Nếu bạn quên mật khẩu Windows, có một số cách để lấy lại hay đặt lại mật khẩu:

  • Nếu PC của bạn đang trên một miền, người quản trị hệ thống phải đặt lại mật khẩu của bạn.

  • Nếu bạn đang dùng tài khoản Microsoft, bạn có thể đặt lại mật khẩu trực tuyến. Để biết thêm thông tin, đi tới trang web Đặt lại mật khẩu của bạn.

  • Nếu bạn đang sử dụng tài khoản cục bộ, dùng gợi ý mật khẩu của bạn như lời nhắc.

Nếu bạn đã thử các gợi ý này mà vẫn không đăng nhập được:

  • Nếu bạn có Windows 8.1, bạn cần cài đặt lại Windows.

  • Nếu bạn có Windows RT 8.1, bạn cần liên hệ với nhà sản xuất PC.
Bạn cần được trợ giúp thêm?