sẽ chi phối việc giải thích hợp đồng này. Tất cả các khiếu nại khác, bao gồm khiếu nại liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không công bằng và với sai lầm cá nhân, sẽ phải theo luật của quốc gia mà chúng tôi định hướng dịch vụ của bạn đến. Về thẩm quyền, bạn và Microsoft có thể lựa chọn quốc gia mà chúng tôi định hướng dịch vụ của bạn đến đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này, hoặc cách khác là, bạn có thể lựa chọn tòa án có trách nhiệm ở Luxembourg. Nếu bạn đang truy cập vào các dịch vụ ở Đức, thì thỏa thuận ở Đức (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266428) sẽ được áp dụng cho bạn.

12.4. Trung Đông hoặc Châu Phi. Nếu bạn đang sống (hoặc, nếu là một doanh nghiệp, có trụ sở tại) Trung Đông hoặc Châu Phi, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg, và luật pháp của Luxembourg sẽ chi phối việc giải thích thỏa thuận này và áp dụng cho các khiếu nại do vi phạm hợp đồng, bất chấp sự xung đột của các quy định pháp luật. Tất cả các khiếu nại khác, bao gồm khiếu nại liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không công bằng và với sai lầm cá nhân, sẽ phải theo luật của quốc gia mà chúng tôi định hướng các dịch vụ của bạn đến. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án Luxembourg đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này.

12.5. Châu Á hoặc Nam Thái Bình Dương, trừ khi quốc gia của bạn được nêu tên một cách cụ thể. Nếu bạn đang sống (hoặc, nếu là một doanh nghiệp, có trụ sở tại) Châu Á hoặc Nam Thái Bình Dương, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Regional Sales Corp., một tập đoàn được thành lập theo luật pháp của Tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ, có chi nhánh tại Singapore, có trụ sở kinh doanh chính tại 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 và luật pháp của tiểu bang Washington sẽ chi phối thỏa thuận này, bất chấp sự xung đột của các quy định pháp luật. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này, kể cả các vấn đề liên quan đến tính tồn tại, tính hiệu lực, hoặc việc chấm dứt thỏa thuận này sẽ được đệ trình lên và chịu sự phán quyết cuối cùng của trọng tài tại Singapore theo Quy tắc Hòa giải của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC), mà các quy tắc được kết hợp vào điều khoản này làm tài liệu tham khảo. Tòa án hòa giải sẽ bao gồm một trọng tài do Chủ tịch SIAC chỉ định. Ngôn ngữ sử dụng trong hòa giải sẽ là tiếng Anh. Quyết định của trọng tài sẽ là cuối cùng, có tính ràng buộc và không thể chối cãi và có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc xét xử ở bất cứ quốc gia hoặc khu vực nào.

12.6. Nhật Bản. Nếu bạn đang sống (hoặc, nếu là một doanh nghiệp, có trụ sở tại) Nhật Bản, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Luật pháp của Nhật Bản sẽ chi phối thỏa thuận này và mọi vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền chính thức duy nhất và địa điểm xét xử của các Tòa án cấp Quận ở Tokyo đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này.

