Cài đặt Kiểm soát Tài khoản Người dùng là gì?Kiểm soát Tài khoản Người dùng (UAC) thông báo cho bạn biết trước khi có những thay đổi cần quyền quản trị trong PC của bạn. Mặc định, UAC được thiết lập để thông báo cho bạn mỗi khi ứng dụng muốn thực hiện thay đổi trong PC của bạn, nhưng bạn có thể điều chỉnh mức độ thường xuyên mà UAC thông báo cho bạn.

Bảng này mô tả từng thiết đặt UAC và mức độ ảnh hưởng của nó đến bảo mật PC của bạn.

Thiết đặt Mô tả Ảnh hưởng đến bảo mật
Thiết đặt

Luôn thông báo cho tôi

Mô tả
 • Bạn sẽ được thông báo trước khi ứng dụng thực hiện thay đổi trong PC của bạn hoặc trong thiết đặt Windows cần quyền quản trị.

 • Khi bạn được thông báo, màn hình sẽ mờ đi và bạn phải đồng ý hoặc từ chối yêu cầu trong hộp thoại UAC trước khi có thể làm việc khác trên PC của mình.

Ảnh hưởng đến bảo mật
 • Đây là thiết đặt có độ bảo mật cao nhất.

 • Khi được thông báo, bạn phải đọc kỹ nội dung của từng hộp thoại trước khi cho phép thay đổi được thực hiện trong PC của mình.

Thiết đặt

Thông báo cho tôi khi ứng dụng muốn thực hiện thay đổi trong máy tính của tôi (mặc định)

Mô tả
 • Bạn sẽ được thông báo trước khi ứng dụng thực hiện thay đổi cần quyền quản trị trong PC của bạn.

 • Bạn sẽ được thông báo nếu một ứng dụng muốn thay đổi một thiết đặt Windows.

 • Bạn sẽ không được thông báo nếu bạn muốn thay đổi các thiết đặt Windows cần quyền quản trị.

Ảnh hưởng đến bảo mật
 • Thường là an toàn khi cho phép thay đổi các thiết đặt Windows mà không thông báo cho bạn. Tuy nhiên, một số ứng dụng đi với Windows có thể khiến các lệnh hoặc dữ liệu gửi đến chúng, và phần mềm độc hại có thể lợi dụng điểm này bằng cách sử dụng các ứng dụng đó để cài đặt các tập tin hoặc thay đổi thiết đặt trên PC của bạn. Bạn nên cẩn thận trong việc lựa chọn phần mềm để cho phép chạy trên PC của mình.

Thiết đặt

Thông báo cho tôi khi ứng dụng muốn thực hiện thay đổi trong máy tính của tôi (đừng làm mở màn hình của tôi)

Mô tả
 • Bạn sẽ được thông báo trước khi ứng dụng thực hiện thay đổi cần quyền quản trị trong PC của bạn.

 • Bạn sẽ được thông báo nếu một ứng dụng muốn thay đổi một thiết đặt Windows.

 • Bạn sẽ không được thông báo nếu bạn muốn thay đổi các thiết đặt Windows cần quyền quản trị.

Ảnh hưởng đến bảo mật
 • Thiết đặt này tương tự như "Thông báo cho tôi chỉ khi ứng dụng muốn thực hiện thay đổi trong máy tính của tôi", nhưng màn hình làm việc của bạn không bị làm mở.

 • Nếu bạn chọn tùy chọn này, các ứng dụng khác có thể gây trở ngại cho sự xuất hiện của hộp thoại UAC. Đây là một rủi ro về bảo mật, nhất là khi có phần mềm độc hại trên PC của bạn.

Thiết đặt

Đừng bao giờ thông báo cho tôi

Mô tả
 • Bạn sẽ không được thông báo trước khi thay đổi được thực hiện trên PC của bạn. Nếu bạn đặng nhập dưới quyền quản trị, các ứng dụng có thể thực hiện thay đổi trong PC mà bạn không được biết.

 • Nếu bạn đăng nhập dưới tài khoản người dùng tiêu chuẩn, bất kỳ thay đổi nào cần quyền quản trị sẽ tự động bị từ chối.

Ảnh hưởng đến bảo mật
 • Đây là thiết đặt có độ bảo mật nhấp nhất. Khi bạn thiết đặt UAC để nó không bao giờ thông báo, bạn đã mở ra một mối đe dọa tiềm ẩn đối với bảo mật cho PC của bạn.

 • Nếu bạn thiết đặt UAC không bao giờ thông báo, bạn nên cẩn thận đối với các ứng dụng mà bạn cho chạy, bởi chúng có cùng quyền truy cập vào PC như bạn. Điều này bao gồm việc đọc và thực hiện thay đổi trong các khu vực hệ thống được bảo vệ, dữ liệu cá nhân, các tập tin lưu trữ và bất kỳ thứ gì nằm trong PC của bạn. Các ứng dụng cũng có thể liên lạc và truyền tải thông tin qua lại giữa bất kỳ thiết bị nào mà PC của bạn kết nối cùng, bao gồm cả Internet.

Ghi chú

 • Các thiết bị hoặc ứng dụng truy cập—như ứng dụng đọc màn hình—hoạt động tốt nhất với thiết đặt UAC Luôn thông báo cho tôi hoặc Thông báo cho tôi chỉ khi ứng dụng muốn thực hiện thay đổi trong PC của tôi.Bạn cần được trợ giúp thêm?