Giới thiệu về quy trình kiểm chứng hai bước

Quy trình kiểm chứng hai bước giúp bảo vệ bạn bằng cách làm cho người khác khó đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn hơn.

Nếu bạn bật quy trình kiểm chứng hai bước, bạn sẽ nhận được mã bảo mật gửi tới email, điện thoại hoặc ứng dụng trình xác thực mỗi lần bạn đăng nhập trên thiết bị không đáng tin cậy. Khi quy trình này bị tắt, bạn sẽ chỉ định kỳ nhận được và gửi lại các mã bảo mật và khi đó có thể có rủi ro bảo mật đối với tài khoản của bạn.

Để bật hoặc tắt quy trình kiểm chứng hai bước

  1. Truy cập trang Cài đặt bảo mật và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Trong Kiểm chứng hai bước, chọn Thiết lập quy trình kiểm chứng hai bước để bật quy trình này hoặc chọn Tắt quy trình kiểm chứng hai bước để tắt.

  3. Làm theo các hướng dẫn.

Hiển thị tất cả

Trường hợp bạn không thể sử dụng mã bảo mật, hãy sử dụng mật khẩu của ứng dụng

Một số ứng dụng (chẳng hạn như ứng dụng thư trên một vài điện thoại) hoặc thiết bị (chẳng hạn như Xbox 360) không thể sử dụng các mã bảo mật thông thường. Nếu bạn thấy lỗi “mật khẩu không chính xác” trên ứng dụng hoặc thiết bị sau khi bật quy trình kiểm chứng hai bước mặc dù bạn chắc chắn mật khẩu của mình đúng thì đó chính là dấu hiệu cho biết bạn cần mật khẩu ứng dụng cho ứng dụng hoặc thiết bị đó.

Để nhận được mật khẩu ứng dụng

  1. Truy cập trang Cài đặt bảo mật và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Trong Mật khẩu ứng dụng, bấm vào Tạo mật khẩu ứng dụng mới. Mật khẩu ứng dụng mới, duy nhất sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn.

  3. Trong ứng dụng hoặc thiết bị bạn đang cố gắng sử dụng, nhập mật khẩu ứng dụng mới đó thay vì mật khẩu thông thường của bạn.

Cần thêm trợ giúp?