An toàn Gia đình giúp bạn đặt giới hạn thời gian sử dụng PC của con bạn cũng như các trang web, ứng dụng và trò chơi chúng có thể sử dụng (và lúc nào có thể sử dụng). Để thiết lập An toàn Gia đình, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản người quản trị. Trước khi bạn bắt đầu, đảm bảo rằng mỗi trẻ bạn muốn giám sát đều có một tài khoản người dùng tiêu chuẩn hoặc tài khoản trẻ em. An toàn Gia đình được bật tự động nếu bạn tạo tài khoản trẻ em, nhưng sau đó không thể bật trên tài khoản chuẩn. Để biết thêm thông tin về tài khoản người dùng, xem Tạo tài khoản người dùngTài khoản người dùng: FAQ.

Ghi chú

 • Nếu PC được kết nối với một miền, An toàn Gia đình có thể không khả dụng. Hãy kiểm tra lại với quản trị viên hệ thống của bạn.

Hiển thị tất cả

Để tạo tài khoản mới cho con bạn

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Chạm hoặc bấm Tài khoản, chạm hoặc bấm Tài khoản khác rồi chạm hoặc bấm Thêm tài khoản.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào liên kết Thêm tài khoản trẻ em.

 4. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Nếu con bạn đã có địa chỉ email, nhập rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo và làm theo hướng dẫn.

  • Nếu bạn muốn lấy địa chỉ email mới cho con bạn, gõ nhẹ hoặc bấm Đăng ký địa chỉ email mới và làm theo hướng dẫn.

  • Nếu bạn muốn con bạn chỉ đăng nhập vào PC này, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tài khoản của con không dùng email và làm theo hướng dẫn.

  An toàn Gia đình bắt đầu giám sát tự động tài khoản mới.

Để bật An toàn Gia đình cho tài khoản hiện có của con bạn

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản khác.

 3. Chọn tài khoản bạn muốn giám sát bằng An toàn Gia đình rồi gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa.

  Nếu con bạn không có tài khoản người dùng chuẩn, xem các bước trước Để tạo tài khoản trẻ em mới.

 4. Trong danh sách Loại tài khoản, chọn Con rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

  Sau khi bật An toàn Gia đình cho tài khoản con bạn, bạn có thể điều chỉnh thiết đặt riêng mà bạn muốn kiểm soát:

  • Lọc web. Bạn có thể đảm bảo con của bạn chỉ truy cập các trang web phù hợp với lứa tuổi và chặn hoặc cho phép các trang web cụ thể.

  • Giới hạn thời gian. Bạn có thể chọn số giờ cho phép con bạn đăng nhập vào PC và thậm chí đặt giới hạn thời gian khác nhau cho mỗi ngày. Nếu trẻ đăng nhập khi thời gian cho phép kết thúc, chúng sẽ bị đăng xuất tự động.

  • Hạn chế Trò chơi và ứng dụng Cửa hàng Windows. Bạn có thể kiểm soát trò chơi và ứng dụng Cửa hàng Windows nào con bạn có thể sử dụng, đặt mức xếp loại tuổi và chặn hoặc cho phép các tiêu đề cụ thể.

  • Hạn chế ứng dụng bàn làm việc. Bạn có thể ngăn trẻ chạy các ứng dụng bạn không muốn chúng sử dụng.

Để thay đổi thiết đặt An toàn Gia đình của một người nào đó

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản khác.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý thiết đặt An toàn Gia đình trực tuyến.

Để thêm một người khác làm cha mẹ trong An toàn Gia đình

Khi bạn thêm một người nào đó làm cha mẹ, họ có thể phản hồi lại các yêu cầu cho phép và giám sát các hoạt động của PC.

 1. Truy cập trang web An toàn Gia đình và đăng nhập với tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm cha mẹ.

 3. Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn thêm vào làm cha mẹ, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Gửi yêu cầu.
Cần thêm trợ giúp?