12.7. Trung Quốc. Nếu bạn đang sống (hoặc, nếu là một doanh nghiệp, có trụ sở tại) Trung Quốc, thì bạn đang ký hợp đồng với Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC, về việc sử dụng MSN, Bing, hoặc Windows Live Messenger; luật pháp của Trung Quốc sẽ chi phối thỏa thuận này về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của bạn theo thỏa thuận này do Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited triển khai. Đối với việc sử dụng MSN, Bing hoặc Windows Live Messenger theo thỏa thuận này, mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này, kể cả các vấn đề liên quan đến tính tồn tại, tính hiệu lực, hoặc việc chấm dứt thỏa thuận này sẽ được đệ trình lên và chịu sự phán quyết cuối cùng của trọng tài tại Hồng Kông dưới sự bảo trợ của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông ("HKIAC") theo Quy tắc Hòa giải UNCITRAL, mà các quy tắc được kết hợp vào điều khoản này làm tài liệu tham khảo. Đối với sự xét xử của trọng tài như vậy, sẽ có một trọng tài do HKIAC chỉ định theo Quy tắc Hòa giải UNCITRAL. Ngôn ngữ sử dụng trong hòa giải sẽ là tiếng Anh. Quyết định của trọng tài sẽ là cuối cùng, có tính ràng buộc và không thể chối cãi và có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc xét xử ở Trung Quốc hoặc nơi khác. Đối với việc sử dụng tất cả các dịch vụ khác theo thỏa thuận này, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Liên quan đến các dịch vụ đó, luật pháp của tiểu bang Washington sẽ chi phối thỏa thuận này, bất chấp sự xung đột của các quy định pháp luật. Thẩm quyền của các tòa án tiểu bang hoặc liên bang tại Hạt King, Washington, Hoa Kỳ không phải là duy nhất.

12.8. Hàn Quốc. Nếu bạn đang sống (hoặc, nếu là một doanh nghiệp, có trụ sở tại) Hàn Quốc, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Hàn Quốc và luật pháp của Hàn Quốc sẽ chi phối thỏa thuận này. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền chính thức duy nhất và địa điểm xét xử của các Tòa án cấp Quận ở Seoul đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này.

12.9. Đài Loan. Nếu bạn đang sống (hoặc, nếu là một doanh nghiệp, có trụ sở tại) Đài Loan, thì bạn đang ký hợp đồng với Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110, và luật pháp của Đài Loan sẽ chi phối thỏa thuận này. Bạn và chúng tôi không hủy ngang việc chỉ định Tòa án cấp Quận ở Taipei là sự lựa chọn tòa án đầu tiên có thẩm quyền về mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này.

13. Các trang web của bên thứ ba

Bạn có thể truy cập vào các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba qua các dịch vụ. Microsoft không chịu trách nhiệm về các trang web, dịch vụ hoặc nội dung có sẵn của bên thứ ba thông qua các dịch vụ của bên thứ ba đó. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với các giao dịch với các bên thứ ba (kể cả các nhà quảng cáo). Việc sử dụng các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba của bạn có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó.

14. DRM

Nếu bạn truy cập nội dung được bảo vệ bằng Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM) của Microsoft, thì phần mềm có thể tự động yêu cầu quyền sử dụng phương tiện từ một máy chủ cấp quyền trực tuyến và tải về và cài đặt các cập nhật DRM để bạn có thể chạy nội dung. Để biết thêm thông tin, hãy xem thông tin DRM trong Tuyên bố Bảo mật Silverlight của Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. Phần mềm Microsoft .NET Framework

Phần mềm có thể chứa phần mềm Microsoft .NET Framework. Phần mềm này là một phần của Windows. Điều khoản cấp phép cho Windows áp dụng cho việc sử dụng phần mềm .NET Framework của bạn.

16. Tính tồn tại

Phần "Quyền riêng tư" và các phần 9 (về các khoản tiền phải chịu trước khi kết thúc hiệu lực của thỏa thuận này), 10, 11, 12, 19, 20 và các điều khoản mà bằng việc áp dụng các điều khoản quy định của chúng sau khi hết thời hạn sẽ vẫn tiếp tục có giá trị hiệu lực đối với mọi sự chấm dứt hoặc hủy bỏ thỏa thuận này.

17. Chuyển nhượng và chuyển giao

Chúng tôi có thể chuyển nhượng lại thỏa thuận này, toàn bộ hoặc từng phần, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn không thể chuyển nhượng lại thỏa thuận này hoặc chuyển giao bất cứ quyền sử dụng các dịch vụ nào.

