Thêm và chỉnh sửa âm thanh trong Trình làm phim

Làm cho bộ phim hoàn chỉnh của bạn trở nên tuyệt đẹp và chuyên nghiệp bằng cách thêm nhạc phim và sử dụng các công cụ chỉnh sửa trong Trình làm phim để điều chỉnh âm lượng, tăng giảm dần âm lượng nhạc, v.v.

Để thêm nhạc

 1. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Thêm, bấm Thêm nhạc.

 2. Bấm vào tệp nhạc bạn muốn sử dụng rồi bấm Mở.

Để tăng giảm dần âm lượng nhạc

 1. Bấm vào bản nhạc bạn muốn tăng và/hoặc giảm dần âm lượng.

 2. Trong Công cụ Nhạc, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Âm thanh, thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau:

  • Để tăng dần âm lượng nhạc, bấm vào danh sách Tăng dần âm lượng, rồi bấm vào tốc độ để tăng dần âm lượng nhạc.

  • Để giảm dần âm lượng nhạc, bấm vào danh sách Giảm dần âm lượng, rồi bấm vào tốc độ để giảm dần âm lượng nhạc.

Để thay đổi điểm bắt đầu hoặc kết thúc bản nhạc

 1. Bấm vào bản nhạc.

 2. Kéo thanh chỉ báo phát lại trên bảng phân cảnh tới điểm trong bản nhạc nơi bạn muốn bắt đầu hoặc dừng phát nhạc trong phim. Sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đặt điểm bắt đầu mới cho bản nhạc đang phát ở điểm hiện tại, trong Công cụ Nhạc, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm Đặt điểm bắt đầu.

  • Để đặt điểm kết thúc mới để bản nhạc dừng phát ở điểm hiện tại, trong Công cụ Nhạc, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm Đặt điểm kết thúc.

Để thay đổi âm lượng của bản nhạc

 1. Bấm vào bản nhạc.

 2. Trong Công cụ Nhạc, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Âm thanh, bấm vào Âm lượng nhạc, rồi di chuyển thanh trượt sang trái để giảm âm lượng hoặc sang phải để tăng âm lượng.

Để thay đổi âm lượng trong video

 1. Bấm vào video.

 2. Trong Công cụ Video, trên tab Chỉnh sửa, trong nhóm Âm thanh, bấm vào Âm lượng video, rồi di chuyển thanh trượt sang trái để giảm âm lượng hoặc sang phải để tăng âm lượng.

Bạn cần được trợ giúp thêm?