Kiểm chứng hai bước: Các câu hỏi thường gặp

Kiểm chứng hai bước sử dụng hai cách để kiểm chứng danh tính của bạn bất kỳ khi nào bạn đăng nhập vào tài khoản Microsoft:

 • Mật khẩu của bạn

 • Mã bảo mật bổ sung

Kiểm chứng hai bước giúp bảo vệ tài khoản của bạn bằng cách làm cho nó khó bị tin tặc đăng nhập hơn, ngay cả khi bằng cách nào đó chúng biết được mật khẩu của bạn. Nếu bạn bật kiểm chứng hai bước, bạn sẽ thấy trang bổ sung mỗi khi bạn đăng nhập trên thiết bị không tin cậy. Trang bổ sung nhắc bạn nhập mã bảo mật để đăng nhập. Chúng tôi có thể gửi mã bảo mật vào điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế cho bạn hoặc bạn có thể lấy nó thông qua ứng dụng xác thực trên điện thoại thông minh.

Hiển thị tất cả

Làm cách nào để tôi bật kiểm chứng hai bước?

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

  Vì bạn thay đổi thông tin nhạy cảm bên bạn có thể được nhắc nhập mã bảo mật. Kiểm tra điện thoại hoặc email thay thế của bạn để lấy mã, nhập nó vào rồi gõ nhẹ hoặc bấm Gửi.

 2. Dưới phần Thông tin bảo mật và mật khẩu, gõ nhẹ hoặc bấm Sửa thông tin bảo mật.

 3. Dưới phần Kiểm chứng hai bước, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết lập kiểm chứng hai bước.

 4. Gõ nhẹ hay bấm Tiếp theo, rồi làm theo hướng dẫn.

  Nếu bạn cần thêm hoặc kiểm chứng bất kỳ thông tin bảo mật nào trước khi bạn có thể bật kiểm chứng hai bước, chúng tôi sẽ nhắc bạn một số bước đơn giản để thực hiện.

Tôi đã bật kiểm chứng hai bước. Làm cách nào để tôi đăng nhập vào các ứng dụng hoặc thiết bị không chấp nhận mã bảo mật?

Một số ứng dụng (như ứng dụng thư trên điện thoại thông minh) hay thiết bị (như Xbox 360) không thể nhắc bạn nhập mã bảo mật khi bạn muốn đăng nhập. Nếu bạn gặp lỗi sai mật khẩu với ứng dụng hoặc thiết bị, bạn cần tạo mật khẩu ứng dụng duy nhất để đăng nhập. Khi bạn đăng nhập bằng mật khẩu ứng dụng của mình, bạn hoàn toàn được thiết lập để sử dụng ứng hoặc thiết bị đó. Bạn cần tạo tạo và đăng nhập bằng mật khẩu ứng dụng một lần cho mỗi ứng dụng hoặc thiết bị không thể nhắc bạn nhập mã bảo mật.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Dưới phần Thông tin bảo mật và mật khẩu, gõ nhẹ hoặc bấm Sửa thông tin bảo mật.

  Nếu bạn được nhắc mã bảo mật tại đây, nhập nó vào rồi gõ nhẹ hoặc bấm Gửi.

 3. Dưới phần Mật khẩu ứng dụng, gõ nhẹ hoặc bấm Tạo mật khẩu ứng dụng mới.

  Mật khẩu ứng dụng mới được tạo và xuất hiện trên màn hình.

 4. Chuyển đến ứng dụng hoặc thiết bị bạn cần mật khẩu, rồi nhập mật khẩu ứng dụng hiển thị trên màn hình.

Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào thiết bị cụ thể, xem Mật khẩu ứng dụng và kiểm chứng hai bước.

Tôi đã bật kiểm chứng hai bước nhưng tôi không còn sử dụng cùng thông tin liên hệ thay thế nữa. Tôi cần làm gì?

Thông tin liên hệ thay thế giúp tài khoản của bạn bảo mật hơn, do đó nếu nó đã cũ bạn cần phải cập nhật. Bạn có thể cung cấp thông tin liên hệ mới và đánh dấu xóa các địa chỉ email hoặc số điện thoại cũ.

Quan trọng

 • Xin lưu ý rằng chúng tôi không xóa hoàn toàn bất kỳ thông tin cũ nào của bạn trong vòng 30 ngày và bạn sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình bằng thông tin mới cho đến khi qua hết 30 ngày. Chúng tôi xin lỗi về những bất tiện nhưng khoảng thời gian chờ này giúp ngăn chặn tin tặc cập nhật thông tin bảo mật và lấy quyền truy cập vào tài khoản của bạn mà bạn không biết.

 1. Trên trang đăng nhập tài khoản Microsoft, nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

 2. Trên trang Giúp chúng tôi bảo vệ tài khoản của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm Sử dụng tùy chọn kiểm chứng khác.

 3. Nếu tất cả thông tin liên hệ thay thế của bạn đều cũ, chọn Tôi không có các thông tin này nữa từ danh sách thả xuống, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo.

 4. Trong trang Tôi không có thông tin bảo mật của mình nữa, gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo, rồi làm theo hướng dẫn để thêm và kiểm chứng thông tin liên hệ hiện tại của bạn.

Cần thêm trợ giúp?