18. Thông báo

Bạn chấp thuận với việc Microsoft gửi cho bạn các thông báo về dịch vụ hoặc thông tin mà pháp luật yêu cầu chúng tôi cung cấp thông qua thư điện tử đến địa chỉ mà bạn đã xác định khi đăng ký sử dụng các dịch vụ. Các thông báo bằng thư điện tử gửi cho bạn sẽ được coi là đã được gửi và được tiếp nhận khi thư điện tử được gửi đi. Nếu không chấp thuận tiếp nhận các thông báo điện tử, thì bạn phải ngừng việc sử dụng các dịch vụ. Bạn có thể thông báo cho Microsoft như được quy định trong phần hỗ trợ dịch vụ khách hàng.

19. Tuyên bố phải được lập trong vòng một năm

Bất cứ khiếu nại nào liên quan đến thỏa thuận này hoặc các dịch vụ phải được tiến hành trong vòng một năm kể từ ngày bạn có thể đưa ra khiếu nại lần đầu tiên, trừ khi pháp luật địa phương của bạn cần một khoảng thời gian dài hơn để gửi đơn khiếu nại. Nếu không khiếu nại trong khoảng thời gian đó, thì việc khiếu nại đó sẽ vĩnh viễn bị từ chối.

20. Giải thích hợp đồng

Đây là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Microsoft về việc sử dụng dịch vụ của bạn. Nó thay thế cho bất kỳ thỏa thuận nào trước đây giữa bạn và Microsoft liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của bạn. Tất cả các phần của thỏa thuận này được áp dụng với phạm vi tối đa được luật pháp liên quan cho phép. Nếu một tòa án quyết định rằng chúng tôi không thể ban hành một phần của thỏa thuận này như đã được lập, thì chúng tôi có thể thay thế các điều khoản đó bằng các điều khoản tương tự trong phạm vi được phép theo quy định của pháp luật liên quan đó, nhưng phần còn lại của thỏa thuận này sẽ không thay đổi. Tiêu đề các phần của thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích tham khảo và không có hiệu lực pháp lý.

21. Không có người thụ hưởng bên thứ ba

Thỏa thuận này được áp dụng riêng cho quyền lợi của bạn và chúng tôi. Nó không phục vụ quyền lợi của bất cứ người nào khác, trừ trường hợp đó là những người thừa kế và được ủy nhiệm của Microsoft.

22. Thành phần phông chữ

Bạn chỉ có thể sử dụng các phông chữ để hiển thị và in nội dung khi sử dụng dịch vụ. Bạn không được tìm cách vượt qua các hạn chế về nhúng phông chữ.

23. Hỗ trợ

Hỗ trợ khách hàng đối với các dịch vụ mang thương hiệu Microsoft có sẵn qua Hỏi đáp của Microsoft (http://answers.microsoft.com) và trang web hỗ trợ về Windows (http://windows.microsoft.com). Hỗ trợ khách hàng đối với MSN Internet Access có sẵn tại Hỗ trợ MSN (https://support.msn.com). Hỗ trợ về thư điện tử cho khách hàng đối với Bing và khách hàng Bing có sẵn tại Hỗ trợ Bing (https://support.discoverbing.com).

24. Hạn chế xuất khẩu

Phần mềm và các dịch vụ miễn phí của Microsoft đều tuân theo các đạo luật về xuất khẩu và công nghệ của Hoa Kỳ và các cơ quan thẩm quyền khác và bạn đồng ý tuân thủ tất cả các đạo luật và quy định hiện hành được áp dụng cho phần mềm và/hoặc các dịch vụ. Sự cho phép của chính phủ Hoa Kỳ là cần thiết để chuyển giao các phần mềm và dịch vụ miễn phí này cho các chính phủ của các quốc gia bị cấm vận hoặc các bên nhất định chịu lệnh cấm. Vui lòng xem trang web của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206) để biết thêm thông tin. Ngoài ra, các dịch vụ trả tiền cũng chịu sự điều chỉnh của các đạo luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ mà bạn phải tuân theo. Những luật này bao gồm các giới hạn về nơi đến, người sử dụng cuối và việc sử dụng cuối. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web Xuất Sản phẩm Microsoft (http://www.microsoft.com/exporting).

