Biến PC của bạn thành TV— cũng như đài, DVR, thiết bị phát âm thanh nổi và album ảnh. Dưới đây là những việc bạn cần làm để chuyển đổi máy tính thành kho giải trí đa dạng.

  1. Bắt đầu với Windows Media Center
    Tìm hiểu cách tận dụng tối đa các tính năng của Windows Media Center.

  2. Tìm hiểu cách biến PC của bạn thành TV
    Xem và ghi chương trình truyền hình trực tiếp từ Windows Media Center.

  3. Thiết lập mạng nhà của bạn sẵn sàng để phát trực tuyến phương tiện
    Biến PC của bạn thành kho giải trí tại nhà với Windows Media Center.