THÔNG BÁO

Thông báo và quy trình khiếu nại về vi phạm bản quyền. Thông báo về vi phạm bản quyền bị khiếu nại phải được gửi đến đại lý được chỉ định của Microsoft. NHỮNG CÂU HỎI KHÔNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH SAU ĐÂY SẼ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI Để biết chi tiết và để có thông tin liên hệ, hãy xem Thông báo và Quy trình Khiếu nại về Vi phạm Bản quyền (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Thông báo và quy trình về vấn đề sở hữu trí tuệ trong quảng cáo Trang web được Tài trợ. Vui lòng xem lại Nguyên tắc về Sở hữu trí tuệ của chúng tôi (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) về vấn đề sở hữu trí tuệ trên mạng quảng cáo của chúng tôi.

Thông báo về bản quyền và thương hiệu. Tất cả nội dung của các dịch vụ đều có Copyright © 2012 Microsoft Corporation và/hoặc nhà cung cấp của tập đoàn, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Đã đăng ký bản quyền. Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi giữ quyền sở hữu, quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với các dịch vụ và nội dung của các dịch vụ đó. Microsoft và tên, hình biểu trưng và biểu tượng của tất cả các sản phẩm, phần mềm và dịch vụ của Microsoft có thể là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tên của các công ty và sản phẩm thực sự có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng. Bất cứ quyền nào không được cấp rõ ràng trong thỏa thuận này sẽ được bảo lưu. Phần mềm nhất định được sử dụng ở các máy chủ trang web của Microsoft một phần dựa trên thành quả của Tập đoàn JPEG Độc lập (Independent JPEG Group). Bản quyền Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Đã đăng ký bản quyền. Phần mềm "gnuplot" được sử dụng ở các máy chủ trang web nhất định của Microsoft thuộc bản quyền copyright © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Đã đăng ký bản quyền.

Báo giá cổ phiếu và dữ liệu về chỉ số (bao gồm cả giá trị của chỉ số). Tất cả thông tin được Tập đoàn Dữ liệu Tương tác ("IDC" – Interactive Data Corporation) và các chi nhánh của tập đoàn này ("Thông tin IDC") cung cấp có trong dịch vụ đều được sở hữu bởi hoặc được cấp phép cho IDC và các chi nhánh của IDC. Bạn chỉ được phép lưu trữ, xử lý thủ công, phân tích, định dạng lại, in và hiển thị các Thông tin IDC cho mục đích sử dụng cá nhân. Bạn không được xuất bản, truyền dẫn lại, phát tán lại hoặc sao chép lại bằng cách khác đi bất cứ Thông tin IDC nào cho bất cứ ai. Bạn sẽ không sử dụng các Thông tin IDC trong hoặc liên quan đến bất cứ doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thương mại nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất cứ công ty hoặc doanh nghiệp chứng khoán, đầu tư, kế toán, ngân hàng, pháp luật hoặc kinh doanh đa phương tiện nào. Trước khi tiến hành một giao dịch bảo đảm dựa trên các Thông tin IDC, bạn nên tham khảo ý kiến người môi giới của mình hoặc các đại diện tài chính khác để xác thực các thông tin định giá. Cả IDC và các chi nhánh trực thuộc của IDC hoặc những người được họ cấp phép tương ứng đều sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ người dùng nào hoặc bất cứ người nào khác về bất cứ sự gián đoạn, thiếu chính xác, chậm trễ, sai sót nào, bất kể là do nguyên nhân gì, trong các Thông tin IDC hoặc về bất cứ thiệt hại nào (hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, do hậu quả, mang tính trừng phạt hoặc cảnh cáo) mà những sự cố đó gây ra. Các điều khoản trong phần này phản ánh sự sắp xếp giữa Microsoft với IDC và các chi nhánh của IDC và bạn đồng ý rằng phần này, không phải các phần khác của thỏa thuận này, sẽ được áp dụng cho các Thông tin IDC trong trường hợp có xung đột hoặc không nhất quán với điều khoản khác của thỏa thuận này.

Bạn không được sử dụng bất kỳ chỉ số nào trong Chỉ số Dow JonesSM, dữ liệu về chỉ số hoặc nhãn hiệu Dow Jones liên quan đến việc phát hành, tạo lập, tài trợ, mua bán, tiếp thị, hay quảng cáo bất cứ các công cụ tài chính hoặc sản phẩm đầu tư nào (ví dụ: các công cụ phái sinh, sản phẩm cấu trúc, quỹ đầu tư, quỹ trao đổi thương mại hoặc các danh mục đầu tư; trong đó giá cả, hiệu suất đầu tư và/hoặc hiệu suất của công cụ tài chính hoặc sản phẩm đầu tư đó dựa vào, có liên quan đến hoặc nhằm mục đích tuân theo xu hướng phát triển của các Chỉ số hoặc một chỉ số ăn theo của bất cứ chỉ số nào trong các Chỉ số đó) mà không có thỏa thuận riêng bằng văn bản với Dow Jones.

Thông báo tài chính. Microsoft không phải là nhà môi giới/đại lý hoặc nhà tư vấn đầu tư đã đăng ký theo luật chứng khoán liên bang Hoa Kỳ hoặc các luật chứng khoán của các hệ thống thẩm quyền khác và không tư vấn cho các cá nhân liên quan đến tính khả thi của việc đầu tư, mua hoặc bán chứng khoán hay các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính khác. Không có điều nào được đề cập trong các dịch vụ này là một bản chào mời mua bán bất cứ loại chứng khoán nào. Cả Microsoft hoặc những người được cấp phép của Microsoft về báo giá chứng khoán hoặc dữ liệu chỉ số đều không phê duyệt hoặc đề xuất bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính cụ thể nào. Không có điều nào trong các dịch vụ là dành cho mục đích tư vấn mang tính chuyên nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn, tư vấn về đầu tư hoặc thuế.

Thông báo về Tiêu chuẩn Hình ảnh H.264/AVC và Tiêu chuẩn Video VC-1. Phần mềm này có thể bao gồm công nghệ giải mã hình ảnh H.264/MPEG-4 AVC và/hoặc video VC-1. MPEG LA, L.L.C. yêu cầu thông báo này:

SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO GIẤY PHÉP BẢN QUYỀN SÁNG TẠO CỦA BẰNG SÁNG CHẾ HÌNH ẢNH AVC VÀ VC-1 CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỂ (A) MÃ HÓA VIDEO THEO TIÊU CHUẨN ("TIÊU CHUẨN VIDEO") VÀ/HOẶC (B) GIẢI MÃ AVC VÀ VIDEO VC-1 ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG MÃ HÓA CHO MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI VÀ/HOẶC NHẬN ĐƯỢC TỪ NHÀ CUNG CẤP VIDEO ĐƯỢC QUYỀN CUNG CẤP VIDEO ĐÓ. KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP NÀO ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO KHÁC BẤT KỂ SẢN PHẨM ĐÓ CÓ ĐI KÈM VỚI PHẦN MỀM NÀY THEO ĐIỀU KHOẢN RIÊNG HAY KHÔNG. GIẤY PHÉP KHÔNG ĐƯỢC CẤP HOẶC NGỤ Ý CHO PHÉP SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC. CÓ THỂ LẤY THÊM THÔNG TIN TỪ MPEG LA, L.L.C. HÃY XEM TRANG WEB MPEG LA (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Để biết mục đích rõ ràng, thông báo này không giới hạn hoặc nghiêm cấm việc sử dụng phần mềm được cung cấp theo thỏa thuận này cho những mục đích kinh doanh thông thường mang tính cá nhân, mục đích kinh doanh đó không bao gồm (i) phân phối lại phần mềm cho bên thứ ba hoặc (ii) tạo nội dung bằng công nghệ tương thích Tiêu chuẩn Video để phân phối cho bên thứ ba.